مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
حقوق پزشکی | مالیات پزشکان - دکتر شیرین عبادی

حقوق پزشکی | مالیات پزشکان - دکتر شیرین عبادی


| کليات حقوق
| مطب
| درمانگاه و پلی کلینیک
| اجاره محل کار
| خودداری از کمک به افراد در معرض خطر جانی
| تسکین و درمان با مواد افیونی
| امراضی که پزشک مکلف است آنها را گزارش کند
| لزوم باز آموزی و نو آموزی جامعه پزشکی کشور
| طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر
| سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
| تخلفات انتظامی
| تخلفات کیفری
| تعزیرات حکومتی امور بهداشتی،درمانی
| دیوان عدالت اداری
| مالیات پزشکان

دکتر شیرین عبادی

بخش اول- مالیات بر درآمد حقوق
پزشکان و دندان پزشکان و صاحبان فنون پزشکی که در استخدام بیمارستان های دولتی یا خصوصی بوده و در این رابطه حقوق دریافت می دارند باید مالیات بر درآمد حقوق بپردازند.
ماده 83 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366، در تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق بیان داشته که: "درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون".
مطابق تبصره ماده 83 قانون فوق الذکر، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود:
الف- مسکن با اثاثیه معادل 25%، بدون اثاثیه 20% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف از مالیات) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمندان کسر می شود.
ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10% و بدون راننده معادل 5% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف از مالیات) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.
ج- سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.
معافیت های مالیات بر درآمد حقوق
قسمتی از درآمد حقوق، مشمول معافیت های مالیاتی است.
معافیت های مالیاتی بر حسب آن که پزشک در استخدام دولت یا بخش خصوصی باشد متفاوت است.
1- معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکان شاغل در بخش خصوصی
طبق ماده 84 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1371، تا میزان یک میلیون و هشت صد هزار ریال درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
2- معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکان شاغل در بخش دولتی
معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکانی که حقوق آن ها توسط وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می شود به شرح زیر عبارت است از:
اولاً- پزشکان و دندان پزشکان و سایر صاحبان فنون پزشکی که در استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی هستند کلاً از مالیات حقوق معاف می باشند.
ثانیاً- افرادی که حقوق آنان توسط وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می گردد، تا میزان دو میلیون و یکصد و شصت هزار ریال در آمد سالانه مشمول مالیات حقوق آن ها از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف است.
ثالثاً- کسانی که در روستاها و در نقاط محروم و دور افتاده کشور طبق لیست سازمان برنامه و بودجه خدمت می کنند تا پنجاه درصد مالیات بر در آمد حقوق آنان بخشوده می شود.
رابعاً- وجوهی که از طرف وزارت خانه ها، موسسات دولتی یا از محل اعتبارات دولتی تحت عناوین اضافه کار، حق محرومیت از مطب، حق الزحمه کار اضافی، حق کشیک و آنکال به پزشکان، دندان پزشکان، پیراپزشکان، دامپزشکان و دکترهای داروساز پرداخت می گردد مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد می باشد و به این درآمدها مالیات دیگری تعلق نمی گیرد.

در خاتمه این بخش یاد آور می شود که عیدی سالانه یا پاداش آخر سال (اعم از این که توسط بخش دولتی یا خصوصی پرداخت شود) جمعاً تا میزان یکصد هزار ریال از مالیات معاف است.
نرخ مالیات بر درآمد
طبق ماده 131 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نرخ مالیات بر درآمد به استثنای مواردی که دارای نرخ جداگانه می باشد به شرح جدول زیر است:
تا میزان 1000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 13%تا میزان 2500000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 1000000 ریال به نرخ 18%
تا میزان 4000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 2500000 ریال به نرخ 25%
تا میزان 9000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 4000000 ریال به نرخ 35%
تا میزان 25000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 9000000 ریال به نرخ 40%
تا میزان 5000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 25000000 ریال به نرخ 45%
تا میزان 10000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 50000000 ریال به نرخ 50%
تا میزان 300000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 100000000 ریال به نرخ 52%
نسبت به مازاد 300000000 ریال به نرخ 54%
نرخ های فوق در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که سال حقوقی آن ها از اول سال 1370 به بعد خاتمه می یابد جاری بوده و در سایر موارد از ابتدا سال 1371 اعمال خواهد شد.

بخش دوم_ مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی

منظور از درآمد مشاغل پزشکی در این بخش، درآمدی است که پزشکان و دندان پزشکان و سایر صاحبان فنون پزشکی از طریق اشتغال به حرفه تخصصی خود کسب می کنند. فرضا پزشکی که داری مطب است و یا دکتر داروساز که داروخانه تاسیس کرده است و از این طریق درآمدی تحصیل می کند می بایستی مالیات آن را به دولت بپردازد.
به موجب مقررات مندرج در فصل چهارم قانون مالیات های مصوب سال 1367 صاحبان بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، تیمارستان و درمانگاه و همچنین صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آن ها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و موسسات بهداشتی[1] و هم چنین پزشکان و دندان پزشکانی که دارای مطب هستند، مکلف می باشند اظهار نامه مالیاتی مربوط به درآمد مشاغل خود را در یک سال مالیاتی منتهی تا آخر تیر ماه سال بعد با تراز نامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی به دفتر ممیزی مالیاتی که مامور وصول مالیات این گونه مشاغل است تسلیم و بر اساس آن مالیات متعلقه را به پردازند.
دفتر قانونی که دارندگان مشاغل پزشکی مکلف به تنظیم و نگهداری آن هستند به "دفتر درآمد و هزینه" معروف است که می بایستی قبل از شروع هر سال آن را تهیه و به مهر و امضا (پلمپ) حوزه مالیاتی مربوطه برسانند.
دفتر باید مرتب و بدون تراشیدگی و قلم خوردگی تحریر گردد و در صورت بروز اشتباه تصحیح آن بلااشکال است.
درآمد روزانه ممکن است به طور تفکیک یا یک جا، در دفتر ثبت گردد ولی تعداد مراجعین پولی و مجانی، عیادت در منزل یا بیمارستان ها- زایمان- تعداد بیماران قراردادی از قبیل بیمه و غیره به ترتیب عناوین مذکور باید ثبت گردد.
کلیه هزینه های از قبیل آب و برق و تلفن و کرایه محل و ... باید متکی به اسناد و مدارک بوده و به طور روزانه و به تفکیک در دفتر ثبت شود. تاخیر ثبت هزینه ها در دفتر به مدت متناسب و موجه قابل قبول خواهد بود.
هزینه های استخدامی در حدود متعارف قابل قبول در حساب هزینه خواهد بود. در صورت تعطیل مطب به هر عنوان که باشد مراتب بایستی از طرف خود پزشک با تعیین تاریخ آن به حوزه مالیاتی مربوطه اعلام و شروع مجدد به کار نیز باید به اطلاع حوزه مالیاتی مربوطه برسد. مدت تعطیل مطب و همچنین ایام مرخصی و تعطیلات رسمی جز روز های کار محسوب نخواهد شد.
در مورد اطبایی که ایام به خصوصی را در طی هفته برای معاینه انتخاب کردند فقط همان روزها به عنوان ایام فعالیت منظور خواهد شد و مشخصات کامل این قبیل اطبا با ذکر ایام اشتغال آنها در ظرف هفته از طرف نظام پزشکی تعیین و به ادارات دارایی محل اعلام خواهد شد.
به موجب ماده 101 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، تا میزان یک میلیون و پانصد هزار ریال از درآمد سالانه مشمول مالیات از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف است و مازاد آن طبق ماده مقرر در ماده 131، مشمول مالیات خواهد بود.
طبق ماده 139 اصلاحی، درآمد حاصل از رشته های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی در نقاط محروم طبق فهرست سازمان برنامه و بودجه و در روستاهای فاقد تسهیلات پزشکی کافی طبق لیست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مالیات معاف است.
صاحبان مشاغل پزشکی در صورتی که با سازمان تامین خدمات درمانی یا سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در سراسر کشور همکاری نمایند 30% دریافتی آن ها از سازمان در محاسبه درآمد مشمول مالیات، منظور نخواهد شد.
پس از کسر معافیت های فوق الذکر، از درآمد مشمول مالیات به شرح نرخ های مندرج در 131 قانون مالیات های مستقیم، مالیات اخذ خواهد شد (رجوع شود به جدول ضمیمه).
تشخیص علی الرأس
هرگاه مؤدی مالیات به تکالیف قانونی خود در خصوص تنظیم دفتر و تقدیم اظهار نامه در مواعد مقرر در قانون عمل نکند، مالیات وی راسا از طرف حوزه مالیاتی مربوطه احتساب و به وی ابلاغ می گردد تا نسبت به پرداخت آن اقدام کند. مطابق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1367، در مئارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریقف علی الراس تشخیص خواهد شد:
1- در صورتی که تا موعد مقرر حساب در آمد و هزینه تسلیم نشده باشد.
2- در صورتی که مودی به درخواست کتبی مامور تشخیص مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود، خودداری نماید.
هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب در محل کار خود، خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جز هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.
3- در صورتی که دفاتر اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ممیز و تایید سر ممیز مالیاتی غیر قابل قبول رسیدگی تشخیص شود یا به علت عدم رعایت مقررات قانونی، مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی به مودی کتباً ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیئتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی احاله گردد. مودی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه بههیاتمزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای بوضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی حسب مورد اقدام نماید و در هر حالهیاتمکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به حوزه مالیاتی اعلام کند تا بر اساس آن اقدام گردد. نظرهیاتبا اکثریتا مناط اعتبار است.
در موارد تشخیص علی الراس ممیز مالیاتی با توجه به قراین و دلایلی که به دست می آورد می بایستی میزان درآمد را راساً مشخص کند و بر اساس آن و با توجه به ضرایب مالیاتی میزان مالیات متعلقه را معین نماید.
عملکرد فعلی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین درآمد پزشکان عبارت است از مراجعه بدون اطلاع قبلی در روزهای مختلف سال به مطب جهت تعیین تعداد بیماران، استعلام از بیمه خدمات درمانی و ارتش و بیمارستان های مختلف در مورد دستمزدهای پرداختی پزشکان و همچنین مقایسه با درآمد سال های قبل.

نحوه احتساب مالیات در تشخیص علی الرأس
پس از آن که درآمد سالیانه به طریق فوق الذکر محاسبه شد، با توجه به ضریب مالیاتی، مالیات متعلقه مشخص خواهد شد.
طبق ماده 154 قانون مالیات های مستقیم، برای تعیین ضرایب مالیات پزشکان، هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده نظام پزشکی تشکیل می شود و ضریب مالیات تهران را مشخص و اعلام می دارد و بر مبنای آن مالیات پزشکان در تهران اخذ خواهد شد.
ضریب تعیین شده برای تهران به شهرستان ها هم ارسال خواهد شد و در هر شهرستان در کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک ملی ایران و نظام پزشکی، موضوع مطرح مس شود. در صورتی که کمیسیون هر شهرستان ضریب تعیین شده در تهران را قبول کند آن را مبنای اخذ مالیات قرار خواهد داد و در صورتی که ضریب را قبول نکند دلایل خود را و همچنین ضریب پیشنهادی را به مرکز اعلام خواهد کرد و در صورتی که نظر کمیسیون به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد مراتب به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اعلام می گردد تا بر آن مبنا در شهرستان عمل شود.

نحوه اعتراض به میزان مالیات تشخیص شده
در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنان چه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به ممیز کل مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. ممیز کل می باید ظرف سی روز از تاریخ مراجعه مودی به پرونده او رسیدگی نماید و در صورتی که دلایل و اسناد مودی را قابل قبول تشخیص دهد و اعتراض او را بپذیرد، مراتب را ظهر برگ تشخیص منعکس نموده و بر همان اساس مالیات را محاسبه کند و در صورتی که ممیز کل دلایل مودی را کافی نداند می باید پرونده را برای رسیدگی بههیاتحل اختلاف مالیاتی ارسال نماید.
هیئت حل اختلاف مالیاتی در مورد رسیدگی به پرونده های مالیات پزشکان از سه نفر به شرح زیر تشکیل می شود:
1- یک نفر نماینده امور اقتصادی و دارایی
2- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا باز نشسته در تهران به انتخاب رئیس قوه قضاییه و در شهرستان ها به انتخاب رئیس دادگستری یا دادگاه محل.
3- نماینده نظام پزشکی و در شهرستان هایی که نظام پزشکی تشکیل نشده است یک نفر نماینده به انتخاب فرماندار محل
اوقات رسیدگیهیاتحل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده باید به مامور تشخیص مربوط و مودی ابلاغ شود. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودی و موافقت واحد مربوطه.
عدم حضور مامور تشخیص مربوط یا مودی مانع از رسیدگیهیاتو صدور رای نخواهد بود.
رایهیاتحل اختلاف مالیاتی به اکثریت آرای صادر می شود و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد. در صورتی که نماینده نظام پزشکی در جلسه حاضر نشودهیاتبا حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رای صادر خواهد کرد و در صورت اختلاف رای بین دو عضو نامبرده، پرونده بههیاتحل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود و در هر حال صادره قطعی و لازم الجرا است مگر در موارد ذیل که پرونده ظرف ده روز از تاریخ تسلیم اعتراض بههیاتتجدید نظر احاله خواهد شد.
1- در مورد مودیان به شرط آن که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای حداقل ده درصد مالیات مبلغ مورد رای را با احتساب پرداخت های قبلی پرداخت یا به حساب سپرده واریز و ظرف همان مدت اعتراض کتبی خود را به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نماید.
2- در مورد ماموران تشخیص چنان چه مبلغ مورد رای که ماخذ محاسبه مالیاتی قرار می گیرد با مبلغ مذکور در برگ تشخیص مالیات بیش از 20 درصد اختلاف داشته باشد و مامور تشخیص مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای اعتراض کتبی خود را به حوزه مالیاتی مالیاتی مربوط تسلیم نماید.
چنان چه درآمد مورد رایهیاتحل اختلاف مالیاتی در مرحله تجدید نظر عیناً مورد تایید قرار گیرد دو درصد درآمد مورد اختلاف به عنوان جریمه به لحاظ اعتراض غیر موجه از مودی مطالبه و وصول خواهد شد.
مودی یا ممیز کل مالیاتی مربوط می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای تجدید نظر به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و نقص رای و تجدید رسیدگی را بخواهند.
شورای عالی مالیاتی مرکب از 25 نفر عضو است که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می شوند. شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود.
هرگاه مودی یا ممیز کل شکایتی از آرای صادره در مرحله تجدید نظر مالیاتی ننماید رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود و شعبه و شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به پرونده رسیدگی مجدد بههیاتحل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یکهیاتبیشتر نباشد بههیاتحل اختلاف مالیاتی نزدیک ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می گردد. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی رسیدگی و با رعایت نظر شورای عالی مالیاتی رای مقتضی صادر خواهد کرد. رایی که با این ترتیب صادر می شود قطعی و لازم الاجرا است.

مرور زمان مالیاتی
به موجب ماده 157 قانون مالیات های مستقیم، اگر مودی از تسلیم اظهار نامه مالیاتی امتناع ورزد و از طرف حوزه مربوطه نیز مالیات وی علی الراس تعیین و تشخیص نشود، مدت مرور زمان مالیاتی سه سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن سه سال مالیات قابل مطالبه نخواهد بود مگر این که ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیاتی صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور در فوق، برگ تشخیص صادر شده به مودی ابلاغ شود.

ممنوعیت از خروج
مطابق ماده 202 قانون مالیات های مستقیم، وزارت اقتصادی و دارایی می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آن ها از یکصد هزار تومان بیشتر است از کشور جلوگیری کند.
در صورتی که بدهی مالیاتی به علت اعتراض مودی قطعی نشده باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند با اخذ تضمین معتبر اجازه دهد.

جوایز و جرایم مالیاتی
پرداخت به موقع مالیات موجب می شود که به مؤدی خوش حساب جوایزی به شرح زیر تعلق گیرد:
1- معادل چهارصد از مالیات های پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر به عنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی کسر می گردد.
2- علاوه بر چهار درصد فوق الذکر، هرگاه طی سه سال متوالی دفاتر و حساب سود و زیان مودی مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سه سال را به موقع و بدون مراجعه به هیأت حل اختلاف پرداخت کرده باشد معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت و یا در حساب سنوات بعدی منظور خواهد شد.

عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی و عدم پرداخت به موقع مالیات و عدم نگهداری دفاتر قانونی و عدم ارایه آن، هر یک مستلزم جرایمی به شرح زیر است:
1-عدم تسلیم اظهار نامه و حساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر قانونی مشمول جریمه ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات خواهد بود.
2- هرگاه مالیات پس از حداکثر چهار ماه از سر رسید مقرر پرداخت شود مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده تا سر رسید مقرر خواهد بود و در صورت تقسیط و پرداخت اقساط در سر رسید مقرر نصف جریمه مذکور بخشوده خواهد شد.
3- آن مقدار از بدهی مالیاتی که بعد از چهار ماه پرداخت شود مشمول جریمه ای معادل بیست درصد آن خواهد بود و چنان چه مودی مالیاتی بدهی خود را تقسیط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت کند نصف جریمه بخشوده خواهد شد.
4- هر کس به قصد فرار از پرداخت مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفتر اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به عمل خواهد آمد.
در خاتمه این بحث یادآوری می کند که قسمتی از جرایم مالیاتی در صورتی که مؤدی قبل از صدور برگ اجرایی شخصاً نسبت به پرداخت مالیات اقدام نماید بخشوده خواهد شد.

[1] - طبق تبصره 2 ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366، منظور از صاحبان مذکور در این فصل اشخاصی است که بهره برداری از موسسات به حساب آنان انجام خواهد می شود.


Tags: حقوق پزشکی, شیرین عبادی
تعداد نمایش ها: 27484
مطالب مرتبط: 
عدالت مالیاتی
تنها راه تعیین مالیات عادلانه دندان‌پزشکان، تعیین درآمد واقعی است
چگونگی پرداخت مالیات دندان‌پزشکان
حقوق پزشکی | دیوان عدالت اداری - دکتر شیرین عبادی
حقوق پزشکی | طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر - دکتر شیرین عبادی
حقوق پزشکی | سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - دکتر شیرین عبادی
حقوق پزشکی | درمانگاه و پلی کلینیک - دکتر شیرین عبادی
حقوق پزشکی | خودداری از کمک به افراد در معرض خطر جانی - دکتر شیرین عبادی
حقوق پزشکی | تخلفات کیفری - دکتر شیرین عبادی
حقوق پزشکی | کليات حقوق - دکتر شیرین عبادی
حقوق پزشکی | تخلفات انتظامی - دکتر شیرین عبادی
حقوق پزشکی | مطب - دکتر شیرین عبادی
حقوق پزشکی | تعزیرات حکومتی امور بهداشتی،درمانی - دکتر شیرین عبادی
حقوق پزشکی | اجاره محل کار - دکتر شیرین عبادی
حقوق پزشکی | تسکین و درمان با مواد افیونی - دکتر شیرین عبادی
حقوق پزشکی | امراضی که پزشک مکلف است آنها را گزارش کند - دکتر شیرین عبادی
حقوق پزشکی | لزوم باز آموزی و نو آموزی جامعه پزشکی کشور - دکتر شیرین عبادی

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...