آخرين اخبار درباره سرطان از بيمارستان جان هاپکينز تهیه و ترجمه : دکتر هوشنگ فاضل 1) در بدن هر کس سلولهای سرطانی وجود دارد. این سلولهای سرطانی تا زمانی که به تعداد چند میلیون نرسد در آزمایشات دیده نخواهد شد. زمانی که پزشکی به بیمار سرطانی خود پس از درمان اومی گوید دیگر سلول سرطانی...
19/02/2009 13:48:39

مرتب سازی شده بر اساس ارتباط | مرتب سازی بر اساس تاریخ