undefinedچه شیرین است دوران کودکی دورانی که بی مهابا می دوی، بدون ترس از اینکه زمین بخوری  چرا که می دانی اگر پایت به سنگی خورد و سر زانویت زخم شد، پدرت با مهر تو را بلند می کند پیشانی ات را می بوسد و می گوید : چیزی نیست بابایی، زود خوب میشه و تو اشک های ریخته ات را با دست پاک می کنی و باز ...
24/05/2012 01:09:17

مرتب سازی شده بر اساس ارتباط | مرتب سازی بر اساس تاریخ