روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
Rely-a-Bond

Rely-a-Bond

PRODUCT FEATURESCONTAINS FLUORIDE: Rely•a•Bond® is formulated with a monomer that contains fluoride and will not reduce bond strength. Non fluoride formula also available.
UNSURPASSED BOND STRENGTH: Rely•a•Bond® is formulated with a highly filled paste that combines with a unique primer to produce a bond strength to etched enamel that virtually eliminates bonding failures.
TACKY VISCOSITY: Rely•a•Bond® paste is very tacky which prevents bracket flotation and penetrates the finest mesh bases.
VARIETY OF PASTE PACKAGING: Rely•a•Bond® paste is available packaged in a jar, preloaded syringe tips or 3.5 gm. push syringes.
EXTENDED SHELF LIFE/NO REFRIGERATION: Rely•a•Bond®, like all Reliance adhesives, has a unique catalyst system that does not require refrigeration.
ECONOMICAL: Approximately 850 bonds per kit, because only a small amount of primer and paste is required to produce maximum bond strength.
SUGGESTED USES: Bracket adhesive
CONTENTS OF KIT: 14 gm. Adhesive Paste (Jar, Syringe Tips or Push Syringes): 16 gm. Primer, 9 gm. Etching Agent (Liquid or Gel), Mixing Pad, Spatulas and Brushes. (Sponge Pellets may be substituted for brushes)

Tags: No Mix نومیکس
تعداد نمایش ها: 1082
تاریخ ایجاد: 02/07/2012 11:10:03 am
ایجاد شده توسط (نام): (PTN) شرکت پویان طب نور | Pouyantebnoor
تاریخ ویرایش: 02/07/2012 11:12:38 am
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  مصرفی
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
ارتدنسی | اطفال
قیمت به ریال:  0
کشور سازنده:  United States of America
شرکت سازنده:  Reliance Orthodontic Products

بازگشت به فهرست