روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
  RSS جستجو:
 

فیلتر
برچسپ:
کلید واژه:
گروه کالا: اداری
دندان پزشکی عمومی
پریو | جراحی
پروتز | لابراتواری
اندو | ترمیمی
ارتدنسی | اطفال
لیزر | ایمپلنت
تصویربرداری
  

Healing Abutment Healing Abutment
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 759
نوع:  مصرفی

Components for Overdenture Components for Overdenture
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 844
نوع:  مصرفی

Impression Coping Impression Coping
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 774
نوع:  مصرفی

Analog Analog
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 659
نوع:  مصرفی

Screw Screw
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 704
نوع:  مصرفی

Abutment Abutment
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 705
نوع:  مصرفی

Screw Screw
niversal Platform

تعداد نمایش ها: 999
نوع:  ابزار

Analog Analog
Universal Plus Platform

تعداد نمایش ها: 984
نوع:  ابزار

Fixture Fixture
Universal Platform

تعداد نمایش ها: 1143
نوع:  ابزار

Fixture Fixture
Universal Plus Platform

تعداد نمایش ها: 1024
نوع:  ابزار

Impression Coping Impression Coping
Universal Plus Platform

تعداد نمایش ها: 1038
نوع:  ابزار

Analog Analog
Wide Platform

تعداد نمایش ها: 526
نوع:  ابزار

Impression Coping Impression Coping
Wide Platform

تعداد نمایش ها: 603
نوع:  ابزار

Fixture Fixture
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 684
نوع:  مصرفی

Starter Kit Starter Kit
PRGF Endoret System

تعداد نمایش ها: 486
نوع:  مصرفی

Fixture Fixture
Wide Platform

تعداد نمایش ها: 578
نوع:  ابزار

Zirconium Shades Zirconium Shades
Zirconium Shades

تعداد نمایش ها: 676
نوع:  مصرفی

Scan Spray Scan Spray
Materials

تعداد نمایش ها: 531
نوع:  مصرفی

Expander Drill Expander Drill
General Components

تعداد نمایش ها: 526
نوع:  ابزار

Front Cutter Drill Front Cutter Drill
General Components

تعداد نمایش ها: 585
نوع:  ابزار

Osteotomes Kit Osteotomes Kit
General Components

تعداد نمایش ها: 557
نوع:  ابزار

Deep Gauge Deep Gauge
General Components

تعداد نمایش ها: 546
نوع:  ابزار

Torque Wrench Torque Wrench
General Components

تعداد نمایش ها: 554
نوع:  ابزار

Prosthetic Box Prosthetic Box
General Components

تعداد نمایش ها: 986
نوع:  ابزار

Surgical Box Surgical Box
General Components

تعداد نمایش ها: 549
نوع:  ابزار

Trephine Drill Trephine Drill
General Components

تعداد نمایش ها: 576
نوع:  ابزار

Explantation Kit Explantation Kit
General Components

تعداد نمایش ها: 560
نوع:  ابزار

Drills Drills
General Components

تعداد نمایش ها: 543
نوع:  ابزار

Healing Abutment Healing Abutment
Wide Platform

تعداد نمایش ها: 718
نوع:  ابزار

Healing Abutment Healing Abutment
niversal Platform

تعداد نمایش ها: 1102
نوع:  ابزار