روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
  RSS جستجو:
 

فیلتر
برچسپ:
کلید واژه:
گروه کالا: اداری
دندان پزشکی عمومی
پریو | جراحی
پروتز | لابراتواری
اندو | ترمیمی
ارتدنسی | اطفال
لیزر | ایمپلنت
تصویربرداری
  

Healing Abutment Healing Abutment
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 889
نوع:  مصرفی

Components for Overdenture Components for Overdenture
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 964
نوع:  مصرفی

Impression Coping Impression Coping
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 916
نوع:  مصرفی

Analog Analog
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 796
نوع:  مصرفی

Screw Screw
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 826
نوع:  مصرفی

Abutment Abutment
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 833
نوع:  مصرفی

Screw Screw
niversal Platform

تعداد نمایش ها: 1107
نوع:  ابزار

Analog Analog
Universal Plus Platform

تعداد نمایش ها: 1101
نوع:  ابزار

Fixture Fixture
Universal Platform

تعداد نمایش ها: 1265
نوع:  ابزار

Fixture Fixture
Universal Plus Platform

تعداد نمایش ها: 1150
نوع:  ابزار

Impression Coping Impression Coping
Universal Plus Platform

تعداد نمایش ها: 1162
نوع:  ابزار

Analog Analog
Wide Platform

تعداد نمایش ها: 645
نوع:  ابزار

Impression Coping Impression Coping
Wide Platform

تعداد نمایش ها: 727
نوع:  ابزار

Fixture Fixture
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 814
نوع:  مصرفی

Starter Kit Starter Kit
PRGF Endoret System

تعداد نمایش ها: 598
نوع:  مصرفی

Fixture Fixture
Wide Platform

تعداد نمایش ها: 702
نوع:  ابزار

Zirconium Shades Zirconium Shades
Zirconium Shades

تعداد نمایش ها: 805
نوع:  مصرفی

Scan Spray Scan Spray
Materials

تعداد نمایش ها: 656
نوع:  مصرفی

Expander Drill Expander Drill
General Components

تعداد نمایش ها: 655
نوع:  ابزار

Front Cutter Drill Front Cutter Drill
General Components

تعداد نمایش ها: 711
نوع:  ابزار

Osteotomes Kit Osteotomes Kit
General Components

تعداد نمایش ها: 688
نوع:  ابزار

Deep Gauge Deep Gauge
General Components

تعداد نمایش ها: 683
نوع:  ابزار

Torque Wrench Torque Wrench
General Components

تعداد نمایش ها: 680
نوع:  ابزار

Prosthetic Box Prosthetic Box
General Components

تعداد نمایش ها: 1128
نوع:  ابزار

Surgical Box Surgical Box
General Components

تعداد نمایش ها: 667
نوع:  ابزار

Trephine Drill Trephine Drill
General Components

تعداد نمایش ها: 694
نوع:  ابزار

Explantation Kit Explantation Kit
General Components

تعداد نمایش ها: 681
نوع:  ابزار

Drills Drills
General Components

تعداد نمایش ها: 671
نوع:  ابزار

Healing Abutment Healing Abutment
Wide Platform

تعداد نمایش ها: 849
نوع:  ابزار

Healing Abutment Healing Abutment
niversal Platform

تعداد نمایش ها: 1222
نوع:  ابزار