مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
حقوق پزشکی | تعزیرات حکومتی امور بهداشتی،درمانی - دکتر شیرین عبادی

حقوق پزشکی | تعزیرات حکومتی امور بهداشتی،درمانی - دکتر شیرین عبادی


| کليات حقوق
| مطب
| درمانگاه و پلی کلینیک
| اجاره محل کار
| خودداری از کمک به افراد در معرض خطر جانی
| تسکین و درمان با مواد افیونی
| امراضی که پزشک مکلف است آنها را گزارش کند
| لزوم باز آموزی و نو آموزی جامعه پزشکی کشور
| طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر
| سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
| تخلفات انتظامی
| تخلفات کیفری
| تعزیرات حکومتی امور بهداشتی،درمانی
| دیوان عدالت اداری
| مالیات پزشکان

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

 

فصل اول- تعزیرات حکومتی خدمات تشخیص و درمانی

ماده ی 1- ایجاد موسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد:

مرتبه اول- تعطیل موسسه و ضبط کلیه ی ملزومات موسسه به نفع دولت.

مرتبه دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه ی اول، جریمه ی نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون و اعلام نام در جراید .

مرتبه سوم- علاوه بر مجازات های مرتبه ی دوم، زندان از شش ماه تا یک سال.

 

ماده ی 2- ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد:

مرتبه اول- تعطیل موسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

مرتبه دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه ی اول، جریمه ی نقدی به میزان یکصد هزار تا یک میلیون ریال.

مرتبه ی سوم – علاوه بر مجازات های مرتبه ی اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و ضبط اموال موسسه به نفع دولت.


ماده ی 3- خودداری بیمارستان ها از پذیرش و ارائه ی خدمات اولیه ی لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد:

مرتبه اول- جریمه ی نقدی از یکصد هزار تا پانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

مرتبه دوم- جریمه نقدی پانصد هزار تا یک میلیون ریال، لغو پروانه مسوول فنی موسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده ی پزشکی.

مرتبه ی سوم- جریمه ی نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال، لغو در پروانه مسئول فنی موسسه، لغو پروانه تاسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده ی پزشکی.

 

ماده ی 4- ایجاد و یا ارائه ی خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و یا دخل و تصرف در صورت حساب و دریافت اضافه از نرخ های اعلام شده از ناحیه ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد:

مرتبه ی اول- جریمه ی نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

مرتبه دوم- جریمه ی نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسوول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده ی پزشکی.

مرتبه ی سوم- جریمه ی نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسوول فنی، لغو پروانه تاسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

تبصره- میزان حق العلاج بیماران از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

ماده ی 5- به کارگیری کلیه متخصصین و صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار، صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، در موسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود:

مرتبه ی اول- جریمه ی نقدی به میزان یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

مرتبه دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه ی اول، لغو پروانه مسوول فنی.

مرتبه سوم- علاوه بر مجازات های مرتبه ی دوم، لغو پروانه تاسیس.

ماده ی 6- صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی کار مندرج در ماده ی 5 که در محل غیر مجاز به کار مشغول شده اند به مجازات های زیر محکوم خواهند شد:

مرتبه ی اول- درج تخلف در پرونده ی پزشکی و اعزام به محل کار قانونی.

مرتبه ی دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه ای اول، جریمه ی نقدی به میزان پانصد هزار تا پنج میلیون ریال به تناسب.

مرتبه ی سوم- علاوه بر مجازات های مرتبه ی دوم، محکومیت به اضافه خدمت در محل کار قانونی حداکثر تا دو برابر مدت قانونی.

ماده ی 7- به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم خواهد شد:

مرتبه ی اول- جریمه نقدی به میزان پانصد هزار تا یک میلیون ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده ی پزشکی.

مرتبه ی دوم- علاوه بر مجازات ها مرتبه ی اول، لغو پروانه مسوول فنی.

مرتبه ی سوم- علاوه بر مجازات های مرتبه ی دوم لغو پروانه تاسیس.


تبصره- افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع ذیصلاح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهند گردید.

ماده ی 8- ترک موسسه پزشکی توسط مسوول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعات مقرر، تعطیل غیر موجه مطب و یا موسسه ی پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن در صدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید، جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد:

مرتبه ی اول- توبیخ کتبی و درج در پرونده ی پزشکی.

مرتبه ی دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه ی اول- جریمه ی نقدی به میزان یکصد هزار تا پانصد هزار ریال.

مرتبه ی سوم- علاوه بر مجازات های مرتبه ی دوم، لغو پروانه مسوول فنی.

تبصره- در صورت لغو پروانه مسوول فنی و یا لغو پروانه تاسیس در مورد موسسات پزشکی (مشمول مواد 3 و4 و 5 و 7 و 8) جهت تعیین تکلیف قانونی برای انتخاب مسوول فنی جدید وهیاتموسس جدید مراتب به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ارجاع می گردد و ضمناً تا تعیین تکلیف نهایی از طریق کمیسیون فوق از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول فنی موقت برای اداره ی موسسه منصوب و به کار گماشته خواهد شد.

ماده ی 9- چنان چه اعمال خلاف مندرج در مواد 1 و 3 و 4 و 7 سبب ورود خسارت جانی و مالی به افراد شود، مجازات های مندرج، مانع رسیدگی و پی گرد قانونی موسسه و یا افراد متخلف و اعمال مجازات های مربوط توسط مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد گردید.

ماده ی 10- چنان چه تخلفات متعددی در واحدهای موضوع این قانون صورت پذیرد در هر مورد مجازات های مربوط اعمال خواهد شد.

ماده ی 11- در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیر سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده ی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می نماید.

ماده ی 12- کلیه ی درآمدهای حاصل از مجازات های این قانون به خزانه واریز می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون را مطابق تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل وجوه جرایم، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.


 

فصل دوم – تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیر خشک و ملزومات

پزشکی، دندان پزشکی و آزمایشگاهی

بخش 1- دارو:

 

ماده ی 13- دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد:

مرتبه ی اول: اخطار کتبی و جمع آوری داروهای غیر مجاز.

مرتبه ی دوم: جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و انعکاس مراتب در پرونده.

مرتبه ی سوم- قطع سهمیه ی دارویی با مدت سه سال.

مرتبه ی چهارم- تعطیل داروخانه تا مدت یک سال.

ماده ی 14- داروخانه باید دارای پروانه تاسیس از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می گردد.

ماده ی 15- عرضه و فروش دارو باید با حضور مسوول فنی انجام گیرد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می گردد.

ماده ی 16- مسوول فنی باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد:

مرتبه اول- اخطار کتبی با درج در پرونده.

مرتبه دوم- جریمه ی نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.

مرتبه ی سوم- جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال.

مرتبه چهارم- لغو موقت پروانه مسوولیت فنی تا مدت سه ماه.

 

ماده ی 17- داروخانه باید دارو را از شبکه های توزیع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شرکت های توزیع کننده ی دارو) تهیه و تدارک نماید. عدم رعایت ضوابط این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد:

مرتبه ی اول- اخطار کتبی با درج در پرونده.

مرتبه دوم- جریمه ی نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.

مرتبه سوم- جریمه ی نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه ی دارویی تا مدت سه ماه.

مرتبه ی چهارم- تعطیل موقت داروخانه تا مدت یک سال.

تبصره- مبادله ی دارو در حد متعارف مصرف یک روز بین داروخانه های یک شهر مشمول ضوابط فوق نخواهد بود.

 

ماده ی 18- دارو باید در مقابل نسخه ی پزشک ارایه شود و ارائه ی آن بدون نسخه ی پزشک جرم محسوب شده و متخلف به مجازات  های زیر محکوم می شود:

مرتبه ی اول- تذکر کتبی.

مرتبه ی دوم- اخطار کتبی با درج در پرونده.

مرتبه ی سوم- جریمه ی نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال.

مرتبه ی چهارم- جریمه ی نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.

مرتبه پنجم- قطع سهمیه ی دارویی تا مدت یک ماه.

تبصره- لیست اقلامی که ارائه آن ها بدون نسخه پزشک مجاز می باشد از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می گردد.

ماده19- دارو باید طبق قیمت رسمی برای مصرف کننده، به متقاضی ارائه شود و قیمت هر قلم از داروهای ارائه شده در نسخه درج شود و نسخه نیز به مهر داروخانه ممهور گردد و در مورد نسخ بیمه  خدمات درمانی کپی نسخه (نسخه دوم) پس از درج قیمت مهر گردد. تخلف از این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد:

الف- گران فروشی:

مرتبه اول- جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال.

مرتبه دوم- جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و نصب پارچه به عنوان گران فروش.

مرتبه سوم- جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال  و قطع سهمیه دارویی به مدت یک ماه.

مرتبه چهارم- تعطیل داروخانه تا مدت یک سال.

ب- عدم درج قیمت در نسخ بیماران و ممهور ننمودن آن ها:

مرتبه ی اول- تذکر کتبی.

مرتبه ی دوم- اخطار کتبی.

مرتبه ی سوم- جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال.

مرتبه ی چهارم- جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.

ماده ی 20- نگهداری و یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و تاریخ گذشته که بایستی معدوم شدند، جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود:

الف- عرضه و نگهداری:

مرتبه ی اول- تذکر کتبی و جمع آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته.

مرتبه ی دوم- جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع آوری داروهای فاسد و تاریخ گذشته.

مرتبه ی سوم- قطع سهمیه ی دارویی تا مدت سه ماه.

مرتبه ی چهارم- تعطیل موقت تا شش ماه.

ب- فروش:

چنان چه در سایر قوانین مجازات های شدید تری پیش بینی نشده باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به بیمار:

مرتبه ی اول- جریمه ی نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته.

مرتبه ی دوم- جریمه ی نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه دارویی تا مدت یک ماه.

مرتبه سوم- تعطیل داروخانه تا مدت یک سال.

ماده ی 21- در داروخانه نباید غیر از دارو، لوازم بهداشتی و آرایشی، شیر خشک، غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز، کالای دیگری به فروش برسد. تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود:

مرتبه ی اول- تذکر کتبی.

مرتبه ی دوم- اخطار کتبی و درج در پرونده.

مرتبه ی سوم- جمع آوری کالاهای غیر مجاز.

مرتبه ی چهارم- جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و ضبط کالاهای غیر مجاز به نفع دولت.

ماده ی 22- چنان چه داروخانه لوازم بهداشتی و آرایشی، شیر خشک، غذای کودک و لوازم پزشکی مجاز را بیش از قیمت های تعیین شده عرضه نماید گران فروش محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود:

الف- گران فروشی تا مبلغ دو هزار ریال.

مرتبه ی اول- جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال.

مرتبه ی دوم- جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گران فروش.

مرتبه ی سوم- جریمه ی نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال، نصب پارچه در محل واحد معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گران فروش.

ب- گران فروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال.

مرتبه ی اول- جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گران فروشی.

مرتبه ی دوم- جریمه نقدی از مبلع ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گران فروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گران فروشی.

مرتبه ی سوم- جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گران فروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه ای گروهی به عنوان گران فروش.

ج- گران فروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال:

مرتبه ی اول- جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گران فروشی.

مرتبه ی دوم- جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گران فروشی و نصب پارچه در محل به عنوان گران فروش.

مرتبه ی سوم- جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گران فروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه ای گروهی به عنوان گران فروش.

د- گران فروشی بیش از پنج میلیون ریال:

مرتبه ی اول- جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گران فروشی.

مرتبه ی دوم- جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گران فروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گران فروش.

مرتبه ی سوم-  جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گران فروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه ای گروهی به عنوان گران فروش.

ماده ی23- داروخانه موظف است کلیه کالاهای خریداری شده را مستمراً تا اتمام موجودی عرضه نماید و در صورت خودداری از عرضه به مجازات های زیر محکوم می شود:

مرتبه ی اول- اخطار کتبی با درج در پرونده و الزام به عرضه ی کالاهای با قیمت تعیین شده.

مرتبه ی دوم- جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.

مرتبه ی سوم- قطع سهمیه تا مدت سه ماه.

مرتبه چهارم- تعطیل موقت تا یک سال.

ماده ی 24- داروخانه موظف است طبق ساعات تعیین شده خدمات مربوطه را ارایه نماید مگر با دلیل موجه و یا با اطلاع کتبی و نظر سازمان منطقه ای بهداشت و درمان محل و در غیر این صورت، متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود:

مرتبه ی اول- تذکر.

مرتبه ی دوم- اخطار کتبی با درج در پرونده.

مرتبه ی سوم- جریمه ی نقدی تا بیست هزار ریال.

مرتبه ی چهارم- جریمه ی نقدی تا پنجاه هزار ریال.

تبصره 1- در صورتی که داروخانه قبل از پایان ساعات تعیین شده از ارایه ی خدمات دارویی خودداری نماید، مرتبه ی اول تذکر، مرتبه ی دوم اخطار کتبی و درج در پرونده، مرتبه ی سوم جریمه ی نقدی تا پنجاه هزار ریال و مرتبه ی چهارم جریمه ی نقدی تا یکصد هزار ریال.

تبصره 2- داروخانه های شبانه روزی در صورت عدم رعایت مفاد این ماده علاوه بر تعزیرات ذکر شده در مرتبه ی پنجم تا یک سال تعطیل خواهند شد.

ماده ی 25- در مناطقی که داروخانه منحصر به فرد باشد و داروخانه بر طبق مواد این قانون تا یک سال به تعطیل موقت تعزیر شود، پروانه تاسیس از متخلف سلب و به فرد واجد شرایط دیگری واگذار می گردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تاسیس داروخانه را نخواهد داشت و به هر حال داروخانه نباید تعطیل شود.

 

بخش 2- شیر خشک و غذای کودک:

 

ماده ی 26- شیر خشک شیر خواران باید دارای مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و از طریق شبکه های توزیع کننده ی مورد تایید این وزارت در اختیار داروخانه ها قرار گیرد و داروخانه نیز بایستی آن را در مورد تایید این وزارت در اختیار داروخانه ها قرار گیرد و داروخانه نیز بایستی آن را در ازای دریافت کوپن معتبر و با قیمت رسمی به متقاضی ارایه نماید (شیر خشک های رژیمی صرفاً بایستی با نسخه پزشک و با قیمت رسمی به مصرف کننده عرضه شود). تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود:

الف- در صورت عدم عرضه ی شیر خشک، مجازات های مذکور در ماده ی 23 این قانون.

ب- در صورت گران فروشی، مجازات های مذکور در بند الف ماده ی 19 این قانون.

ج- در صورت عرضه شیر خشک های رژیمی بدون نسخه ی پزشک مجازات های مذکور در ماده ی 18 این قانون.

د- در صورت تهیه و عرضه و فروش شیر خشک شیر خواران بدون مجوز، مجازات های مذکور در ماده ی 13 این قانون.

 

بخش 3- لوازم و ملزومات پزشکی و دندان پزشکی و آزمایشگاهی:

 

ماده ی 27- لوازم و ملزومات پزشکی و دندان پزشکی و آزمایشگاهی که برای تولید و یا وارد کردن آن ها از ارز دولتی استفاده شده باشد بر اساس ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید، در مقابل ارایه ی فاکتور و با قیمت رسمی در اختیار متقاضی قرار گیرد و تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود:

مرتبه ی اول- اخطار کتبی و یا جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال و یا هر دو مجازات.

مرتبه ی دوم- جریمه نقدی با یک میلیون ریال.

مرتبه سوم- جریمه نقدی تا پنج میلیون ریال.

در صورت گران فروشی متخلف به ترتیب مذکور در ماده ی 22 این قانون مجازات می شود.

تبصره- شرکت های توزیع کننده ی اقلام مذکور در صورتی که در تخلف از ضوابط فوق با تولید کننده و یا وارد کننده مشارکت و معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازات های زیر محکوم خواهند شد:


 

مرتبه ی اول- اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت بهای آن به قیمت رسمی به شرکت مذکور.

مرتبه دوم- ضبط کالا به نفع دولت.

مرتبه سوم- جریمه نقدی تا یک میلیون ریال و ضبط کالا به نفع دولت.

 

بخش 4- شرکت های توزیع کننده ی دارو، شیر خشک و ملزومات پزشکی، دندان پزشکی و آزمایشگاهی

ماده 28- این گونه شرکت ها موظفند کالاهای موضوع این قانون را در صورتی که با ارز دولتی تولید و یا وارد شده باشند، منحصراً از شرکت های تولید و یا وارداتی مجاز دریافت نمایند، تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود:

مرتبه ی اول- اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت بهای آن به قیمت رسمی.

مرتبه ی دوم- ضبط کالا به نفع دولت.

مرتبه ی سوم- جریمه ی نقدی تا یک میلیون ریال و ضبط کالا به نفع دولت.

ماده ی 29- شرکت های توزیعی موظفند اقلام توزیعی خود را بر طبق ضوابط اعلام شده در اختیار واحدهای مجاز و یا متقاضیان قرار دهند. تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود:

مرتبه ی اول- اخطار کتبی.

مرتبه ی دوم- جریمه ی نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

مرتبه ی سوم- جریمه ی نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال.

ماده ی 30-  شرکت های توزیعی موظفند با ارایه ی فاکتور و به قیمت رسمی کالا را تحویل نمایند. از این ماده جرم بوده و در صورت گران فروشی، متخلف به ترتیب مذکور در ماده ی 22 این قانون مجازات می شود و در غیر این صورت:

مرتبه ی اول- اخطار کتبی.

مرتبه ی دوم- جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.

مرتبه ی سوم- جریمه ی نقدی تا مبلغ سیصد هزار ریال.

 

فصل سوم- تعزیرات تولید، توزیع، فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

 

ماده ی 31- تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که با علامت و بسته بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می گردد طبق فهرست ماده ی 1 آیین نامه ی اجرای ماده ی 8 و 9 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود:

مرتبه ی اول- تعطیل واحد تولیدی غیر مجاز بلافاصله و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.

مرتبه ی دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال با توجه به حجم تولید غیر مجاز.

مرتبه ی سوم- علاوه بر مجازات های مرتبه دوم، ضبط لوازم تولیدی به نفع دولت.

چنانچه واحد تولیدی مجاز بدون کسب پروانه ساخت اقدام به تولید کالائی نماید:

مرتبه ی  اول- تعطیل خط تولید و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.

مرتبه دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه اول، جریمه ی نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال با توجه به حجم تولید غیر مجاز.

مرتبه سوم- علاوه بر مجازات های مرحله دوم، ضبط لوازم تولیدی به نفع دولت.

چنان چه واحد تولیدی مجاز بدون کسب پروانه ساخت اقدام به تولید کالایی نماید:

مرتبه ی اول- تعطیل خط تولید و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.

مرتبه ی دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه ی اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم تولید.

مرتبه ی سوم- علاوه بر مجازات های مرتبه دوم تعطیل واحد تولیدی تا مدت شش ماه.

ماده 32- تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسوول فنی انجام گیرد، در صورت تخلف:

مرتبه ی اول- تعطیل تولید تا حضور مسوول فنی و اخطار کتبی با درج در پرونده.

مرتبه ی دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه ی اول- ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.

مرتبه ی سوم- علاوه بر مجازات های مرتبه ی دوم، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

مرتبه ی چهارم- تعطیل واحد تولیدی تا یک سال.

ماده ی 33- حضور مسوول فنی در کلیه ی مراحل تولید الزامی بوده و مسوول فنی باید نظارت دایم در امر تولید داشته باشد. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود:

مرتبه ی اول- اخطار کتبی و درج در پرونده ی مسوول فنی.

مرتبه ی دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه ی اول، جزای نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.

مرتبه ی سوم- جریمه ی نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.

مرتبه ی چهارم- تعلیق پروانه مسوول فنی تا شش ماه.

ماده ی 34- کلیه تولید کنندگان موظفند بر چسب اطلاعاتی بر روی کلیه ی محصولات و فرآورده های تولیدی خود الصاق نمایند و شماره ی پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات، حسب مورد، درج نمایند.

تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود:

مرتبه ی اول- اخطار و جریمه ی نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال.

مرتبه ی دوم- جریمه ی نقدی تا مبلغ یک پانصد هزار ریال.

مرتبه ی سوم- جریمه ی نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

ماده 35-  تولید کننده گان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تایید شده در پروانه ساخت می باشد.

تخلف از مفاد این ماده در صورتی که عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد، از مصادیق کم فروشی و یا گران فروشی محسوب گردیده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود:

الف- گران فروشی تا مبلغ دو هزار ریال.

مرتبه ی اول- جریمه ی نقدی تا مبلغ ده هزار ریال.

مرتبه ی دوم- جریمه ی نقدی تا مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گران فروش.

مرتبه ی سوم- جریمه ی نقدی  تا مبلغ ده هزار ریال، نصب پارچه در محل  واحد و معرفی آن از رسانه ای گروهی به عنوان گران فروش.

ب- گران فروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال:

مرتبه ی اول- جریمه ی نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گران فروشی.

مرتبه ی دوم- جریمه ی نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گران فروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گران فروش.

مرتبه ی سوم- جریمه ی نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گران فروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گران فروش.

ج- گران فروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال:

مرتبه ی اول- جریمه ی نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گران فروشی.

مرتبه ی دوم- جریمه ی نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گران فروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گران فروش.

مرتبه ی سوم- جریمه ی نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گران فروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه ای گروهی به عنوان گران فروش.

د- گران فروشی بیش از پنج میلیون ریال.

مرتبه ی اول- جریمه ی نقدی از هشت تا ده برابر میزان گران فروشی.

مرتبه ی دوم- جریمه ی نقدی از هشت تا ده برابر میزان گران فروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گران فروش.

مرتبه ی سوم- جریمه ی نقدی از هشت تا ده برابر میزان گران فروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گران فروش.

در صورتی که مواد اولیه ی به کار رفته در فرمول ساخت، از مواد غیر مجاز و یا سمی باشد، متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود:

مرتبه ی اول- ضبط کالای تولیدی و در صورت سمی و یا زیان آور بودن، معدوم نمودن کالا.

مرتبه ی دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه ی اول، جریمه ی نقدی تا پنج میلیون ریال.

مرتبه ی سوم- علاوه بر مجازات های مرتبه ی دوم، تعطیل واحد تولیدی تا یک سال.

ماده ی 36- شرکت های پخش، فروشگاه ها، سوپر مارکت ها، تعاونی ها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالای خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای مشمول قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می باشند که دارای پروانه ساخت معتبر و یا مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود:

الف- شرکت های پخش و تعاونی های بزرگ:

مرتبه ی اول- اخطار و ضبط کالا به نفع دولت.

مرتبه ی دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه ی اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم کالا.

مرتبه ی سوم- علاوه بر مجازات های مرتبه ی دوم، محکومیت مدیر عامل شرکت به زندان از یک ماه تا شش ماه.

ب- فروشگاه ها و سوپر مارکت ها و سایر اماکن:

مرتبه ی اول- اخطار و ضبط کالا به نفع دولت.

مرتبه ی دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه ی اول، جریمه ی نقدی تا یکصد هزار ریال.

مرتبه ی سوم- علاوه بر مجازات های مرتبه ی اول، جریمه ی نقدی تا پانصد هزار ریال.

در صورت تکرار، تعطیل واحد از یک تا شش ماه.

ماده ی 37- فروشگاه ها، سوپرمارکت ها، تعاونی ها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی خودداری نمایند. عرضه و تحویل کالا با علم به غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود:

مرتبه ی اول- اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت.

مرتبه ی دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه ی اول، جریمه ی نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب حجم کالا.

مرتبه ی سوم- علاوه بر مجازات های مرتبه ی دوم، تعطیل واحد از یک ماه تا شش ماه.

ماده ی 38- سازمان ها و شرکت های وارد کننده و تولید کننده مواد اولیه ی غذایی، آرایشی و بهداشتی در صورتی می توانند کالای خود را به تولید کنندگان موضوع ماده ی 31 این قانون عرضه نمایند که واحدهای مذکور دارای مجوز و یا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، متخلفین از مفاد این ماده به مجازات های زیر محکوم می شوند:

الف- وارد کنندگان:

مرتبه ی اول- اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

مرتبه ی دوم- جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال.

مرتبه ی سوم- جریمه ی جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.

ب- تولید کنندگان:

مرتبه ی اول- اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

مرتبه ی دوم- جریمه نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال.

مرتبه ی سوم- جریمه نقدی تا ده میلیون ریال.

ماده ی 39- متصدیان و مسوولین کارخانجات و کارگاه ها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز آموزشی و پرورشی، محل های نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاه ها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود می باشند. متخلفین از مفاد این ماده به ازای هر مورد نقص بهداشتی، به مجازات های زیر محکوم می شوند:

مرتبه ی اول- جریمه نقدی از مبلغ یک هزار تا پنجاه هزار ریال.

مرتبه ی دوم- جریمه ی نقدی از مبلغ دو هزار تا یکصد هزار ریال.

مرتبه ی سوم- جریمه نقدی از مبلغ چهار هزار ریال تا دویست هزار ریال.

مرتبه ی چهارم-  علاوه بر مجازات مرتبه ی سوم، زندان از یک تا شش ماه.

تبصره- در صورت عدم رفع نقایص بهداشتی در پایان مهلت مقرر، با لغو پروانه کسب متصدی و یا مسوولین، محل تعطیل خواهد شد و ادامه ی کار منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص می باشد.

ماده ی 40- در کلیه مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتی که تخلف در بخش غیر خصوصی انجام گرفته باشد، حسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و یا مباشر و یا هر دو، متخلف محسوب و به مجازات های زیر محکوم می گردند:

مرتبه ی اول- اخطار کتبی و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

مرتبه ی دوم- جریمه نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال.

مرتبه ی سوم- تعلیق از خدمت به مدت سه تا شش ماه.

مرتبه ی چهارم- زندان از یک تا شش ماه.

 

فصل چهارم- سایر مقررات:

 

ماده ی 41- گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله ی ناظرین و بازرسین ویژه ای که توسط

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مدیران عامل سازمان منطقه ای بهداشت، درمان تعیین می شوند، تهیه می گردد.

ماده ی 42- کلیه ی گزارشات تخلفات مندرج در این قانون باید به تایید ناظرین و بازرسین ویژه برسد.

ماده ی 43- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به طور منظم اسامی کالاهای مجاز و غیر مجاز (خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) را جهت اطلاع عموم به نحو متقضی اعلام نماید.

ماده ی 44- اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازات های قانونی دیگر نخواهد بود.

 

در جلسه مورخه 34/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید.

Tags: حقوق پزشکی, شیرین عبادی
تعداد نمایش ها: 10548

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...