1- آب فراوان بنوشید. 2- مثل یک پادشاه صبحانه بخورید، مثل یک شاهزاده ناهار و مثل یک گدا شام بخورید.. 3- از سبزیجات بیشتر استفاده کنید تا غذاهای فراوری شده. 4- بااین 3 تا E زندگی کنید: Energy (انرژی)، Enthusiasm (شور و اشتیاق)، Empathy (دلسوزی و همدلی). 5- از ورزش کمک بگیرید. 6- بیشتر بازی کنید. 7- بیشتر...
23/12/2009 05:26:26

مرتب سازی شده بر اساس ارتباط | مرتب سازی بر اساس تاریخ