مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
حقوق پزشکی | دیوان عدالت اداری - دکتر شیرین عبادی

حقوق پزشکی | دیوان عدالت اداری - دکتر شیرین عبادی


| کليات حقوق
| مطب
| درمانگاه و پلی کلینیک
| اجاره محل کار
| خودداری از کمک به افراد در معرض خطر جانی
| تسکین و درمان با مواد افیونی
| امراضی که پزشک مکلف است آنها را گزارش کند
| لزوم باز آموزی و نو آموزی جامعه پزشکی کشور
| طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر
| سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
| تخلفات انتظامی
| تخلفات کیفری
| تعزیرات حکومتی امور بهداشتی،درمانی
| دیوان عدالت اداری
| مالیات پزشکان

کتاب حقوق پزشکی - تعزیرات حکومتی امور بهداشتی،درمانی
دکترشیرین عبادی
چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران
ص169-166

وظیفه اصلی وزارتخانه ها و مامورین دولت اجرای صحیح قوانین و مقررات است اما چه بسا که در این رهگذر به علت سهل انگاری یا اشتباه یا سوء نیت یا ... حقی از کسی ضایع شود فرضاً پزشکی که مطابق مقررات حق تاسیس مطب در تهران را دارد، به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مراجعه می کند اما به وی اجازه تاسیس مطب داده نمی شود و مقامات مسوول به هیچ وجه حاضر به اجرای قانون نمی شوند. مرجع رسیدگی در چنین مواردی، دیوان عدالت اداری است. مطابق ماده 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: "به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می گردد، حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند".

حدود صلاحیت و تشریفات دادرسی

مطابق ماده 11 دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری به شرح زیر عبارت است از:

1-      رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

الف: تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ها.

ب- آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آن ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء نیت از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

2- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آن ها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی و در روی برگ ها چاپی مخصوص نوشته شود. دادخواست باید به تعداد طرف دعوی به اضافه یک نسخه باشد. رونوشت یا فتوکپی مصدق مدارک و مستندات به تعداد دادخواست ها باید ضمیمه دادخواست تسلیم گردد.

رسیدگی دیوان عدالت اداری مجانی است و کسانی که مغرضانه دعوای بی اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند و در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع رسیدگی و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آن را ندارند.

دادخواست هایی که به دیوان داده می شود از طرف رئیس کل دیوان عدالت اداری به یکی از شعب ارجاع می گردد و دفتر شعبه مربوطه یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن را به طرف دعوی ابلاغ می کند و که با رعایت مسافت بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی[1]، هرگونه جوابی داشته باشد ظرف ده روز کتباً اعلام نماید و با انقضای مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسیدگی نموده و پس از انجام تحقیقات لازمه رای صادر می نماید.

دیوان عدالت اداری از شعبه ده تشکیل می گردد و هر شعبه دارای دو عضو عبارت از یک رئیس و یک مشاور خواهد بود. در صورتی که موضوع شکایت مربوط به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی باشد (بند الف ماده 11) دو مشاور لازم است و در هر حال رای نهایی با رئیس یا علی البدل رئیس شعبه است.

شعبه مامور رسیدگی می تواند هرگونه تحقیقی را که لازم بداند به عمل آورده و طرفین دعوی را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت کند. پس از تکمیل پرونده، شعبه مبادرت به صدور رای خواهد نمود.

احکام دیوان در موردی که علیه واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 صادر گردیده قابل تجدید نظر شکلی و در سایر موارد قطعی است. مهلت تقدیم دادخواست تجدید نظر ده روز از تاریخ ابلاغ حکم دیوان می باشد. تجدید نظر در هیئتی به مرکب از رئیس کل یا قایم مقام دیوان و شش نفر از رؤسای شعب دیوان به قید قرعه به عمل می آید رأی اکثریت این هیأت قطعی است. واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و موسسات وابسته به آن ها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند و در صورت استنکاف، متخلف به حکم دیوان به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود.

تشریفات دادرسی که فوقاً گفته شد در صورتی است که شکایت مربوط به عملکرد وزارت خانه ها و موسسات و شرکت ها و نهاد های دولتی باشد، اما اگر شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح شود، دیوان عدالت اداری مکلف است شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید و چنان چه اکثریت فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع بودن آن را احراز نماید، دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر می نماید و اگر شکایت مبنی بر مخالفت تصویب نامه یا آئین نامه ای با قوانین و یا خارج از محدوده اختیارات بودن قوه مجریه باشد، شکایت بایستی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود. برای تشکیل هیات عمومی دیوان عدالت اداری حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم است و چنان چه اکثریت اعضای هیات عمومی شکایت را وارد تشخص دادند حکم بر ابطال آن صادر می شود.

به موجب اصلاحاتی که در خرداد ماه سال 1372 در قانون دیوان عدالت اداری به عمل آمد، در مواردی که قاضی صادر کننده رای پی به اشتباه خود می برد و هم چنین در صورتی که به تشخیص رئیس دیوان، حکمی از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش باشد، در هیات عمومی مطرح و در صورتت تائید هیات، رای مزبور نقص و جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می گردد.[1] - ماده 118 قانون دادرسی مدنی: "موعد پاسخ مدعی و مدعی علیه در صورتی که خارج از مقررات دادگاه به ترتیب زیر است:

1- هرگاه در ایران باشد به نسبت هر سی و شش کیلو متر (شش فرسخ) مسافت بین اقامتگاه او تا مقر دادگاه یک روز به موعد مقرر اضافه می شود. کسر از سی و شش  کیلو متر در صورتی که هیجده کیلو متر باشد به حساب نمی آید و اگر هیجده کیلو متر یا بیشتر باشد یک روز برای آن منظور می شود.

2- هرگاه در خارجه باشد دو ماه و  برای کشورهای دور "آمریکا- خاور دور- اقیانوسیه" 3 ماه.

 


Tags: حقوق پزشکی, دیوان عدالت اداری, دکتر شیرین عبادی
تعداد نمایش ها: 9995

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...