مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
حقوق پزشکی | سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - دکتر شیرین عبادی

حقوق پزشکی | سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - دکتر شیرین عبادی


| کليات حقوق
| مطب
| درمانگاه و پلی کلینیک
| اجاره محل کار
| خودداری از کمک به افراد در معرض خطر جانی
| تسکین و درمان با مواد افیونی
| امراضی که پزشک مکلف است آنها را گزارش کند
| لزوم باز آموزی و نو آموزی جامعه پزشکی کشور
| طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر
| سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
| تخلفات انتظامی
| تخلفات کیفری
| تعزیرات حکومتی امور بهداشتی،درمانی
| دیوان عدالت اداری
| مالیات پزشکان

 

طبق ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب مرداد ماه 1369، کلیه اتباع ایرانی پزشک، دندان پزشک، دکتر دارو ساز و متخصصین و دکتر های حرفه ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی می توانند عضو سازمان می باشند و در مواردی که حقوق ناشی از حرفه پزشکی آنان تضییع شده یا به مناسبت حرفه خود مورد تعدی و اجحاف قرار گیرند از حمایت های نظام پزشکی برخوردار خواهند شد.

در هر شهرستان که تعداد پزشکان و دندان پزشکان و دکتر های دارو ساز و متخصصین و دکتر های حرفه ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی، در آن حداقل 50 نفر باشد، نظام پزشکی شهرستان تشکیل خواهد شد

در صورتی که تعداد پزشکان به حد نصاب نرسد و یا به هر علت دیگری نظام پزشکی در شهرستانی تشکیل نگردد، نظام پزشکی شهرستان مرکز استان عهده دار وظایف نظام پزشکی آن شهر خواهد بود و در صورتی که مرکز استان و شهرستان مرکز استان عهده دار وظایف نظام پزشکی آن شهر خواهد بود و در صورتی که مرکز استان و شهرستان های تابعه فاقد نظام پزشکی باشد، مرجع رسیدگی به مسائل مربوط به آنها نظام پزشکی شهرستانی خواهد بود که از سوی شورای عالی نظام پزشکی مشخص می گردد.

وظایف و اختیارات

به تعریف ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، وظایف و اختیارات سازمان عبارتست از:

1-      اظهار نظر مشورتی در تهیه و تدوین پیش نویس لوایح غیر فوری یا تصویب نامه ها، آیین نامه های مرتبط با امور پزشکی و پیراپزشکی و امور صنفی مربوطه به مراجع ذیربط.

2-      اظهار نظر مشورتی در تنظیم ضوابط تبلیغاتی و آگهی های دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی به مراجع ذیربط در مورد فوق. سازمان نظام پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلامیه، نظر مشورتی خود را به مراجع ذیربط اعلام نمایند.

3-      تدوین مقررات و ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلوها و سرنسخه های موسسات پزشکی و پزشکان و شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی.

4-      همکاری در اجرای برنامه های باز آموزی و نوآموزی مستمر پزشکان و صاحبان حرف وابسته به پزشکی در جهت رشد و ارتقا دانش پزشکی منطبق با پیشرفت های علمی روز به درخواست مراجع مربوطه.

5-      رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشد.

6-      همکاری با مراجع صلاحیت دار قانونی در جهت رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و جرایم شاغلین به  حرف پزشکی و وابسته به پزشکی و اظهار نظر های کارشناسی در این رابطه.

7-      همکاری با مراجع ذیصلاح در جهت حفظ احترام و شئون پزشکی در جامعه

8-      همکاری با مراجع ذیربط در جهت گسترش فعالیتهای علمی و تحقیقاتی و تتبعات پزشکی.

9-      همکاری و تلاش در اجرای صحیح تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی با مراجع ذیصلاح.

10-   همکاری با مراجع ذیصلاح در تعیین میزان و وصول مالیات مشاغل از موسسات و شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی.

11-   انجام کلیه مسئولیت ها، وظایف و اختیاراتی که تا کنون در قوانین مختلف از سوی مجلس شورای اسلامی به سازمان نظام پزشکی محول گردیده است.

12-   همکاری با مراجع ذیربط در ارائه خدمات امدادی، بهداشتی، درمانی به هنگام بروز حوادث و سوانح غیر مترقبه از طریق تشویق و بسیج اعضاء سازمان.

13-   کمک به رفع مشکلات مالی و رفاهی شاغلین حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده ازطریق صندوق تعاون و رفاه سازمان با پرداخت وام طبق آیین نامه که توسط سازمان نظام پزشکی تهیه می گردد.

ارکان و واحد های تابعه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران دارای سه رکن بشرح زیر است :

1-      شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دبیر خانه این شورا در سازمان مرکزی نظام پزشکی که در تهران است، مستقر می باشد.

2-      هیات های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی.

3-      نظام پزشکی شهرستان ها .

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر ارکان فوق ، دارای دو واحد تابعه نیز می باشد عبارتند از:

1-      کمیسیون های مشورتی

2-      صندوق تعاون و رفاه

 

شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

شورای عالی از افراد زیر تشکیل می شود:

1_ رئیس کل سازمان

3-      بیست نفر از کادر پزشکی به ترتیب 12 نفر پزشک, 3 نفر دندان پزشک، 2 نفر از دکتر های حرفه ای و متخصصین علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی، 3 نفر دکتر دارو ساز به انتخاب مجمع نمایندگانهیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ها، با رای اکثریت نسبی آن ها، که برای مدت 4 سال انتخاب می شوند.

هیات مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها، یک نفر را به عنوان نماینده  خود برای انتخاب بیست نفر مذکور در فوق، معرفی می نمایند.

شورای عالی نظام پزشکی دارای یک رئیس، یک نایب رئیس و یک دبیر است که از بین اعضا شورا با رای اکثریت نسبی اعضا رسمی شورا برای مدت 2 سال انتخاب می گردند.

جلسات شورای عالی نظام پزشکی که حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل می شود با حضور دو سوم اعضای شورا، رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای معتبر، و برای واحدهای تابعه ذیربط لازم الاجرا است.

مسئولین امور پزشکی کشور بنا به تشخیص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند بدون حق رای در جلسات شورای عالی نظام پزشکی جهت اظهار نظر شرکت کنند.

دبیر شورای عالی مسئول تشکیل جلسات و اداره، دبیرخانه شورا خواهد بود. اداره جلسات شورا بر عهده رئیس یا نایب رئیس شورا خواهد بود.

 

وظایف شورای عالی نظام پزشکی

وظایف شورای عالی نظام پزشکی به شرح زیر عبارت است از:

1-      اجرای دقیق وظایف سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن ها از طریق رئیس کل سازمان.

2-      نظارت بر عملكرد نظام پزشکی شهرستان ها.

3-      نظارت بر عملكرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به نظام پزشکی.

4-      رسیدگی به تخلفات انظباطی هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و برقراری هماهنگی لازم بین نظام پزشکی شهرستان ها و رسیدگی به اختلافات داخلی آن ها.

5-      انحلالهیاتمدیره نظام پزشکی شهرستان ها در موارد زیر:

الف- عدول و تخطی از وظایف مندرج در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369

ب- فوت یا استعفا یا عدم شرکت غیر مجاز بیش از یک دوم اعضاهیاتمدیره برای چهار جلسه متوالی.

6- تهیه و تصویب دستورالعمل های اجرایی لازم در چهار چوب قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

7-  تعیین و تصویب میزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضا و دیگر مقررات اداری و مالی سازمان نظام پزشکی و نحوه خرج آن توسط رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

طبق ماده 7 قانون مورد بحث، رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که مسئولیت اجرا مصوبات شورای عالی و اداره کلیه امور سازمان و واحدهای تابعه آن را به عهده دارد یک نفر پزشک خواهد بود که از بین افراد پیشنهادی از طرف شورای عالی (خارج از اعضا انتخابی شورای عالی)  به


رئیس جمهور، برای مدت چهار سال انتخاب و جمهوری منصوب می گردد. عزل وی به عهده ریاست جمهوری منصوب می گردد. عزل وی به عهده ریاست جمهوری است.

در صورتی که رئیس جمهور در بین افراد پیشنهادی شورای عالی، فردی را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص نداد، شورای عالی موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته افراد دیگری را به رئیس جمهور پیشنهاد نماید.

 

نظام پزشکی شهرستان

در هر شهرستان که تعداد اعضا نظام پزشکی آن حداقل پنجاه نفر باشد سازمان نظام پزشکی شهرستان تشکیل خواهد شد و کلیه اختیارات و وظایف سازمان نظام پزشکی را در محدوده شهرستان مربوطه دارا خواهد بود. نظام پزشکی شهرستان دارایهیاتمدیره ای مرکب از افراد زیر خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب می شوند:

1-      پنج نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان

2-      یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان. مادامی که انتخاب دندان پزشک و دکتر داروساز صورت نگرفته باشدهیاتمدیره نظام پزشکی شهرستان، پنج نفر خواهد بود.

به موجب ماده 10 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در شهرستان هایی که بیش از پانصد نفر پزشک، دندان پزشک، داروساز و متخصص و دکتر حرفه ای علوم آزمایشگاهی داشته باشند،هیاتمدیره نظام پزشکی مرکب از یازده نفر, به شرح زیر خواهد بود:

1-      ده نفر پزشک به انتخاب پزشکان شهرستان.

2-      دو نفر دندان پزشک به انتخاب دندان پزشکان شهرستان.

3-      دو نفر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان.

4-      یک نفر از متخصصین و دکترهای حرفه ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی, به انتخاب دکترهای حرفه ای و متخصصین علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی آن شهرستان.

    رئیس سازمان نظام پزشکی هر یک از شهرستان ها، که یکی از اعضاهیاتمدیره خواهد بود، با پیشنهادهیاتمدیره سازمان مربوطه و تایید و حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب می گردد. عزل آن ها نیز بر عهده رئیس کل سازمان خواهد بود.

روسای سازمان های نظام پزشکی شهرستان ها همان وظایف و اختیارات رئیس کل سازمان نظام پزشکی را در محدوده سازمان نظام پزشکی شهرستان مربوطه بر عهده خواهند داشت.

                 

انتخاب هیات مدیره نظام پزشکی

نظام پزشکی شهرستان به وسیله هیات مدیره ای که از طرف اعضا انتخاب می شوند اداره خواهد شد. مدت عضویت در هیات مدیره چهار سال خواهد بود. شروع اولین دوره فعالیتهیاتمدیره حداکثر ده روز پس از اتمام دوره قبلی است و چنان چه تا پایان قطعت نتیجه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

انتخاب سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلهیاتمرکزی نظارت انجام می پذیرد.

شرایط انتخاب کنندگان عبارت است از:

1-      تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

2-      داشتن کارت عضویت در سازمان نظام پزشکی

3-      شاغل بودن در شهرستان منطقه انتخابی در زمان انتخابات به تایید نظام پزشکی آن شهرستان یا شبکه بهداری استان.

شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام پزشکی و شورای عالی نظام پزشکی به شرح زیر است.

1-      تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

2-      نداشتن فساد اخلاقی و مالی.

3-      داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی و عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخلاق و شئون پزشکی.

4-      داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (پیروان مذاهب چهارگانه تسنن، زرتشتیان، مسیحیان، کلیمیان) تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند.

5-      دارا بودن حداقل سه سال عضویت در نظام پزشکی.

نکته قابل ذکر آن است که افراد داوطلبی که دارای مسئولیت های اجرایی می باشند و یا در نیروهای نظامی و انتظامی شاغلند جهت نامزدی در انتخابات و عضویت در ارکان سازمان، نیازی به استعفا از سمت و شغل خود ندارند.

 

هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، برای مدت چهار سال به شرح زیر انتخاب می شوند:

1-      یک نفر نماینده دادستان کل کشور.

2-      یک نفر نماینده وزارت کشور.

3-      دو نفر از کادر پزشکی به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

4-      سه نفر پزشک به انتخاب کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی.

تجدید انتخاب اعضاهیات مرکزی نظارت بر انتخابات برای دوره های بعدی بلااشکال است.

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات عهده دار انجام وظایف زیر است:

1-      عزل و نصب اعضاهیات های نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستان ها و اعضای شورای عالی نظام پزشکی.

2-      نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه های انتخاباتی.

3-      بررسی نهایی صلاحیت نامزدهای عضویت درهیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و شورای عالی نظام پزشکی و ابلاغ نظر هیات، به هیاتهای اجرایی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومی.

4-      رسیدگی به شکایات نامزدهایی که صلاحیت آن ها به تاییدهیات های نظارت نرسیده باشد و تجدید نظر در آن ها.

5-      رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چهار چوب مواد قانونی و آیین نامه های مربوطه.

6-      توقف یا ابطال تمام یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چهار چوب مواد قانونی راسا و یا با پیشنهادهیات های اجرایی یاهیات های نظارت حوزه های انتخاباتی.

7-      تایید نهایی حسن انجام انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و اعضا شورای عالی نظام پزشکی و امضا اعتبار نامه منتخبین.


8-      رسیدگی به شکایات و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت درهیات مدیره نظام پزشکی ها و تجدید نظر در آن ها جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات نظام پزشکی آن شهرستان تعیین نماید. هم چنین هیا ت مرکزی نظارت می تواند تمام با قسمتی از وظایف خود را به هر یک ازهیات  های نظارت بر انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ها تفویض کند.

   

هیات های انتظامی

رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی سازمان نظام پزشکی، در مرکز و شهرستان ها بر عهده هیات های بدوی انتظامی وهیات عالی انتظامی می باشد.

هیات بدوی انتظامی از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می شود:

1-      یک نفر از قضات با تجربه و متدین و با تقوی شهرستان مربوطه به معرفی دادستان عمومی شهرستان مربوطه.

2-      مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه.

3-      سه نفر از پزشکان شهرستان مربوطه.

4-      یک نفر از دندان پزشکان شهرستان مربوطه.

5-      یک نفر از دکترهای داروساز شهرستان مربوطه.

پزشکان و دندان پزشکان و دکترهای داروساز، که از افراد مسلمان متدین و خوش سابقه شهرستان مربوطه با حداقل پنج سال تجربه، به پیشنهادهیات مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تاییدهیات عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی در مرکز و با حکم رئیس هیات عالی انتظامی منصوب می گردند و عزل آن ها بر عهده هیات عالی انتظامی خواهد بود.

هیات های بدوی انتظامی علاوه بر رسیدگی به تخلفات انتظامی، صلاحیت کارشناسی در مراجع قضایی در رابطه با تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه ای و جرایم شاغلین به حرفه پزشکی را هم دارا می باشند و اظهار نظرهیات های بدوی انتظامی حداکثر ظرف بیست روز از تاریخی که دادسراها و دادگاه های شهرستان درخواست می نماید، باید به عمل آید.

تجدید نظر از احکام صادره ازهیات های بدوی انتظامی و هم چنین نظارت عالیه برهیات های بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آن ها، بر عهده هیات عالی انتظامی است.هیات عالی انتظامی از افراد زیر تشکیل می شود:

1-      یک نفر از قضات متدین و با تقوی و با تجربه به معرفی دادستان کل کشور.

2-      مدیر کل پزشکی قانونی کشور.

3-      چهار نفر از پزشکان متخصص مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.

4-      یک نفر از دندان پزشکان مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.

5-      یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.

6-      یک نفر از متخصصین و دکترهای حرفه ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی، مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه. 

 پزشکان و دندان پزشکان و داروسازان و دکترهای حرفه ای و متخصصین علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی، با پیشنهاد رئیس کل سازمان و تصویب شورای عالی نظام پزشکی با حکم رئیس کل سازمان برای مدت دو سال منصوب می گردند و عزل آن ها قبل از انقضای مدت دو سال با رئیس کل سازمان خواهد بود و تجدید انتخاب آن ها برای دوره های بعدی بلا اشكال است.

 


Tags: سازمان نظام پزشکی, حقوق پزشکی, دکتر شیرین عبادی
تعداد نمایش ها: 12491

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...