مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
پیش شرط تحول در انجمن های دندان پزشکان ایران

پیش شرط تحول در انجمن های دندان پزشکان ایران

پیش شرط تحول در انجمن های دندان پزشکان ایران،
نقد و بررسی عمل کرد هیئت مدیره ها،
و چگونگی برگزاری مجمع عمومی هاست.

بالای خاک، هیچ عمارت نکرده اند       کز وی، به دیر و زود، نباشد تحولی     سعدی شیرازی
دکتر آیرج کی پور
1-در کتاب‏خانه‏ی ملی ایران، حدود 700 جلد کتاب دندان پزشکی می توان یافت که تنها 2 جلد آن در بارة تاریخ دندان پزشکی است. یکی را دکتر محمد علی افتخاری نوشته است و دیگری را دکتر اسماعیل یزدی در فرهنگستان. همین.
اما برای نوشتن تاریخ راستین هر جریان اجتماعی، نیاز به انبوهی از اسناد و مدارک است تا نقشی روشن و واقعی، آن گونه که رخ داده است بازنموده شود. متاسفانه از کل مجله هائی که دندان پزشکان ایران در حدود سه دهه( تا سال 1332) منتشر کرده اند فقط 4 جلد یافته می شود.
در چنین وضعیتی، یادداشت ها، عکس ها، مجله ها و مقاله هائی که همکاران در خانه نگه داری می کنند، برای تاریخ دندان پزشکی ایران کم از گنج نیست، به شرطی که برای اسکن شدن در اختیارمان قرار گیرد تا از نابودی نجات یابند. صحنة غم انگیزی را که شنیده ام بازگو کنم. یکی از همکاران درگذشت. مدتی بعد، کتاب ها و دست نوشته هایش را کنار یک رودخانه پیدا می کنند. چون این اسناد قابل فروش نبود، بازماندگان، آن ها را همراه زباله به دور ریخته بودند.
توسن سرکش عمرچنان درنگ ناپذیر می تازد که چشم بر هم زدنی، جوان پیش کسوت می شود و پیر عکسی بر دیوار خاطره. سال ها برای انجمن کار می کنیم اما چه یادگارهائی از ما در انجمن بر جای می ماند؟ تاریخ انجمن تنها چند مقاله و مجله نیست. هزاران دندان پزشک ساعت ها از از عمرشان را برای پیش برد هدف های انجمن به کار گرفته اند. اینان چه کسانی هستند.؟ متاسفانه به ندرت حتی نامی از آنان باقی مانده است.
هدف ما اطلاع رسانی به آیندگان است که تصویر درستی از کوشش و تلاش امروز انجمن ها داشته باشند. هنگامی که می خواهیم از تلاش های یک دندان پزشک یا فعال انجمن سپاس گزاری کنیم، نام کسانی را به یاد می آوریم که ریاست داشته اند و جائی در هرم ادارة انجمن. در پژوهش های تاریخی آن چه می یابیم نام آنانی است که روزگاری عنوانی و سمتی در انجمن داشته اند. رئیسی، عضو هیئت مدیره ای، مسئول فلان کنگره ای بوده اند و یا توانسته اند به شیوه ای نام خود را بر سر زبان و عکس خود را به چاپ رسانند. چند روز پیش، در یکی از مجله های دندان پزشکی دیدم عکس سردبیر آن 7 بار چاپ شده است. تاریخ نویسان چه قضاوتی خواهند داشت؟
اگر عکسی، مقاله ای، داستان و شعر و تابلوئی از فعالان و اعضای بی ادعای انجمن به چاپ نرسد گمنام خواهند ماند. حتی تاریخ نویسان نیز نامی از آنان نخواهند یافت. حال آن که پایه های انجمن بر شانة هر عضو انجمن استوار ایستاده است.
سندها و دریافته های فعالان انجمن های دندان پزشکان بهتر است به انجمن بازگردانده شود تا نام و اندیشه های همکاران محفوظ بماند. این جام زرین را نمی توان به بازاری برد که بی بهایش می انگارند.
2- دریک انجمن دندان پزشکان، بزرگ ترین آفتی که می تواند از درون آن را ویران و به پوسته ای کم جان و جنبش تبدیل کند، مرموز شدن و پنهان کاری اطلاعاتی است. چاپ نام و نشانه های اعضا کم ترین گامی است که یک هیئت مدیرة انجمن و یا یک سایت وابسته به کار و تلاش دندان پزشکان می تواند بر دارد. مگر این که کسانی با پنهان نگه داشتن این نام ونشانی ها، هدف های دیگری جز فایده های کل دندان پزشکی در سر داشته باشند. گذشته از استفاده های احتمالی ناپسند تجاری، خودِ این پنهان کاری، به اعتماد متقابل که خمیرمایة احترام اجتماعی پزشکان است آسیب می رساند

سایت دکتر آیرج کی پور, دندان پزشک, نویسنده


ما نام همة همکارانمان را منتشر خواهیم کرد. حتی شمارة تلفن و آدرس مطب ها و محل کار و اطلاعاتی را که خود آنان علاقمند به انتشار آن هستند، می شود در سایت آورد.
هر اندیشه کنکاشگرانة همکاران دندان پزشکمان، چه با آن همساز باشیم چه نباشیم، گوهر تابناکی است از درخشش توانائی آفرینش انسانی. این گوهر آسان به دست نمی آید که که در غربال گری سلیقة فردی، بی بها گردد و نا دیده انگاشته شود.
کشت زارِ اندیشة انسان، گل زاری است هزاران رنگ. اگر گل غارت شد، خار می ماند. آن کس که وصف خار می کند، راست می گوید. وصف این باغ، جز وصف خارستان نیست.
دو انسان، چهار چشم دارند و هزاران زاویة دید، و در گذر زمان، هزاران اختلاف. نیک و بد اندیشة انسان، از دیدن، اندیشیدن و از وصف واقعیت نیست. از کتمان واقعیت است.
پاس اندیشة عضو انجمن، ژرفای باور ماست به گوهرة شریف انسان. انسانی که نه رنگ دارد و نه پیرایه.
انجمنی زنده است که اندیشة انسان در آن قدر و منزلت داشته باشد. آفریده های فکری و علمی همکاران، می بایست به چاپ رسانده شود. این کم ترین سپاسی است که می توان از دارندة یک اثر علمی و ادبی و هنری به عمل آورد.
3- از عمل کرد هیئت مدیره های انجمن و کار کنگره ها، نقد و بررسی چندانی باقی نمانده است. بیش ترین آن چه می یابیم، جز خود ستایش گری تکراری نیست. به راستی نمی شود پی برد در گذشته چه کسی انجمن را گامی به جلو برده و به صنف خدمت کرده است و یا چه کسی با برتری جوئی فردی و تحقیر هیئت مدیره، باورهای نیکوی اساسنامة انجمن را زیر پا نهاده و نام و آرم انجمن را دست مایة گرایشات دلال منشانة خود کرده است. به راستی هیچ چیزی نمی توان فهمید. ولی آیندگان حق دارند آگاه باشند و ما وظیفه داریم اطلاعات همه سویه ای فراهم کنیم تا واقعیت همان گونه که هست، نه گزینش شده و ویرایش خورده، به دیگران سپرده شود.
از نقد و بررسی نباید هراسان شد. اگر خرسنگ های سر راه نباشند آیا هیچ رودی زمزمه کنان و خروشان به دریا می رود؟ انتقاد و بررسی، زخمه های تیشة استادی است که از سنگ خارا، مجسمه ای جاودان می سازد. به کار گرفتن روشمندانة بررسی کارکرد ها، زندگی در انجمن را زیبا، جان دار و پر تپش می کند و از بی جنبشی و یک نواخت شدن آن پیش می گیرد.
نوشتن و به چاپ رساندن و کار کرد مسئولان و هیئت مدیره های انجمن را به نقد کشیدن و اشتباه اساسنامه ای را آشکار نمودن و سرچشمة نیرومندی و کار خردمندانة آنان را برجسته کردن، راهی است برای درست حرکت کردن و با آزادگی ره پیمودن.
در ماه دی ( 23 تا 25 م) کنگرة علمی انجمن علمی دندان پزشکان عمومی ایران برگزار و خلاصه مقاله ای و چند صفحه ای نیز چاپ خواهد شد و .... چند مدت بعد همه چیز فراموش می شود. آن سنگ محکی که می تواند ارزش و اعتبار واقعی و عیار هر کنگره را برای قضاوت آیندگان به جای گذارد، گزارش همه سو نگری است که تک تک همکاران از کنگره به چاپ خواهند رساند. همکاران اهل قلم و همة کسانی که می توانند بی هراس از بد گوئیِ بد پنداران، به نقد علمی کنگره بنشینند و گزارش جامع و موشکافانه ای از هر آن چه در کنگره می گذرد و هر آن چه در کنگره گفته می شود فراهم آورند، تقاضا داریم به این کار با ارزش بپردازند و نوشتار خود را برای چاپ به ما بسپارند.
کنگرة چهارم انجمن علمی دندان پزشکان عمومی ایران در دی ماه بر گزار خواهد شد. نقد این کنگره و عمل کرد هیئت مدیرة آن، از صداقت هیئت مدیره و بازرس انجمن در گزارش دهی تا رعایت اصول اساسنامه و فعالیت روزمره و سمت گیری های گوناگون آن می تواند اولین گام در جهت نوشتن تاریخ راستین این انجمن باشد.
امیدوارم همة همکاران با توانائی های والائی که از آنان سراغ داریم یک پارچه دست به دست هم داده و تصویری روشن و شفاف از تاریخ امروزین انجمن های دندان پزشکان ایران به دست دهند. در اردیبهشت سال 1389 نیز کنگرة انجمن علمی دندان پزشکی ایران برگزار خواهد شد و با نقد آن، گردآمده ای گران بها برای آیندگان به یادگار خواهیم نهاد.
دکتر آیرج کی پور- آبان 1388

Tags: انجمن دندان پزشکی, دکتر آیرج کی پور
تعداد نمایش ها: 20963
-: 
Keipour, Iraj دکترکی‏پور، آیرج
مطالب مرتبط: 
خرد جمعی چیست؟
انتخابات سازمان نظام پزشكی
کثرت و وحدت انجمن های دندان پزشکان ایران
برنامه ريزی و انضباط كاری در انجمن
دندان پزشک عضو انجمن علمی و حقوق فردی
نمونه هایی از چند پرونده حقوقی دندان پزشکی
مجمع عمومی در انجمن علمی دندان پزشکان

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...