مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
انتخابات سازمان نظام پزشكی

انتخابات سازمان نظام پزشكی

1. گزارشي از انتخابات پنجمين دوره‏ی هيأت مديرة سازمان نظام پزشكي تهران ( 27 دي ماه 1387)
2. نقد و بررسي

پريشان شود گل، به باد سحر- سعدي

انتخابات سازمان نظام پزشكي عمدتا پر رونق تر از انتخابات انجمن هاي علمي و صنفي غير دولتي است. به نظر مي رسد علتش را بايد در باور پزشكان دانست كه مسؤوليت در سازمان نظام پزشكي را نوعي پست و مقام دولتي مي بينند.
تا كنون رسم بر اين بوده است كه پس از انتخابات، همه چيز فراموش شود و حتي برندگان انتخابات، پس از جمع آوري تبريك راي دهندگان، ديگر در جمع انجمن هاي دندان‌پزشكان ظاهر نشوند تا زمانِ بازگردشِ ديگرِ اين گردونه، در 4 سال بعد.
آن چه پيش روي شماست، تلاشي است با اين اميد كه هم تصويري ديگر، جدا از اسناد رسمي، از انتخابات باقي بماند و هم برگزيدگان دندان پزشك پنجمين انتخابات نظام پزشكي، اين بار رابطه اي دوستانه با همة همكاران و انجمن هاي دندان‌پزشكان بر قرار كنند و رابطه اي كاري بين اعضاي هئيت مديرة سازماني كه همة پزشكان اجبارآ بايد عضو آن باشند با راي دهندگان بر قرار شود. شايد از اين راه نيز گره اي از معضلات صنفي جامعة دندان‌پزشكي ايران باز شود.
اين نوشتار در دو بخش تنظيم گرديده است:
1. گزارشي از روند برگزاري انتخابات
2. نقد و بررسي نيروهاي پشتيبان نامزد ها و نتيجة انتخابات ( دريافت هاي اين بخش كاملأ فردي است و همة همكاران حق دارند با آن مخالف يا موافق باشند.)
پيشاپيش بايد اذعان كرد هم بخش گزارش انتخابات نارسائي دارد و هم نقد و بررسي آن . علت را بايد در انزوا قرار گرفتن اين شيوة برخورد با انتخابات ( گزارش گري - نقد و بررسي) و هم دور ماندن انجمن هاي علمي از اين شيوة كار و تسلط عمل گرائي و روزمرگي بر بسياري از آن ها دانست. متاسفانه هيچ يك از انجمن هاي صنفي موجود دندان پزشكان در كاري گروهي به بررسي نظر و سمت گيري نامزد هاي عضويت در هيئت مديرة سازمان نظام پزشكي نپرداخت. بنا بر اين، گزارش موجود ناقص و بر اساس شركت مستقيم در جلسات تعداد معيني از نامزد ها جمع بندي شده است. اين نوشتار فرآورده اي فردي است و بر له يا عليه هيچكس و گروهي تنظيم نشده است. نارسائي و نخراشيدگي اين گزارش و بررسي، تحميلي است. باور دارم جز با گرد آوردن همكاران و نقد و بررسي همة اطلاعات موجود به ياري آنان، نمي توان اميد داشت تصويري به راستي روشن از اين انتخابات به دست آيد. با اين حال اگر توسن رهواري نيست پياده هم مي توان سفر كرد. اميد دارم بزودي شيوة كار انجمن هاي دندان‌پزشكان به سوي كار گروهي و رعايت خرد جمعي تغيير كند و با گرد آمدن انديشه هاي اعضاي انجمن، چالش هاي پيش روي شكافته شده و راه كار ها بر اساس گزارش مفصل تر و دقيق تر تنظيم گردد. اين نوشتار را نيز با همة نارسائي هايش تقديمتان مي كنم كه بزرگان گفته اند: كاچي به از هيچي است!!!
* * *
بنا به مادة 17 قانون سازمان نظام پزشكي « مدت عمل كرد هر دورة هيئت مديرة نظام پزشكي شهرستان ها و شوراي عالي نظام پزشكي چهار سال تمام مي باشد.».
شرايط لازم براي نامزدي انتخابات سازمان نظام پزشكي : عضوي كه مايل است خود را براي انتخاب درهيئت مديره نامزد كند بنا به مادة 23 بايد داراي شرايط معيني باشد :
مادة 23 : « شرايط انتخاب شوندگان هيئت هاي مديرة سازمان نظام پزشكي و شوراي عالي نظام پزشكي به شرح زير مي باشد:
الف – تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
ب – نداشتن فساد اخلاقي و مالي
ج – داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي در عمل به اجراي اصول پزشكي و رعايت اخلاق و شئون پزشكي
د – داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تبصره: اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع احكام دين اعتقادي خود مي باشند.
ه – دارا بودن حداقل سه سال سابقة عضويت در نظام پزشكي
تبصره: اعضاء هيئت اجرائي و نظارت نمي توانند به عنوان انتخاب شونده ثبت نام نمايند. »

بررسي صلاحيت نامزدها: پس از آن كه داوطلبان ثبت نام كردند نوبت به هيئت مركزي نظارت بر انتخابات مي رسد تا بنا به بند ج مادة 20 عمل كند:
ج: « بررسي نهائي صلاحيت نامزد هاي عضويت در هيئت مديرة نظام پزشكي شهرستان ها و ابلاغ نظر هيئت مركزي به هيئت هاي اجرائي انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومي »
تركيب هيئت مركزي نظارت را بنا به مادة 19 دولت تعيين مي كند:
مادة 19: « تركيب هيئت مركزي نظارت بر انتخابات كه براي مدت چهار سال انتخاب مي گردند به شرح زير خواهد بود:
الف – يك نفر نمايندة دادستان كل كشور
ب – يك نفر نمايندة وزارت كشور
ج – دو نفر از كادر پزشكي به انتخاب و معرفي وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي »
در پنجمين دورة انتخابات بنا به نوشتة روزنامه ها 200 نفر رد صلاحيت شدند.
در انتخابات دندان‌پزشكي، نامزدي 19 نفر پذيرفته شد. با استعفاي يكي از داوطلب ها 18 نفر باقي ماندند.
پذيرفته شدگان: همكاراني كه نامشان در ليست « اسامي كانديدا هاي پنجمين دورة انتخابات نظام پزشكي تهران بزرگ » آمده بود :
1. دكتر عبدالرضا افشار 2. دكتر محمد جعفر اقبال 3. دكتر سيد مصطفي بهاء الديني 4. دكتر محمد بيات 5. دكتر رضا حسين پور 6. دكتر آرش زاهدي گلپايگاني 7. دكتر محمد حسن شيخ رضائي 8. دكتر سيد جليل صدري قيصر 9. دكتر حاجي حسين طاهر سلطاني 10. دكتر كسري طبري 11. دكتر همايون فراست 12. دكتر بهزاد فرخ زاد 13. دكتر امير حسين فرهمند 14. دكتر مهران مومني 15. دكتر حسين مظفري كجيدي 16. دكتر محمد رضا مهدي 17. دكتر عباس هنردوست 18. دكتر علي يزداني
1. در اين ليست نام نامزد دندان‌پزشك زن ديده نمي شود.
2. تنها انجمن علمي كه مستقيما براي اين انتخابات كانديدا معرفي كرد، انجمن علمي دندان‌پزشكان عمومي ايران بود كه 4 نفر از اعضاي هيئت مديرة آن كانديدا شدند و هيئت مديره از 2 نفر پشتيباني كرد.
3. در صبح روز راي گيري، با انصراف دكترسيد مصطفي بها الديني، دكتررضا حسين پور، دكتر آرش زاهدي و دكتر مهران مومني تعداد نامزد ها به 14 نفر رسيده بود.
گروه هاي انتخاباتي وتبليغات نامزد ها: بر اساس يك عرف پذيرفته شده، تبليغات براي نامزد هاي عضويت هيئت مديره مدت ها پيش از شروع مهلت قانوني آن آغاز مي شود و تا دم در محل راي گيري ادامه مي يابد. تا كنون هم نديده ام كسي از همكاران اعتراض كند. فقط اين حساسيت وجود دارد كه كسي پاي محل نوشتن راي در گوش انتخاب كنندگان زمزمه نكند!!.

گروه انتخاباتي: « دكتر محمد بيات – دكتر محمد جعفر اقبال»: اين گروهِ نيرومند، با تجربه ترين گروه شركت كننده در انتخابات بود. از نظر فردي دكتر بيات تجربة شركت در دو دورة آخر شوراي عالي نظام پزشكي را داشت. دكتر بيات يكي از نيرومند ترين همكاراني است كه هم به لحاظ تجربه در نظام پزشكي و هم شهرت اجتماعي و نام داري در انتخابات شركت كرده بود و با پشتيباني ائتلاف سپيد و در غياب دكتر تاجر نيا كه تصور مي شد بخاطر كوشش هايش براي دندان‌پزشكان چه در انجمن هاي علمي و صنفي و چه در كنگره هاي علمي و نظام پزشكي برگزيدة اول راي دهندگان باشد، دكتر بيات از شانس بالاتري برخوردار شد.
دكتر اقبال از مديردان موفق دولتي و فعال انجمن اندودونتيست هاست. اين گروه از پشتيباني گروه ائتلاف سپيد( طيف دكتر معين) برخوردار بود و از همان ابتدا انتظار مي رفت برندة اين انتخابات باشد
تبليغات انتخاباتي گروه« دكتر بيات – دكتر اقبال»: تبليغات اين گروه در چارچوب برنامه ائتلاف سپيد ( طيف دكتر معين) صورت گرفت و زير ساية گروه هاي ديگر پزشكي قرار داشت. از نزديك به 40 بند اين برنامه، حتي يك مورد هم به دندان‌پزشكي اشاره نشده است!!. اين گروه ابتدا از دكتر علي تاجرنيا و دكتر بيات تشكيل شده بود و پس از حذف دكتر تاجرنيا، دكتر اقبال جاي گزين وي گرديد. بنابراين هيچ گونه اظهار نظري از دكتر اقبال در بارة انتخابات به دست نياوردم. اما دكتر بيات در نشرية ائتلاف سپيد( شمارة 1 دي ماه 87) عمدتأ به اهميت شركت دندان‌پزشكان در انتخابات و نقش نظام پزشكي پرداخت و برنامة مشخصي براي حل معضلات جامعة دندان‌پزشكي با استفاده از امكاناتي كه مي توان در نظام پزشكي يافت، معرفي نكرد. برنامة كلي ائتلاف سپيد بيشتر انشائي ديوان سالارانه داشت. تجربه نشان مي دهد كه چنين برنامه اي در عمل بر روي كاغذ بايگاني مي شود.

گروه انتخاباتي «دكتر علي يزداني – دكتر عباس هنر دوست» : دومين گروه نيرومند انتخاباتي بود. دكتر علي يزداني، سال ها از فعالان انجمن هاي علمي وصنفي، عضو شوراي عالي جامعة دندان پزشكي ايران بود و دو دوره رياست انجمن دندان پزشكي ايران را به عهده داشت. فقط پس از آن كه در انتخابات آخر انجمن دندان پزشكي ايران هيئت مديرة ديگري روي كار آمد، به نظر مي رسد از آن روي گردانده است.
دكتر عباس هنردوست، سال ها از مسئولان انجمن دندان‌پزشكي ايران و عضو هيئت مديرة سازمان نظام پزشكي بود و در تشكيل تعاوني دندان‌پزشكان( خيابان قدس) نقش اصلي داشت.
تبليغات انتخاباتي گروه « دكتريزداني- دكتر هنردوست»: از گروه« دكتر هنردوست – دكتر يزداني» مصاحبه يا نوشته اي نديدم. چند بروشور و كارت تبليغاتي به حمايت از اين گروه پخش شد كه نشان مي داد در طيف دكتر صدر قرار دارند. شعار انتخاباتي يكي از اين برگه ها كه از اين گروه حمايت كرده بود با عنوان « كانديداهاي حاميان حقوق پزشكان» پخش شد.
در اين برگة تبليغاتي، هدف اين نامزدها چنين بيان شده است: * حفظ حقوق كادر پزشكي * اقتدار جامعة پزشكي * استقلال نظام پزشكي * سامان بخشي به تعرفه هاي خدمات پزشكي * كاهش هزينه ها * كارآمد سازي سازمان * توليد درآمد و اشتغال * رفع مشكلات معيشتي.
نقد و بررسي: آنچه كه به عنوان آماج معرفي شده است در مواردي خارج از چارچوب قانون نظام پزشكي و در مواردي هم تاييد دوبارة محتواي آن است و تقريبا در تمام فراز هايش ابهام دارد. 1. حفظ حقوق كادر پزشكي يعني چه؟به طور مشخص به چه چيزي حقوق كادر پزشكي مي گوئيم؟ چگونه و توسط چه كساني به خطر افتاده است كه حال احتياج به انتخاب يك فرد براي حفظ آن داريم؟ حتي اگر چنين چالش هائي هم مطرح باشد احتياج به تغيير قانون فعلي نظام پزشكي است زيرا در مادة 2 قانون سازمان نظام پزشكي آمده است:«د- حفظ و حمايت از حقوق بيماران . ه- حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرف پزشكي .».
2- ابهام در فهم « اقتدار جامعة پزشكي» بيش از آن است كه بتوان تفسيري بر آن نوشت. 3- استقلال نظام پزشكي- مشخص نيست نامزد هاي اين گروه مي خواهند چه كار كنند. در همان مادة اول قانون سازمان نظام پزشكي آورده شده است: «سازمان نظام پزشكي ...سازماني است مستقل...». 4- سامان بخشي به تعرفه هاي خدمات پزشكي- اگر نماينده اي بتواند همت كرده و با ابتكار و تبحر به تعرفه هاي خدمات پزشكي سر و ساماني دهد، براستي كار بزرگي را به ثمر رسانده است. سامان دهي تعرفه از راه قانون فعلي سازمان نظام پزشكي دشواري هاي جدي دارد.اول: اختيارات نظام پزشكي در تعيين تعرفة بخش دولتي در حد « اظهار نظر و مشاركت فعال – مادة 3» است. هر پزشكي به تنهائي نيز مي تواند در چنين مواردي اظهار نظر و مشاركت فعال داشته باشد. تعيين تعرفه ها در بخش غير دولتي نيز مشروط است به رعايت ضوابطي كه دولت تعيين مي كند و در تعيين آن سازمان نظام پزشكي تصميم گيرنده نيست. بند ك مادة 3 قانون نظام پزشكي آورده است: « تعيين تعرفه ها در بخش غيردولتي بر اساس ضوابط بند 8 مادة يك قانون بيمة همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/ 1373 » صورت مي گيرد. بنا بر اين قانون، سازمان نظام پزشكي نمي تواند مستقلأ فقط بر اساس نظر بخش غير دولتي، تعرفة بخش خصوصي را تعيين نمايد. مصوبة سازمان در تعيين تعرفة مطب هاي خصوصي فقط زماني قابل اجراست كه دولت ( بيمه خدمات درماني) آن را پذيرفته باشد. هياهو پيرامون اين مسئله جنبة تبليغاتي دارد و با قانون سازمان نظام پزشكي تطابق ندارد!!). سامان بخشي از هدف هاي خوبي است كه در بروشور انتخاباتي اين گروه ديده شد. 5- كاهش هزينه ها و كارآمد سازي سازمان مفهوم روشني دارد. هزينه هاي سازمان بالاست و سازمان ناكارآمد است. اين نيز از هدف هاي خوبي است كه مانند توليد درآمد و اشتغال و رفع مشكلات معيشتي در اين بروشور آمده است.
با توجه به شعار هاي اين گروه مي توان گفت اين گروه يا به قانون نظام پزشكي تسلط ندارد و يا نسبت به محتويات آن بي توجه مانده است.

گروه سوم انتخاباتي: « دكتر بهزاد فرخ زاد - دكتر همايون فراست»: اين گروه از همان ابتدا نسبت به دو گروه ديگر شانس كمتري داشت. هر دو همكار اين گروه از فعالان انجمن علمي دندان‌پزشكان عمومي ايران هستند و بدون شك در اين چند سال براي اعتلاء دندان‌پزشكي ايران زحمات بسيار زيادي كشيده اند اما در عرصة علمي و كار تئوريك نوشتاري كه بتوان به آن تكيه كنند ندارند. از 4 كانديداي عضو هيئت مديرة انجمن علمي دندان‌پزشكان عمومي ايران، اين گروه از پشتيباني هيئت مديرة انجمن برخوردار شد.
تبليغات انتخاباتي « دكتر فرخ زاد- دكتر فراست»:خبرنامة انجمن علمي دندان پزشكان عمومي ايران پايگاه اصلي اين گروه بود. سردبير اين نشريه در دفاع از اين گروه از اعضاء انجمن خواست ميزان احترام خود را به عمل كرد انجمن با اندختن راي به نفع اين گروه نشان دهند. سردبير خبرنامة انجمن نوشت:« به همة همكاران دندان‌پزشك توصيه مي كنيم همان گونه كه هميشه به پيشنهادات انجمن عمومي دندان‌پزشكان ايران، احترام گذاشته و راي داده اند اين بار نيز فرصت تاريخي را براي بهبود اوضاع دندان‌پزشكي كشور فراهم كنند و خود و تمامي همكاران را دعوت كنند ضمن حضور گسترده در انتخابات به نمايندگان خودشان نمايندگان انجمن دندان‌پزشكان عمومي ايران راي دهند.»(شمارة 61- دي ماه 87).
دكتر فرخ زاد با ديدگاهي صنفي و انتقادي وارد مبارزة انتخاباتي شد و تقريبا تنها كانديدائي بود كه نظرات مشخص نسبت به چالش هاي صنفي موجود دندان‌پزشكي و سازمان نقش نظام پزشكي ارائه كرد. دكتر فراست نيز موضعي نزديك به دكتر فرخ زاد ولي با تكيه بر مسئوليت هايش در انجمن هاي مختلف داشت. مي شود گفت، اين گروه بيش از كانديداهاي ديگر به مسائل مشخص صنفي پرداختند.اما، برنامه اي كارشناسي شده كه از كانديداي انجمن انتظار مي رفت ارائه نكردند و اظهار نظرشان از حد تجربة شخصي فرا تر نرفت.

گروه انتخاباتي چهارم: نامزد هاي مستقل: از همان ابتدا مشخص بود مستقل ها كه از پشتيباني و يارگيري هاي پيرامون نامزد ها برخوردار نبودند، شانسي براي برنده شدن ندارند، اما آيا به اعتبار اين كه راي كمي به اين گروه داده مي شود بايد به نفي شركت همكاران مستقلِ از گروه بندي ها پرداخت؟ به نظر من براي اين گروه بايد احترام شاياني قائل شد. اينان همكاراني هستند كه بدون وابستگي به پشتيبانان، خود را در معرض قضاوت همكاران قرار مي دهند و صادقانه آمادگي خود را براي خدمت بيشتر در اين عرصه از فعاليت جامعة پزشكي اعلام مي دارند. هر چقدر اين گروه گسترده تر شود و در انتخابات آراي بيشتري بياورد ما به آرمان داشتن انجمن هائي به دور از گروه بندي ها براي رسيدن به هدف هاي انجمن هاي غير دولتي و نيمه دولتي، نزديك تر مي شويم.
در اين انتخابات، گروه مستقل ها شخصيت داراي نفوذ فردي نيرومندي كه بتواند يك تنه راي اكثريت را كسب نمايد نداشت. برجسته ترين همكار اين گروه استاد دكتر سيد جليل صدري قيصر بود كه به عنوان چهره اي علمي و علاقمند به آموزش دندان‌پزشكان از محبوبيت زيادي در بين دندان‌پزشكان بر خورار است ولي اين وجهة علمي و شخصيتي بدون وجود تبليغات نتوانست راي دهندگان را به سوي تغيير راي هدايت كند.
تبليغات نامزد هاي انتخابات و نتيجة راي گيري نشان داد كه 1) در زمينة درك از فعاليت صنفي، علي رغم بيش از 80 سال تلاش دندان‌پزشكان، هنوز هم فعالان صنف دندان‌پزشكي بر پلة اول خروجي دانشگاه سرگردان مانده اند. 2) گروه بندي ها و تبليغات نقش تعيين كننده اي در تعيين برندة راي دندان‌پزشكان تهران ايفا مي كند.

راي گيري و نتيجة انتخابات: راي گيري براي گزينش اعضاي پنجمين دورة انتخابات سازمان نظام پزشكي در ساعت 8 روز 27 دي ماه 1387 در موزة تاريخ پزشكي ( خيابان كارگر شمالي ) شروع شد. بيشترين نابساماني مربوط بود به عدم دقت در تهية ليست كساني كه مي توانستند در حوزة تهران راي دهند. در ساعت 11 صبح حدود 30 نفر در جلوي اتاق پاسخ گوئي صف بسته بودند و شنيدم كه حدود 10-15 نفر هم با اعتراض به خانه برگشته اند.
درست سر ساعت 18 راي گيري به پايان رسيد و اصرار تعدادي از همكاران كه دير رسيده بودند و حتي كمي تهديد و تحكم را پشتوانة تقاضاي خود قرار داده بودند نتوانست تغييري در مدت راي گيري به وجود آورد. انتخابات نظام پزشكي با نظم بالائي برگزار شد.

نتيجة انتخابات: نتيجة انتخابات به ترتيب راي به دست آمده چنين است:
نام و نام خانوادگي تخصص پشتيبان رأي
1 دكتر محمد بيات جراح فك و صورت گروه ائتلاف سپيد 432
2 دكتر علي يزداني ترميمي ؟ 380
3 دكتر محمد جعفر اقبال اندودونتيست گروه ائتلاف سپيد 338
4 دكتر عباس هنردوست ؟ 274
5 بهزاد فرخ زاد انجمن علمي دندان‌پزشكان عمومي ايران 230
6 همايون فراست انجمن علمي دندان‌پزشكان عمومي ايران 172
7 دكتر كسري طبري ترميمي مستقل 49
8 دكتر امير حسين فرهمند پريو مستقل 35
9 دكتر حسين مظفري كجيدي مستقل 23
10 دكتر محمد حسن شيخ‌رضائي مستقل 21
11 دكتر عبدالرضا افشار مستقل 17
12 دكتر سيدجليل صدري قيصر پروستودونتيست مستقل 14
13 دكتر محمد رضا مهدي مستقل 8
14 دكتر حاجي حسين طاهر سلطاني مستقل 2

تعداد كل رأي‌دهندگان: در اين انتخابات حدود 1010راي به صندوق ريخته شد. اگر تعداد كل دندان‌پزشكان تهران را حدود 7000 نفر در نظر بگيريم در اين صورت حدود4/14 درصد دندان‌پزشكان تهران در انتخابات راي داده اند و مي توان جدول تقريبي زير را بدست آورد:

نام و نام خانوادگي رأي بدست آمده درصد نسبت به تعداد رأي‌دهندگان درصد نسبت به كل دندان‌پزشكان تهران
دكتر بيات 432 9/42 درصد 1/6 درصد
دكتر يزداني 383 9/37 درصد 4/5 درصد
دكتر اقبال 338 4/33 درصد 8/4 درصد
دكتر هنردوست 274 1/27 درصد 9/3 درصد
دكتر فرخ زاد 230 7/22 درصد 2/3 درصد
دكتر فراست 172 17 درصد 4/2 درصد

آمار تعداد شركت كنندگان در انتخابات سابق را فرصت نكردم از سازمان نظام پزشكي به دست آورم ولي شركت حدود 15 درصد كل كساني كه در تهران مي توانستند راي دهند، با استقبال توام با خشنودي گروه هاي انتخاباتي مواجه شد. پس از مشخص شدن تعداد راي كانديداها، همة گروه هاي انتخاباتي، اين ميزان شركت دندان‌پزشكان را در .SMS هاي پس از انتخابات پرشور يا بي سابقه ناميدند:
*انجمن علمي دندان‌پزشكان عمومي ايران: «تبريك و سپاس بي‌كران به پاس حضور با شكوه و بي‌سابقة همكاران دندان‌پزشك در انتخابات سازمان نظام پزشكي تهران. پاينده باشيد.»
*گروه انتخاباتي دكتر هنردوست-دكتر يزداني: « با سپاس فراوان از حضور بي سابقة تمام دوستان در انتخابات نظام پزشكي. خداي بزرگ يارتان باد.»
* ائتلاف سپيد: « ضمن ارج نهادن به حضور پرشور همكاران گرامي براي منتخبان جمع دندان‌پزشكي دكتر بيات و دكتر يزداني آرزوي توفيق مي نمائيم»
نقش انجمن علمي دندان‌پزشكان عمومي ايران در انتخاب دكتر علي يزداني: اين مبحث را با اين ديد شروع مي كنم كه همكاران جوان ما در انجمن هاي علمي و صنفي از تجربة نسل هاي پيش از خود آگاه شوند و در آينده با آزمون و خطا به راه خود ادامه ندهند.
هر نهاد اجتماعي يا داوطلب نامزدي عضويت در هيئت مديره مي بايست پيشاپيش چندين واريانت را در نظر بگيرد و برآوردي از احتمال موفقيت هر فرد و گروه و پيامد هاي آن داشته باشد: 1) اشخاص حقيقي نامزد مسئوليت و ميزان اعتبار و نفوذ فردي هر يك.2) گروه بندي و جناح هاي فعال اجتماعي و ميزان كارائي و نقش واقعي هر يك، 3) نيروي هاي ذخيرة ساكت، مردد و پراكنده كه در روز انتخابات معمولا به سوي تبليغات و طيف قدرت كشيده مي شوند، 4) جو عمومي جامعة پزشكي در روز هاي پيش از راي گيري 5) تاثير تبليغات و فضاسازي هر يك از جناح ها براي تغيير راي به نفع نامزد معين6) فرهنگ،شيوة رفتار، تجربه و سابقة هر يك از نامزد ها و پشتيبانان آنان.7) روش برخورد با هر يك از نامزد ها بر اساس برآورد ميزان رائي كه به دست خواهند آورد. 8) دلايل انتخاب، هم پيماني، ائتلاف و نتايج مورد انتظار.
با بررسي فرآيند انتخابات نظام پزشكي به اين نتيجه رسيدم كه روش اتخاذ شده توسط انجمن علمي دندان‌پزشكان عمومي، از همان ابتدا اشتباه بود و متأسفانه تصميم گيري هاي كارشناسي نشده و بدور از خرد جمعي يك بار ديگر زنگ هشدار باش را بر دروازة انجمن به صدا در آورد تا شايد اين بار درك شود كه چراغ راهنماي چپ و راست خودرو هرگز مقصد نهائي راننده را تعيين نمي كند. قضاوت ما نه بر اساس ادعاها بلكه ايستگاهي است كه خودرو به سوي آن حركت مي كند. انتخابات به پايان رسيده است، حال مي توان گفت چه كسي و چه انجمني به سوي كدام منزلگاه تاخته است.
نگاهي به جدول بالا نشان مي دهد كه روش اتخاذ شده توسط انجمن علمي دندان‌پزشكان عمومي ايران در جابجائي رده بندي كانديدا ها تعيين كننده بوده است. حد اقل رائي كه به كانديداي انجمن علمي دندان‌پزشكان عمومي داده شده 172 راي است. اگر انجمن با يكي از اعضاي گروه هاي انتخاباتي( دكتربيات-دكتراقبال) يا ( دكتريزداني – دكترهنردوست) ائتلاف مي كرد، مي توانست به هيئت مديرة نظام پزشكي نماينده بفرستد. ( با حدود 500- 450 راي). اما هيئت مديرة انجمن علمي دندان‌پزشكان عمومي با تفكري كه داشت، جداگانه كانديدا معرفي كرد. چرا چنين تصميمي گرفت و اين تصميم در عمل به نفع كدام يك از دو گروه تمام شد؟

*آيا هيئت مديرة انجمن دندان‌پزشكان عمومي مي توانست با گروه « دكتريزداني-دكتر هنردوست» ائتلاف كند و يا از اين گروه پشتيباني نمايد؟
پاسخ را بايد در سابقة فعاليت اين همكاران و ذهنيت اعضاي انجمن جستجو كرد. كساني كه با جو رواني و معرفتي فعالان انجمن دندان‌پزشكان عمومي ايران آشنائي دارند، مي دانند كه امكان ائتلاف با گروه ( دكتر يزداني – دكتر هنر دوست ) هم به لحاظ رابطة اين دو با انجمن و ذهنيتي كه از آنان وجود دارد و هم به لحاظ موضع گيري هاي اين دو، عملا امكان پذير نبود و هيئت مديرة انجمن در صورت پشتيباني علني از اين گروه در نزد اعضاي انجمن منزوي مي شد.
دكتر يزداني عمري را براي جامعة دندان‌پزشكي ايران و سپس براي انجمن علمي و صنفي دندان‌پزشكي ايران زحمت كشيد و در بالا بردن سطح كيفي كار بسياري از دندان‌پزشكان نقش والائي داشت اما پس از پايان دورة رياستش بر انجمن علمي و صنفي دندان‌پزشكي ايران، زماني كه با انتقاد فعالان و اعضاء روبرو شد و احساس كرد در مجمع عمومي احتمالا از رياست انجمن كنار گذاشته خواهد شد، حاضر به شركت در مجمع عمومي سال 86 و ارائة گزارش عمل كرد هيئت مديره در مدت رياست خود، نشد و گزارشي را كه بنا به نوشتة خودش شبِ پيش از جلسه تهيه كرده بود، توسط دكتر غزنوي نايب رئيس وقت انجمن خوانده شد.
از آن پس نيز به انجمن روي ناخوش نشان داد و به مسئوليت انتظامي اش در هيئت انتظامي سازمان نظام پزشكي بسنده كرد. سر انجام در اين انتخابات( نظام پزشكي) با مخالف ديرينة انجمن آقاي دكتر هنردوست در مقابل ياران ديروز خود گروه انتخاباتي تشكيل داد. اعضاي فعال انجمن، اين روش مقابلة دكتر يزداني را نپسنديدند و با همة احترامي كه براي مقام علمي و سابقة كوشش هاي ايشان براي صنف دندان‌پزشك داشت تا جائي كه من پي بردم حاضر به راي دادن به وي نبودند.
دكتر هنردوست از فعالان با سابقة كار صنفي است. وي پس از انقلاب تلاش زيادي در جهت تشكيل انجمن دندان پزشكي ايران به جاي جامعة دندان پزشكي ايران به خرج داد و پس از آن با تشكيل «انجمن دندان‌پزشكي ايران» در راس اين انجمن قرار گرفت و در تقابل با تعاوني دندان‌پزشكان كه وابسته به جامعة دندان‌پزشكي ايران بود به كمك گروه همفكر خود به تاسيس تعاوني ديگري در خيابان قدس تهران پرداخت. دكتر هنردوست دوره اي نيز عضو هيئت مديرة نظام پزشكي تهران بود.
دريافت من اين است كه هم تلاش براي انحلال جامعة دندان‌پزشكي ايران و هم ايجاد تعاوني رقيب براي تعاوني دندان‌پزشكان ايران ذهنيتي را در بين اعضا انجمن بوجود آورده است كه تا زمان روشن شدن جزئيات تاريخ واقعي دندان‌پزشكي ايران نمي تواند از ذهن اعضاي انجمن هاي موجودپاك شود. اگر همكاران عادت به خاطره نويسي داشتند و يا يادداشت هاي شخصي همكاران امكان چاپ مي يافت، شايد قضاوت درست در اين گونه ابهام ها تا اين حد دشوار نبود.

آيا انجمن دندان‌پزشكان عمومي ايران مي توانست از گروه« دكتر بيات – دكتر اقبال » پشتيباني كند و يا ائتلاف كند؟
گروه دكتر بيات – دكتر اقبال » براي اعضاي انجمن پذيرفتني تر بودند. به نظر مي رسيد فعالان انجمن راي خود را به اين گروه خواهند داد. هر چند انتقاداتي نيز به اين گروه بخصوص دكتر بيات وجود داشت. به نظر بسياري، دكتر بيات پس از اين كه در انتخابات چهارمين دوره به نوعي از حمايت انجمن علمي و صنفي دندان‌پزشكان عمومي ايران برخوردار شد، تقريبأ ارتباطش با انجمن به كم رنگي گرائيد و اعضاي انجمن احساس كردند نقش نردبان دسترسي به هيئت مديرة نظام پزشكي را داشته اند. ويژه نامة انتخابات نظام پزشكي( شمارة 61- دي ماه 1387) با ادبيات ويژة خود آورده است: « نمايندگان دورة قبل پس از مراجعه به انجمن دندان پزشكان عمومي ايران خواستار حمايت و حضور در هيات مديرة سازمان نظام پزشكي شدند. يكي با توجه به سابقة حضور در مجلس شوراي اسلامي و ديگري با توجه به سوابق دانشگاهي و سازمان نظام پزشكي وقت و ادعاي دفاع از اصلاحات، پس از بررسي، مورد حمايت قرار گرفتند.»
دكتر اقبال يك مدير موفق دولتي است و سال ها با رياست بر دانشكدة دندان‌پزشكي شهيد بهشتي هر چند تجربة كاري كمي در انجمن هاي غير دولتي دارد اما رياست انجمن اندودنتيست ها و رياست كنگرة 49 انجمن علمي دندان پزشكي ايران را به عهده گرفته است. به طور كلي به دكتر اقبال با احترامي بدون پيش زمينة چالش هاي مربوط به انجمن هاي غيردولتي نگريسته مي شود.
به نظر مي رسد ريشة روياروئي خبرنامة نشرية انجمن دندان‌پزشكان عمومي نه صرفأ در رفتار اين گروه بلكه در تقابل با سمت گيري اجتماعي اين گروه باشد. خبر نامة انجمن به «كساني كه صاحب تجربه و مدعي اصلاح امور » بودند اعتراض كرده و به نمايندگان دورة قبل كه «ادعاي دفاع از اصلاحات» داشتند تاخته و به طور ضمني آنان را متهم به « وفادار نماندن به منافع دندان‌پزشكان كشور» كرده است.
به نظر مي رسد با چنين ديدگاهي عمده ترين ثمرة معرفي كانديداي جداگانه، نه فرستادن نماينده اي به هيئت مديرة سازمان نظام پزشكي تهران بلكه كاهش و شكستن راي و ناكام گذاشتن كساني بود كه « ادعاي اصلاحات » دارند و اين روش و نگرش، در عمل موجب تقويت گروه مخالف آنان ( گروه دكتريزداني- دكترهنردوست) گرديد.( امري كه از همان ابتدا همكاران با تجربه، با توجه به برآورد تعداد تقريبي راي انجمن دندان پزشكان عمومي مطرح مي كردند.)
دكتر يزداني بايد انتخاب خود را به عنوان عضو اصلي، مديون روش اتخاذ شده از سوي هيئت مديرة انجمن علمي دندان‌پزشكان عمومي بداند.
پايان گزارش و نقد و بررسي
* * *

انجمن علمي از زاويه اي ديگر

در روز هاي پيش از شروع انتخابات، بحثي جدي در بين همكاران در گرفت: آيا در انتخابات يك انجمن صنفي، هيئت مديرة يك انجمن علمي مي تواند از كانديداي معيني پشتيباني كند و يا نامزد تعيين نمايد؟
چون اين بحث ارزش حقوقي و فلسفي داشت فكر كردم مي تواند خدمت همكاران تقديم شود.
در جمع بندي نهائيِ عقيده هاي ابراز شده، به دو سمت گيري متفاوت برخورد مي شد: اول همكاراني كه باور داشتند يك انجمن علمي مي بايست در انتخابات صنفي مختلف در برابر اعضاي خود بي طرف بماند و پشتيباني از يك عضو داوطلب عضويت در هيئت مديرة يك انجمن صنفي ( دولتي، نيمه دولتي و غير دولتي) عليه عضو ديگر، به منشِ احترام به انديشمندان و خادمان علم آسيب مي رساند.
انجمن علمي مي تواند انتظارات خود را از نامزد هاي انتخابات صنفي مطرح كند اما نمي تواند با پيش فرض هاي ذهني به نام انجمن علمي وارد فعاليت صنفي شود. ( اگر ساختار انجمن علمي تغيير كند شايد با بحث هاي دسته جمعي و بر اساس احترام به نظرات همة اعضاء بتوان اين بحث مبهم را به سرانجامي روشن برساند.)
گروه دوم باور داشتند كه براي موفقيت در انتخابات نهادي صنفي، مي توان از توان و اعتبار انجمن علمي هزينه كرد و به معيار هاي علمي با ديد صنفي يا سازماني نگاه كرد. هدف بدست آوردن پايگاه هاي قدرت بود و بر همين اساس، معرفي نامزد از بين اعضاي داوطلب توجيه مي شد.
پيش از شروع انتخابات، انجمن هاي علمي به دو گروه تفكري و رفتاري تقسيم شدند.
* انجمن هاي تخصصي و انجمن علمي دندا ن پزشكي ايران به نام انجمن از هيچ كانديدائي حمايت مستقيم نكردند و حتي در نمونه هائي كاملا بي طرف ماندند.
* انجمن علمي دندان‌پزشكان عمومي ايران هم كانديدا معرفي كرد و هم در جناح بندي ها در عمل عليه گروه معيني وارد كارزار علني شد.
بحث و نظر: انجمن علمي غير دولتي، انجمني است كه فرهيختگان و انديشمندان و علاقمندان به گسترش دستاوردهاي علمي نوين در ميان همكاران دندان‌پزشك، داوطلبانه در آن گرد مي آيند. بنابراين با منش ها و شيوه هائي كه در بين كارمندان دولت از جمله دانشگاهيان مرسوم است تفاوت بنيادي و ماهوي دارد. روش هائي كه در برخورد با هيجانات اجتماعي از جمله جو ايجاد شده در زمان هر انتخابات دندان‌پزشكان به وجود مي آيد مي بايست با توجه به پرنسيپ هاي يك انجمن علمي غير دولتي داوطلبانة پزشكي باشد. يكي از زشت ترين و در عين حال گزنده ترين شيوه در انجمن علمي ياركشي است براي بدست گيري قدرت.
انسان بنا به فرزند انسان بودن، از همان بدو تولد داراي حقوق اجتماعي و فردي اي هست كه همزاد با وي، مقولة انسان را تشكيل مي دهد. وجود اين حقوق نه به سليقة اين و آن بلكه در گوهرة انسان نهفته است. اين حقوق از نهاد آدمي گزاره ناپذير است. انجمن علمي دندان‌پزشكان در هر برخورد و نشست و تصميم گيري، بايد نشان دهد كه از رشد كافي براي درك و اجراي مفاد اين حقوق برخوردار است. برخورد خلاقانة يك هيئت مديره با وظايف خود به عنوان يكي از اركان انجمن، چگونگي رعايت حقوق يكديگر در مجموعة هيئت مديره و ترويج اين شيوه در بين اعضاي فعال پيرامون هيئت مديره، به شهروندان كشور نشان مي دهد كه انجمن علمي دندان پزشكان ايران در كدام مرحله از رشد فرهنگي قرار دارد. با اين درك از انجمن علمي غير دولتي، هيئت مديرة انجمن علمي نمي بايست در يك انتخابات صنفي (مانند سازمان نظام پزشكي) به حذف اعضاي داوطلب عضو انجمن علمي و حمايت از كانديداي مورد نظر هيئت مديره بپردازد و امكانات و اعتبار انجمن علمي را در راه نظرات سياسي يا صنفي نامزد هاي مورد نظر خود به كار برد. اين كار تضييع حق قانوني و انساني اعضاي ديگر، و نقض برابري حقوقي آن است.
آيرج كي پور
بهمن 1387 – تهران

Tags: دکتر آیرج کی پور, داستان
تعداد نمایش ها: 22540
-: 
Keipour, Iraj دکترکی‏پور، آیرج
مطالب مرتبط: 
خرد جمعی چیست؟
کثرت و وحدت انجمن های دندان پزشکان ایران
برنامه ريزی و انضباط كاری در انجمن
پیش شرط تحول در انجمن های دندان پزشکان ایران
نمونه هایی از چند پرونده حقوقی دندان پزشکی
دندان پزشک عضو انجمن علمی و حقوق فردی
مجمع عمومی در انجمن علمی دندان پزشکان

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...