مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
حقوق پزشکی | درمانگاه و پلی کلینیک - دکتر شیرین عبادی

حقوق پزشکی | درمانگاه و پلی کلینیک - دکتر شیرین عبادی


| کليات حقوق
| مطب
| درمانگاه و پلی کلینیک
| اجاره محل کار
| خودداری از کمک به افراد در معرض خطر جانی
| تسکین و درمان با مواد افیونی
| امراضی که پزشک مکلف است آنها را گزارش کند
| لزوم باز آموزی و نو آموزی جامعه پزشکی کشور
| طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر
| سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
| تخلفات انتظامی
| تخلفات کیفری
| تعزیرات حکومتی امور بهداشتی،درمانی
| دیوان عدالت اداری
| مالیات پزشکان

 

شرایط تاسیس و فعالیت درمانگاه

مطابق آیین نامه درمانگاه ها و پلی کلینیک مصوب سال 1334، درمانگاه باید دارای یک متصدی مسئول (که مسلماً پزشک است) باشد. در درمانگاه هایی که ضمیمه بیمارستان می باشند مدیر یا یکی از پزشکان بیمارستان را می توان به عنوان متصدی مسئول معرفی نمود.

کارمندان فنی درمانگاه باید واجد صلاحیت بوده و دارای شرایط کارمندان فنی بیمارستان باشند.

اگر اعمال جراحی کوچک در درمانگاه انجام می شود باید وسایل لازم برای جراحی کوچک و یک اتاق مخصوص برای این گونه اعمال وجود داشته باشد.

اگر درمانگاه دارای آزمایشگاه باشد مدیر مسئول آن باید واجد شرایط لازم برای تصدی چنین موسسه ای باشد.

کف اتاق ها و راهروها باید با کاشی سمنتی  یا لینولئوم پوشیده باشد. هر درمانگاه می باید یک اتاق انتظار با وسعت کافی برای انتظار بیماران داشته باشد و در صورتی که دارای چند بخش باشد برای هر بخش لااقل یک اتاق باید موجود باشد. در صورتی که درمانگاه دارای بخش تزریقات و پانسمان باشد می بایستی برای هر یک نیز اتاقی جداگانه در نظر گرفت.

به موجب آیین نامه مربوط به درمانگاه های خصوصی مصوب جلسه مورخ 19/2/1349 هیات مدیره نظام پزشکی مرکز، صورت اسامی شاغلین در درمانگاه ها و ساعات کار و رشته تخصص یا طبابت آنان باید در سرسرای درمانگاه برای اطلاع مراجعه کنندگان نصب گردد.

ساعات خدمت پزشکان در درمانگاه نباید مقارن ساعت اشتغال آنان در محل دیگری باشد.

در درمانگاه های عمومی باید در تمام ساعات کار لااقل یک نفر پزشک مسئول حضور داشته باشد و در درمانگاه هایی که جنبه تخصصی دارند باید پزشکان متخصص در ساعات مقرر در درمانگاه حاضر باشند.

مسئولیت فنی و تعیین حق معالجه یا حق عمل و یا به طور کلی دستمزد خدمات پزشکی که در درمانگاه ها انجام می شود با پزشک مسئول است. صاحب امتیاز درمانگاه یا افراد دیگری که در درمانگاه سهیم هستند در صورتی که پزشک نباشند به هیچ وجه حق دخالت در این امور و به طور کلی در امور پزشکی را ندارد.

مسئول درمانگاه باید صورت اسامی پزشکان معالج و ساعات کار آنان و رونوشت پروانه تاسیس را به نظام پزشکی اعلام کند و هر نوع تغییری را که در وضع درمانگاه اعم از فنی و اداری یا پزشکان شاغل حاصل شود باید ظرف سه روز به نظام پزشکی اطلاع دهد.

امضای نسخه هایی که از طرف پزشکان درمانگاه صادر می شود باید کاملاً خوانا و روشن باشد.


تابلو و سرنسخه درمانگاه باید ساده و بدون ذکر نام پزشکان شاغل در درمانگاه باشد. ساعات کار باید در تابلو و سرنسخه قید شود.

درمانگاه باید مخارج درمانی را در بدو امر به اطلاع بیمار یا اطرافیان او رسانیده و با آن ها توافق کند مگر در مورد بیماران فوری که انجام این امر مقدور نیست و در پایان معالجه بیمار، باید صورت کامل مخارج او را تهیه و به وی تسلیم نمایند.

مطابق بند 2 آیین نامه مربوط به درمانگاه های خصوصی، هیچ پزشکی نمی تواند نام درمانگاه یا نامی نظیر آن را بر مطب خود اطلاق کند.

 

پلی کلینیک

پلی کلینیک طبق تعریف آیین نامه در درمانگاه ها و پلی کلینیک مصوب سال 1334، موسسه ای است که در آن چند بخش برای بیماری های مختلف دایر می باشد.

پلی کلینیک باید واجد شرایط زیر باشد:

1-      مدیر مسئول پلی کلینیک پزشکی است که تقاضای تاسیس آن را نموده و پروانه به نام او صادر شده است.

2-      برای هر یک از بخش ها باید یک نفر پزشک مسئول معرفی شود.

3-      کارمندان فنی باید واجد صلاحیت بوده و شرایطی را که مورد کارمندان فنی بیمارستان مقرر است دارا باشند.

برای هر بخش حداقل یک اطاق باید وجود داشته باشد. هر پلی کلینیک باید دارای یک اطاق انتظار با وسعت کافی برای بیماران بوده و همچنین دارای یک اطاق مخصوص برای اطاق انتظار بیماران مبتلا به بیماری های واگیردار باشد.

کف اطاق ها و راهروها باید با کاشی سمنتی و یا لینولئوم پوشیده باشد (سایر مقررات مربوط به اداره پلی کلینیک همان است که در مورد درمانگاه ذکر شد.)

 

اعمال مجاز در درمانگاه ها

طبق تصمیم متخذه در چهل و پنجمین جلسه هیات مدیره نظام پزشکی مرکز مورخ 6/10/1355، اعمال مجاز در درمانگاه ها به شرح زیر عبارت است از:

 

1-جراحی عمومی:

بیرون آوردن جسم خارجی فرورفته در نسج سطحی با بی حسی موضعی و منطقه ای در اطاق عمل، عمل جراحی در تومورهای سطحی نیک خیم به استثنای آنژیوم و تومور پستان، بیرون آوردن ادنیت چرکی یا گانگلیون، برداشتن میخچه، جراحی ناخن فرورفته در گوشت، کشیدن ناخن، جراح پاناری یا عقربک، کات دان، پونکسیون آسیب، عمل پولیپ آنال از راه رکتوسکوپی.

 

2-بیماری های زنان و زایمان:

زایمان های فوری، دیلاتاسیون  و کورتاژ فقط در موارد خون ریزی های شدید که انتقال به بیمارستان غیر ممکن باشد، بیوپسی گلوی زهدان یا واژن.


3-بیماری های گوش و حلق و بینی:

اودیومتری یا نگارش اودیوگرام، آزمایش وستیبولر شامل آزمایشات حرارتی گرم و سرد و نگارش نتیجه آزمایشات، بیرون آوردن جسم خارجی از گوش خارجی در صورتی که مستلزم انجام بی هوشی عمومی نباشد، پونکسیون سینوس توام با شستشو و تزریقات دارویی، بیوپسی نسج مخاط بینی، بیرون آوردن جسم خارجی بینی، تامپونمان قدامی بینی، تامپونمان خلفی بینی، سوزاندن بینی در خون ریزی ها، توباژ حنجره فقط در مواردی که عدم انجام آن باعث خفگی فوری بیمار شود، تراکئتوی و تراکئوستومی فقط در موارد خیلی فوری.

4- بیماری های فک و دهان و صورت:

جا انداختن در رفتگی مفصل گیجگاه فکی (تازه)، شکافتن آبسه کف دهان، کاته ترسیم یا دیلاتاسیون کانال وارتون و یا استنون، فرانکتومی (لب یا زبان).

 

5- دندان پزشکی:

معالجات دندانی، کشیدن دندان، معالجه لثه با جراحی محدود، کشیدن دندان نیم نهفته در نسج، دتار تراژفک.

 

6-چشم پزشکی:

کاته ترسیم مجرای اشکی (سنداژ)، شالازیون، تزریق زیر ملتحمه، تزریق پشت کره چشم، اندازه گیری میدان بینایی با دستگاه کولدمان یا دستگاه های مشابه توام با ترسیم و نتیجه گیری.

 

7- اورولژی:

ختنه با بی حسی موضعی، مئاتومی، دیلاتاسیون مجرای ادرار در ضیق مجرا، سیستوسکوپی تشخیص، لیگاتور کانال دفران با بی حسی موضعی.

 

8- جراحی استخوان:

شکستگی سررادیوس، گچ گیری ساده، پوتوکل، گچ گیری فقط در بالغین (بدون جا انداختن) شکستگی یکی از استخوان های کارپ، گچ گیری، شکستگی بند انگشتان، بی حرکتی ساده، شکستگی و دررفتگی بند انگشتان، جا انداختن، شکستگی کشکک ساده بدون جا به جا شدن قطعات شکسته، بی حرکتی، شکستگی درشت نی و تنه بدون جا به جا شدن قطعات، گچ گیری در بالغین و در اطفال، جا انداختن و گچ گیری شکستگی انگشتان پا، آسپیراسیون و یا تزریقات مفصلی، جا انداختن دررفتگی تامپروماندبیولر، جا انداختن دررفتگی شانه، جا انداختن دررفتگی مفصل متاکارپوفالنژین، جا انداختن دررفتگی مفصل آنترفالنژین، جاانداختن دررفتگی کشکک، جاانداختن دررفتگی متاتارسوفالانژین، و متا تارسوتارسین، جاانداختن دررفتگی انگشتان پا، پونکسیون و سوزن کاری بورسها به طور اعم، با یا بدون دارو.

 

9- عضلات:

بیوپسی عضلانی، در ناژهماتوم زیر جلدی و عضلانی، تزریق دارو در غلاف تاندنی دست، در ناژ عقربک.


10- گچ گیری ها و تجدید گچ گیری:

گچ کوتاه دست، گچ شانه، گچ بلند دست، گچ کوتاه پا، گچ سیلندر زانو، گچ بلند پا، گچ تنه و پا یک طرفه و دو طرفه، گچ تنه (کرست)، گچ تنه باسر، (مینروا)، پونکسیون مغز استخوان با جواب آزمایش.

 

11- بیماری های کودکان:

پونکسیون آبسه، پونکسیون مایع اسیت، پونکسیون مایع نخاع به منظور تشخیص یا درمان با مانومتری،  پونکسیون حفره جنب، پونکسیون مغز استخوان، پونکسیون حفره جنب یا حفره صفاق.

 

12- الکترود یا کنستیک:

الکتروآنسفالوگرافی، الکتروکاردیوگرام.

 

13- آندوسکوپی:

اوزوفاگوسکوپی و گاستروسکوپی ساده و با نمونه برداری، رکتوسیگموئیدوسکوپی، کولپسکوپی یا کوله سکوپی،  برونکوسکوپی توام یا بدون نمونه برداری آسیب شناسی.

 

14- متفرقه:

توباژ معده و اثنی عشر و کیسه صفرا، بیوپسی ضایعات پوستی و مخاطی.

در صورتی که برای بعضی اعمال جراحی مجاز در درمانگاه، بی هوشی عمومی با توجه به وضع و حال بیمار لازم باشد، در صورتی مجاز خواهد بود که تمام وسائل و امکانات موجود بوده و توسط متخصص انجام گیرد و در این صورت مسئولیت بی هوشی، به عهده متخصص بی هوشی خواهد بود.

 


Tags: حقوق پزشکی, دکتر شیرین عبادی
تعداد نمایش ها: 33605

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...