... پايينی ها،... ۴.ترس از بيرون، از يه جايی كه مثل آدم حرف نمی زنن اما بيخودی با چشماشون وارسيت نمی كنن. ۵...... چقدر اميدوار شدن به زندگی ونفس های فيلسوفانه فرو دادن و سرفه های متكبرانه زدن ساده وآسونه. چقدر راحت ميشه يه بليت دوسره خريد ورفت شهر بچگی ها رو دوره كرد وبرگشت،چقدر بوی جوراب ...
16/02/2012 00:34:29

مرتب سازی شده بر اساس ارتباط | مرتب سازی بر اساس تاریخ