... مفهوم را چنین آشکار احساس نکرده بودم. این معلم دبیرستان در روزنامه Huffing Post توضیح می دهد که چگونه واژه عامیانه و من درآوردی مثل Going Iranian یا «براه ایرانی رفتن» با باری مثبت در فرهنگ عامیانه مردم آمریکا جا باز می کند. این معلم آمریکائی می نویسد: اخیراً یکی از شاگردان مدرسه در مقابل ناظم ...
05/08/2009 16:55:44
... بفرمائید چای!! سرگرد با تعجب گفت دانشجو یعنی به ما چای تعارف می کند. گفتم مگر شما فکر می کنید ما دانشجویان از کره دیگر آمده ایم ما همان فرزندان ایران و فرزندان شما هستیم که به شما گفته اند ما موجودات خطرناکی هستیم در حالی که اگر دانشجویان اعتراض و تظاهراتی می کنند برای خودشان نیست بلکه ...
30/04/2009 12:35:54

مرتب سازی شده بر اساس ارتباط | مرتب سازی بر اساس تاریخ