روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
  RSS جستجو:
 

فیلتر
برچسپ:
کلید واژه:
گروه کالا: اداری
دندان پزشکی عمومی
پریو | جراحی
پروتز | لابراتواری
اندو | ترمیمی
ارتدنسی | اطفال
لیزر | ایمپلنت
تصویربرداری
  

Healing Abutment Healing Abutment
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 617
نوع:  مصرفی

Components for Overdenture Components for Overdenture
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 732
نوع:  مصرفی

Impression Coping Impression Coping
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 638
نوع:  مصرفی

Analog Analog
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 560
نوع:  مصرفی

Screw Screw
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 602
نوع:  مصرفی

Abutment Abutment
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 610
نوع:  مصرفی

Screw Screw
niversal Platform

تعداد نمایش ها: 890
نوع:  ابزار

Analog Analog
Universal Plus Platform

تعداد نمایش ها: 874
نوع:  ابزار

Fixture Fixture
Universal Platform

تعداد نمایش ها: 1048
نوع:  ابزار

Fixture Fixture
Universal Plus Platform

تعداد نمایش ها: 928
نوع:  ابزار

Impression Coping Impression Coping
Universal Plus Platform

تعداد نمایش ها: 939
نوع:  ابزار

Analog Analog
Wide Platform

تعداد نمایش ها: 433
نوع:  ابزار

Impression Coping Impression Coping
Wide Platform

تعداد نمایش ها: 512
نوع:  ابزار

Fixture Fixture
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 575
نوع:  مصرفی

Starter Kit Starter Kit
PRGF Endoret System

تعداد نمایش ها: 395
نوع:  مصرفی

Fixture Fixture
Wide Platform

تعداد نمایش ها: 481
نوع:  ابزار

Zirconium Shades Zirconium Shades
Zirconium Shades

تعداد نمایش ها: 583
نوع:  مصرفی

Scan Spray Scan Spray
Materials

تعداد نمایش ها: 422
نوع:  مصرفی

Expander Drill Expander Drill
General Components

تعداد نمایش ها: 429
نوع:  ابزار

Front Cutter Drill Front Cutter Drill
General Components

تعداد نمایش ها: 470
نوع:  ابزار

Osteotomes Kit Osteotomes Kit
General Components

تعداد نمایش ها: 450
نوع:  ابزار

Deep Gauge Deep Gauge
General Components

تعداد نمایش ها: 436
نوع:  ابزار

Torque Wrench Torque Wrench
General Components

تعداد نمایش ها: 447
نوع:  ابزار

Prosthetic Box Prosthetic Box
General Components

تعداد نمایش ها: 835
نوع:  ابزار

Surgical Box Surgical Box
General Components

تعداد نمایش ها: 438
نوع:  ابزار

Trephine Drill Trephine Drill
General Components

تعداد نمایش ها: 454
نوع:  ابزار

Explantation Kit Explantation Kit
General Components

تعداد نمایش ها: 458
نوع:  ابزار

Drills Drills
General Components

تعداد نمایش ها: 453
نوع:  ابزار

Healing Abutment Healing Abutment
Wide Platform

تعداد نمایش ها: 592
نوع:  ابزار

Healing Abutment Healing Abutment
niversal Platform

تعداد نمایش ها: 984
نوع:  ابزار