روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
  RSS جستجو:
 

فیلتر
برچسپ:
کلید واژه:
گروه کالا: اداری
دندان پزشکی عمومی
پریو | جراحی
پروتز | لابراتواری
اندو | ترمیمی
ارتدنسی | اطفال
لیزر | ایمپلنت
تصویربرداری
  

Healing Abutment Healing Abutment
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 998
نوع:  مصرفی

Components for Overdenture Components for Overdenture
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 1071
نوع:  مصرفی

Impression Coping Impression Coping
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 1029
نوع:  مصرفی

Analog Analog
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 905
نوع:  مصرفی

Screw Screw
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 937
نوع:  مصرفی

Abutment Abutment
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 940
نوع:  مصرفی

Screw Screw
niversal Platform

تعداد نمایش ها: 1219
نوع:  ابزار

Analog Analog
Universal Plus Platform

تعداد نمایش ها: 1216
نوع:  ابزار

Fixture Fixture
Universal Platform

تعداد نمایش ها: 1377
نوع:  ابزار

Fixture Fixture
Universal Plus Platform

تعداد نمایش ها: 1270
نوع:  ابزار

Impression Coping Impression Coping
Universal Plus Platform

تعداد نمایش ها: 1275
نوع:  ابزار

Analog Analog
Wide Platform

تعداد نمایش ها: 755
نوع:  ابزار

Impression Coping Impression Coping
Wide Platform

تعداد نمایش ها: 841
نوع:  ابزار

Fixture Fixture
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 936
نوع:  مصرفی

Starter Kit Starter Kit
PRGF Endoret System

تعداد نمایش ها: 703
نوع:  مصرفی

Fixture Fixture
Wide Platform

تعداد نمایش ها: 827
نوع:  ابزار

Zirconium Shades Zirconium Shades
Zirconium Shades

تعداد نمایش ها: 918
نوع:  مصرفی

Scan Spray Scan Spray
Materials

تعداد نمایش ها: 772
نوع:  مصرفی

Expander Drill Expander Drill
General Components

تعداد نمایش ها: 767
نوع:  ابزار

Front Cutter Drill Front Cutter Drill
General Components

تعداد نمایش ها: 822
نوع:  ابزار

Osteotomes Kit Osteotomes Kit
General Components

تعداد نمایش ها: 795
نوع:  ابزار

Deep Gauge Deep Gauge
General Components

تعداد نمایش ها: 793
نوع:  ابزار

Torque Wrench Torque Wrench
General Components

تعداد نمایش ها: 794
نوع:  ابزار

Prosthetic Box Prosthetic Box
General Components

تعداد نمایش ها: 1239
نوع:  ابزار

Surgical Box Surgical Box
General Components

تعداد نمایش ها: 779
نوع:  ابزار

Trephine Drill Trephine Drill
General Components

تعداد نمایش ها: 803
نوع:  ابزار

Explantation Kit Explantation Kit
General Components

تعداد نمایش ها: 790
نوع:  ابزار

Drills Drills
General Components

تعداد نمایش ها: 784
نوع:  ابزار

Healing Abutment Healing Abutment
Wide Platform

تعداد نمایش ها: 975
نوع:  ابزار

Healing Abutment Healing Abutment
niversal Platform

تعداد نمایش ها: 1343
نوع:  ابزار