روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
Excel® Regular for Herbst

Excel® Regular for Herbst

UNSURPASSED BOND STRENGTH: Excel®is a highly filled adhesive that provides maximum bond strength in a thin film.
EXTENDED WORKING TIME: Indirect bonding, bonding acrylic appliance and rapid palatal expanders, requires additional working time not provided with conventional composite systems and no mix bonding systems. Excel® Regular Set (3 minutes) allows the operator sufficient time to spatulate the material, apply it to the appliance, place the appliance into the mouth and clean up excess flash. No cold slab is required. Excel® Regular for Herbst Acrylic Appliances and Splints contains a plastic conditioner for chemical adhesion to all acrylic appliances. Maximum Cure® Sealants can be substituted for Bonding Resin in any kit at no additional cost. Excel® Regular Paste is also available in blue shade. Please specify For individual bracket placement, Excel® Fast Set is recommended, because of its 60 second set time.
TWO YEAR SHELF LIFE - NO REFRIGERATION
Kit Available In:
Excel Regular Set for Herbst in Jar Kit
Excel Regular Set for Herbst in Syringes Kit Kits Contain:12gm Catalyst Paste A, 12gm Base Paste B, 7gm Sealant Resin A, 7gm Sealant Resin B, 9gm Etchning Agent, 10cc Plastic Conditioner, Mixing Pad, Brushes, Spatulas and Mixing Well


Tags: کامپوزیت
تعداد نمایش ها: 1582
تاریخ ایجاد: 02/07/2012 11:29:30 am
ایجاد شده توسط (نام): (PTN) شرکت پویان طب نور | Pouyantebnoor
تاریخ ویرایش: 02/07/2012 04:49:39 pm
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  مصرفی
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
ارتدنسی | اطفال
قیمت به ریال:  0
کشور سازنده:  United States of America
شرکت سازنده:  Reliance Orthodontic Products

بازگشت به فهرست