روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
  RSS جستجو:
 

فیلتر
برچسپ:
کلید واژه:
گروه کالا: اداری
دندان پزشکی عمومی
پریو | جراحی
پروتز | لابراتواری
اندو | ترمیمی
ارتدنسی | اطفال
لیزر | ایمپلنت
تصویربرداری
  

کامپوزیت فیشورسیلانت1 سی سی سارمکو رنگ Transparent کامپوزیت فیشورسیلانت1 سی سی سارمکو رنگ Transparent

کامپوزیت فیشورسیلانت1 سی سی سارمکو رنگ Transparent

تعداد نمایش ها: 1295
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-006 فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-006
این فرز کارباید (HP) مخصوص هندپیس بوده و طول آن 44.5 میلی متر می باشد

تعداد نمایش ها: 821
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-014 فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-014
این فرز کارباید (RA) مخصوص آنگل بوده و طول آن 22 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 735
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-016 فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-016
این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 19 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 702
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-014 فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-014

این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 25 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 698
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG XL-1-014 فرز کارباید - دیاتسین - FG XL-1-014
این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 25 میلی متر می باشد

تعداد نمایش ها: 685
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-012 فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-012
این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 19 میلی متر می باش

تعداد نمایش ها: 730
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-012 فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-012
این فرز کارباید (RA) مخصوص آنگل بوده و طول آن 22 میلی متر می باشد

تعداد نمایش ها: 650
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-010 فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-010
این فرز کارباید (HP) مخصوص هندپیس بوده و طول آن 44.5 میلی متر می باشد

تعداد نمایش ها: 693
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG XL-1-010 فرز کارباید - دیاتسین - FG XL-1-010
این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 25 میلی متر می باشد

تعداد نمایش ها: 721
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-010 فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-010
این فرز کارباید (RA) مخصوص آنگل بوده و طول آن 22 میلی متر می باشد

تعداد نمایش ها: 673
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-010 فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-010

این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 19 میلی متر می باشد

تعداد نمایش ها: 739
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-006 فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-006
این فرز کارباید (HP) مخصوص هندپیس بوده و طول آن 44.5 میلی متر می باشد

تعداد نمایش ها: 764
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG S-1-010 فرز کارباید - دیاتسین - FG S-1-010
این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 16 میلی متر می باشد

تعداد نمایش ها: 758
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-008 فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-008
این فرز کارباید (RA) مخصوص آنگل بوده و طول آن 22 میلی متر می باشد

تعداد نمایش ها: 874
نوع:  مصرفی

فرزهای الماسه دیاتسین فرزهای الماسه دیاتسین
فرزهای الماسه دیاتسین

تعداد نمایش ها: 807
نوع:  مصرفی

فرزهای کارباید دیاتسین فرزهای کارباید دیاتسین
فرزهای کارباید دیاتسین

تعداد نمایش ها: 686
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-023 فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-023
این فرز کارباید (HP) مخصوص هندپیس بوده و طول آن 44.5 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 612
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-023 فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-023
این فرز کارباید (RA) مخصوص آنگل بوده و طول آن 22 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 695
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-023 فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-023
این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 19 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 655
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG XL-1-023 فرز کارباید - دیاتسین - FG XL-1-023

این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 25 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 668
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-021 فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-021
این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 19 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 703
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-018 فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-018
این فرز کارباید (RA) مخصوص آنگل بوده و طول آن 22 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 670
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-018 فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-018
این فرز کارباید (HP) مخصوص هندپیس بوده و طول آن 44.5 میلی متر می باشد

تعداد نمایش ها: 649
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG XL-1-018 فرز کارباید - دیاتسین - FG XL-1-018
این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 25 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 627
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-016 فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-016
این فرز کارباید (HP) مخصوص هندپیس بوده و طول آن 44.5 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 578
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-018 فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-018
این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 19 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 615
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-016 فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-016

این فرز کارباید (RA) مخصوص آنگل بوده و طول آن 22 میلی متر می باش

تعداد نمایش ها: 635
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-014 فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-014
این فرز کارباید (HP) مخصوص هندپیس بوده و طول آن 44.5 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 649
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-016 فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-016
این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 19 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 621
نوع:  مصرفی