کلاب لبخند

این وبلاگ توسط یکی از مدیران ایردن جهت بررسی وضعیت دندانپزشکی کشور در یک فضای عمومی وب ایجاد شد تا ضمن تبلیغ برای ایردن، موضوعات اساسی و ابتلائات حوزه دندان پزشکی طرح و مورد ارزیابی قرار گیرد و انگیزه و مقدمه ای برای تدوین "مانیفست دندان پزشکی ایران" فراهم نماید. باتوجه به اهمیت و گستردگی موضوع این وبلاگ، همه عناوین مورد بحث ناتمام تلقی شده و براساس نظرات واصله و مطالعات بیشتر نگارنده به روز می شود.
آخرین مطلب: 03.05.2015 23:05:03
آخرین مطلب: 04.04.2015 08:16:58
آخرین مطلب: 20.10.2014 23:48:41
آخرین مطلب: 02.08.2014 16:24:28
آخرین مطلب: 06.07.2014 19:45:52
آخرین مطلب: 08.06.2014 23:03:51
آخرین مطلب: 01.05.2014 13:02:48
آخرین مطلب: 30.04.2014 01:22:43
آخرین مطلب: 27.04.2014 00:10:30
آخرین مطلب: 21.04.2014 10:30:17
آخرین مطلب: 20.03.2014 11:47:09
آخرین مطلب: 09.03.2014 19:50:28
آخرین مطلب: 21.02.2014 23:49:27
آخرین مطلب: 06.01.2014 19:17:24
تلاش برای ارتقاء فرهنگ دندان پزشکی ایران
آخرین مطلب: 02.01.2014 02:05:33
آخرین مطلب: 31.12.2013 14:54:07
آخرین مطلب: 18.12.2013 21:44:32
آخرین مطلب: 18.12.2013 01:39:03
آخرین مطلب: 17.12.2013 19:18:07
آخرین مطلب: 15.12.2013 18:31:47