روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
  RSS جستجو:
 

فیلتر
برچسپ:
کلید واژه:
گروه کالا: اداری
دندان پزشکی عمومی
پریو | جراحی
پروتز | لابراتواری
اندو | ترمیمی
ارتدنسی | اطفال
لیزر | ایمپلنت
تصویربرداری
  

Healing Abutment Healing Abutment
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 832
نوع:  مصرفی

Components for Overdenture Components for Overdenture
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 907
نوع:  مصرفی

Impression Coping Impression Coping
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 853
نوع:  مصرفی

Analog Analog
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 734
نوع:  مصرفی

Screw Screw
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 770
نوع:  مصرفی

Abutment Abutment
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 775
نوع:  مصرفی

Screw Screw
niversal Platform

تعداد نمایش ها: 1054
نوع:  ابزار

Analog Analog
Universal Plus Platform

تعداد نمایش ها: 1043
نوع:  ابزار

Fixture Fixture
Universal Platform

تعداد نمایش ها: 1211
نوع:  ابزار

Fixture Fixture
Universal Plus Platform

تعداد نمایش ها: 1092
نوع:  ابزار

Impression Coping Impression Coping
Universal Plus Platform

تعداد نمایش ها: 1106
نوع:  ابزار

Analog Analog
Wide Platform

تعداد نمایش ها: 588
نوع:  ابزار

Impression Coping Impression Coping
Wide Platform

تعداد نمایش ها: 668
نوع:  ابزار

Fixture Fixture
Tiny Platform

تعداد نمایش ها: 753
نوع:  مصرفی

Starter Kit Starter Kit
PRGF Endoret System

تعداد نمایش ها: 544
نوع:  مصرفی

Fixture Fixture
Wide Platform

تعداد نمایش ها: 645
نوع:  ابزار

Zirconium Shades Zirconium Shades
Zirconium Shades

تعداد نمایش ها: 747
نوع:  مصرفی

Scan Spray Scan Spray
Materials

تعداد نمایش ها: 595
نوع:  مصرفی

Expander Drill Expander Drill
General Components

تعداد نمایش ها: 593
نوع:  ابزار

Front Cutter Drill Front Cutter Drill
General Components

تعداد نمایش ها: 652
نوع:  ابزار

Osteotomes Kit Osteotomes Kit
General Components

تعداد نمایش ها: 623
نوع:  ابزار

Deep Gauge Deep Gauge
General Components

تعداد نمایش ها: 618
نوع:  ابزار

Torque Wrench Torque Wrench
General Components

تعداد نمایش ها: 625
نوع:  ابزار

Prosthetic Box Prosthetic Box
General Components

تعداد نمایش ها: 1066
نوع:  ابزار

Surgical Box Surgical Box
General Components

تعداد نمایش ها: 616
نوع:  ابزار

Trephine Drill Trephine Drill
General Components

تعداد نمایش ها: 642
نوع:  ابزار

Explantation Kit Explantation Kit
General Components

تعداد نمایش ها: 624
نوع:  ابزار

Drills Drills
General Components

تعداد نمایش ها: 611
نوع:  ابزار

Healing Abutment Healing Abutment
Wide Platform

تعداد نمایش ها: 785
نوع:  ابزار

Healing Abutment Healing Abutment
niversal Platform

تعداد نمایش ها: 1164
نوع:  ابزار