خاطراتی از جامعه دندانپزشکان ایران در بدو تأسیس و شروع فعالیّت های آن به قلم دکتر هوشنگ فاضل در دوران تحصیل در دانشکده دندانپزشکی تهران و درابتدای سال 1342 بعلت نیاز مالی، سخت به دنبال پیدا کردن کار بودم. جامعه دندانپزشکان ایران تازه در 24 دیماه 1341به همت ده نفر از بزرگان دندانپزشکی...
19/02/2009 15:19:54

مرتب سازی شده بر اساس ارتباط | مرتب سازی بر اساس تاریخ