تلگرام ایردن، پایگاه دندانپزشکی irden.ir
در کانال تلگرام ایردن عضو شوید و خبرهای دندان‌پزشکی را از نگاهی دیگر بنگرید!
جستجو  کاربرها  قانون ها 
بستن
نام کاربری::
رمز عبور::
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
ثبت نام
نام کاربری
 
صفحه: 1
پاسخ دهی
مجمع عمومی انجمن دندان پزشکی ایران
 

گزارش تحلیلی مجمع عمومی مهر 92 انجمن دندان پزشکی ایران


بخش نخست، گزارشی است بدون پیرایش از زندگی درونی یک انجمن علمی‌که رویه دانش و راست گفتاری و منش گروهی از دندان‌پزشکان را نشان می‌دهد. سندی است که هم نویسندگان می‌توانند از آن سود ببرند و هم تاریخ نویسان. بخش دوم برداشتی است شخصی. یک دیدگاه از یکی از صحنه‌هائی که در انجمنی غیردولتی و غیر انتفاعی در سال 1392 دیده شد.


 

4 بهمن 1392
پروانه فعالیت انجمن صنفی دندان پزشکی ایران صادر شد:

با امضای آقای عبدالرحمان فضلی وزیر کشور در تاریخ 25 /9 /92 پروانه فعالیت انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران صادر شد.
مدت اعتبار این پروانه از تاریخ 7 /5 /92 تا تاریخ 7 /5 /95 است و اسامی اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی عبارتند از:
1) بیژن اخوان آذری 2) پوریا مطهری 3) محمد اسلامی 4)غلام رضا غزنوی 5) بهزاد فرخ زاد

بازرسان انجمن صنفی دندان پزشکی ایران: 1) میترا میرمحمدی 2) شفیع جعفری
بنا به ماده 16 اساس‌نامه انجمن صنفی، تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره 5 نفر است. در دوره قبل اساس‌نامه رعایت نشده و 9 نفر به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره اعلام شده بودند.

بازرس انجمن صنفی دندان پزشکی ایران
دکتر میترا میرمحمدی
 
اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران در روزنامه اطلاعات دوشنبه 18 فروردین 1293 شماره 25841منتشر شد.
مجمع عمومی در تاریخ 18 اردی‌بهشت 1393 هم‌زمان با کنگره انجمن علمی در سالن اجلاس سران – تهران برگزار خواهد شد.


 
دوست عزیز و فعال دوست داشتنیم جناب اقای دکتر آیرج کی پور
با ادب و مهر فراوان
امیداست دوستان و همکاران بزرگوارن به؛ نظر، باور، تبحر و تجربه فراوان شما تکیه کنند و برای یک بار هم شده همه باهم ناشدنی را شدنی و برمدار قانون و اتفاق عمل کنند.
موفقیت شما را آرزومندم

سندوزی
 

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدي ﺳﺎﻻﻧﻪ
اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ دﻧﺪانﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان -ﻧﻮﺑﺖ دوم

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻮﺑﺖ اول ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدي ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ دﻧﺪانﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان (ﻧﻮﺑﺖ دوم) در ﺗﺎرﯾﺦ 1393/2/18 راس ﺳﺎﻋﺖ 15 در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ اﺟﻼس ﺳﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد.

دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
1.ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس، رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺮاز ﻧﺎﻣﻪ
2.اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ
3.اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس
4.رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان

پنج شنبه 18 اردیبهشت 1393 ساعت 15 سالن اجلاس سران
همزمان با برگزاری کنگره 54 انجمن دندان پزشکی ایران
 
برگزار نشدن انتخابات در دو مجمع عمومی عادی و تشکیل نشدن یک مجمع فوق العاده

· یکی از نادر ترین مجمع های عمومی را در یک سازمان مردم نهاد شاهد بودیم.
· دکتر محمد بیات، عضو هیئت رئیسه مجمع عمومی، مانع ادامه گزارش دهی بازرس شد!

بنا به اطلاعیه هیئت مدیره‌های انجمن علمی و انجمن صنفی دندان پزشکی ایران، قرار بود در ساعت 15 روز پنج‌شنبه 18 اردی‌بهشت 1393 سه مجمع عمومی در یک ساعت و در یک مکان برگزار شود!
1-مجمع عمومی سالانه انجمن علمی در ساعت 16 با یک ساعت تاخیر در سالن شهید شهریاری ساختمان اجلاس سران، همزمان با کنگره انجمن رسمیت یافت. با این که گفته می‌شد بیش از 3500 نفر در کنگره شرکت کرده اند ولی در جلسه مجمع عمومی حدود 60 نفر شرکت کردند. (دو دهم درصد از کل اعضای اسمی انجمن)
دستور کار جلسه، گزارش هیئت مدیره و بازرس، انتخابات برای بازرس جدید و ... بود.
ریاست مجمع عمومی به دکتر بیات، دکتر رکن، دکتر عباسیان و دکتر گلچین سپرده شد.
ابتدا هیئت مدیره گزارش مالی و کاری خود را ارائه داد و سپس بازرس با رد گزارش کاری و مالی هیئت مدیره، گزارش خود را از کار بازرسی در انجمن علمی دندان پزشکی ایران شروع کرد.
زمانی که بازرس انجمن دکتر میترا میرمحمدی نتیجه بازرسی اش را از کار ساختمان سازی انجمن و برگزاری نمایشگاه و بعضی از فعالیت‌های اقتصادی بیان کرد و نمونه‌هائی از کار هیئت مدیره را دارای ابهام مالی دانست، دکتر محمد بیات در حمایت از هیئت مدیره، مانع ادامه گزارش بازرس شد که اعمال چنین روشی در یک سازمان مردم نهاد با اعتراض بازرس و تنی چند از شرکت کنندگان در مجمع عمومی مواجه شد.
سر انجام پس از نزدیک به یک ساعت بحث‌های گوناگون، هیئت رئیسه، برگزاری انتخابات را به رای گذاشت که تصویب شد ولی با اخطار بازرس و اعلام برخورد قانونی با بروز چنین پدیده‌هائی در انجمن دندان پزشکی ایران، جلسه بهم خورد و انتخابات برگزار نشد!!


2-مجمع عمومی صنفی را نیز بازرس غیر قانونی اعلام کرد و اظهار داشت که هیئت مدیره 5 نفره آن پس از گذشت 9 ماه هیچ گونه فعالیتی نداشته است و حتی نخستین جلسه خود را برای تعیین سمت‌های درونی تشکیل نداده است و بر پایه اساس‌نامه، نمی‌تواند مجمع عمومی سالانه و انتخابات برای حذف بازرس برگزار کند.
نمایندگانی که از وزارت بهداشت و وزارت کشور در جلسه شرکت داشتند، اعلام کردند که روند برگزاری چنین مجمعی نادرست است و هیئت رئیسه مجمع عمومی و شرکت کنندگان در مجمع عمومی را به رعایت قانون دعوت کردند. انتخابات انجمن صنفی نیز برگزار نشد.

3-جالب بود که هیچ حرفی از مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی به میان نیامد.

گزارش بازرس، واقعیت‌های تکان دهنده پنهان مانده‌ای را از وضعیت انجمن دندان‌پزشکی ایران آشکار کرد و مخالفان بازرس در هیئت مدیره و پیرامون آن، هنگام تلاش برای برگزاری انتخابات و حذف بازرس، ناچار به آشکار کردن روش‌هائی شدند که به راستی ریشه دواندن آن در یک سازمان مردم نهاد علمی ترساننده بود.
به علت اهمیت فوق العاده این مجمع‌ها و درس‌هائی که جامعه مدنی ایران می‌تواند از بحث‌های درونی این مجمع عمومی بگیرد، پس از تنظیم، گزارش کاملی از این مجمع های عمومی به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید.


با احترام. آیرج کی‌پور

 
چقدر این گزارش غیر اخلاقی و بدون حفظ امانت تهیه شده ظاهرا کسانی فقط در شرایط تنش و سوار شدن بر امواج شانتژ حیات اجتماعی دارند.
 
طی پنجاه سال و اندی که از موجودیت جامعه دندان پزشکی ایران می گذرد و شخصاً با علاقمندی در جریان امور آن بوده ام، همیشه بازرس و یا بازرسان کمک کننده و یاری دهنده ی هیئت مدیره ها بوده اند تا با همکاری صادقانه، بتوانند خدمتی را در جهت اعتلای دندان پزشکی و شناساندن بیشتر این حرفه به عامه مردم انجام دهند.
متأسفانه در بین ما مردم مهربان و باگذشت و خوب ایران، گاه افرادی در سمت هائی قرار می گیرند که خیال می کنند قدرت مطلقه به دست آورده اند و با این روحیه به کار ارجاع شده به خود، نگاه می کنند و بدون توجه به مصالح جمعی و ارزشی که همفکری و همدلی و همیاری برای پیشبرد امور دارد، متوسل به روش های افراطی و ایذائی و نطق و خطابه های آن چنانی شده، وقت جلسات را هدر می دهند و همکاران خدمتگذاری را که از جان و مال و وقت و انرژی خود برای گردش بهتر کار جامعه مایه گذاشته اند، دچار یأس و تأسف می کنند.
یک بازرس دلسوز و بی غرض -همچنان که سال های گذشته نمونه های زیادی از آن را داشته ایم- می تواند ایراداتی را که به حساب ها و یا مسائل دیگر دارد با نهایت محبت با هیئت مدیره وقت به عنوان یک دوست نه با وجهه ی تقابل، مطرح کند و نظر مثبت و اصلاحی خویش را پیاده نماید
.

خدمتگزار دوستان و دندان پزشکی
دکتر محمد علی افتخاری


 
با درود
یکی از خصوصیات بر ملا شده در بین تحصیل کردگان ما این است که....
[بخشی حذف شد]
و ... جای چه دفاعی باقی میگذارد؟
[بخشی حذف شد]
اینجانب با توجه به شناخت کاملی که از تمامی افراد در گیر در این مجادله دارم (خوشبختانه خیلی زود تر از سن لازم با بزرگان واقعی و ظاهری رشته مان اشنا شدم وتاریخچه خدمت گزاران حقیقی حرفه مان را از هر دو سوی کارزار جویا شده ام) وظیفه اخلاقی خود میدانم که از....[بخشی حذف شد] مدتها بود که فقط مطالب این بخش را میخواندم و از شدت ناراحتی و تاسف و تا حدی هم حفظ حرمتها ...[بخشی حذف شد] و دیگر سکوت شایسته نیست.


Irden - ایردن:

پیام فوق به صورت بی نام و نشان در تریبون آزاد ایردن گذاشته شده بود که بخش هایی از آن توسط ایردن حذف شد. نظر به این که کاربر گرامی نام و ایمیلی در پیام خود نگذاشته اند -با وجود اهمیت مطلب- از نمایش آن معذور هستیم.

از نظر ایردن، عدم ذکر مشخصات و مخفی کردن هویت کاربر در هنگام گذاشتن مطالب مهم، نوعی بی احترامی به گفته خود است و ایردن نیز دلیلی برای احترام به چنین سخنانی نمی بیند. از نظر ما، رشد اجتماعی مستلزم حضور جسورانه و ازخود گذشتگی خردمندانه ی همه فرهیختگانی است که دغدغه ی رفع مشکلات اجتماع خویش و اشاعه ی روش های شایسته را دارند...

بااحترام به آنها که برای سخن خویش و وقت دیگران ارزش قائل هستند،
مدیر ارتباطات ایردن
 
سلام بر همکاران محترم

نهایت سپاس و قدر دانی خویش را از خانم دکتر میر محمدی و اقای دکتر کی پور دارم، که با انجام وظیفه و بدون در نظر گرفتن مصالح عده قلیلی که خود را با کل دندان پزشکی کشور معادل فرض کرده اند، به اطلاع رسانی پرداخته و تابع این رسم شرم اور جامعه مان نشده اند که:
«خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو»

دکتر محمد سیف
 
به نام خدا
اطلاعیه
به اعضای انجمن دندان‌پزشکی ایران ( انجمن صنفی)
همکاران گرامی. در مجمع عمومی 30 تیر 1390 من را به عنوان یکی از دو بازرس انجمن صنفی با مسئولیت هائی که در اساس نامه آن مشخص شده است انتخاب کردید. از تاریخ 7/5/92 با صدور پروانه انجمن صنفی توسط کمیسیون ماده 10 احزاب، سعی کردم به وظیفه ام عمل کنم.
اکنون در پایان دوره یک ساله ام در انجمن صنفی به اطلاع می‌رسانم که از ابتدای صدور پروانه فعالیت انجمن صنفی، هیئت مدیره 5 نفره آن (دکتر بیژن اخوان آذری، دکتر محمد اسلامی، دکتر غلام‌رضا غزنوی، دکتر بهزاد فرخ زاد و دکتر پوریا مطهری) هیچ‌گونه فعالیتی نداشته است و همان‌طور که در مجمع عمومی 18 اردیبهشت 93 در سالن اجلاس سران اعلام کردم حتی نخستین جلسه خود را نیز تشکیل نداده است که در چنین شرایطی بنا به قانون می‌تواند موجب انحلال انجمن صنفی شود. هر مجمع عمومی که هیئت مدیره برگزار کند و هر گزارش مالی و کاری که منتشر کند، غیرقابل پذیرش و خلاف اساس نامه است.
از بازرس دوم انجمن دکتر سید احمد موسوی تقاضا دارم جداگانه نظرشان را به هر نحوی که علاقه‌مندند بیان دارند.
از تک تک عزیزانی که با رای در مجمع عمومی 30 تیر 1390 اعتمادشان را به من نشان دادند، سپاسگزارم.
با تشکر، دکتر میترا میرمحمدی
بازرس انجمن دندان پزشکی ایران ( انجمن صنفی)
14 تیر 1393

 
همکاران گرامی. در مجمع عمومی‌30 تیر 1390 من را برای انجام وظیفه بازرسی انجمن شایسته اعتماد دانستید. بنا بر اساس‌نامه، بازرس می‌بایست گزارش بررسی های خود را از کار هیئت مدیره و نظرش را در باره گزارش هیئت مدیره به عرض مجمع عمومی‌برساند. متاسفانه در مجمع عمومی18 اردیبهشت 1393 که با شرکت فقط 60 نفر از همکاران تشکیل شده بود، هیئت رئیسه مجمع مانع گزارش دهی کامل من شد.
اکنون بنا به وظیفه بازرسی، مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده را برای گزارش دهی کامل و تصمیم گیری پیرامون آن دعوت به حضور می‌کنم.
بنا به تجربه، معمولاً نوبت اول مجامع عمومی ‌رسمیت نمی‌یابد و کار به نوبت دوم می‌کشد.
پس از برگزاری نوبت اول، تاریخ دقیق و محل برگزاری نوبت دوم به اطلاع شما سروران گرامی‌خواهد رسید.
با احترام. دکتر میترا میرمحمدی

فراخوان برگزاری مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده
انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران
به اطلاع اعضای انجمن می‌رساند که مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده
انجمن علمی‌دندان پزشکی ایران در ساعت 11 روز دوشنبه هفتم مهرماه 1393 در محل انجمن به نشانی:
کوی نصر، خیابان شهید اولیالی غربی، ( پیروزی غربی)، پلاک 90 تشکیل می‌گردد.
دستور جلسه: گزارش بازرس از عملکرد کاری و مالی هیئت مدیره و تصمیم گیری پیرامون آن و تعیین تکلیف وضعیت هیئت مدیره بر اساس ماده های13، و 19 اساس‌نامه.
بازرس انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران
دکتر میترا میرمحمدی

 
به نام خدا

همکاران گرامی
اطلاعیه برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران پیوست شده است.
سال‌های بسیاری در انجمن‌های علمی و صنفی، بازرس را چرخ پنجمی می‌شمردند که می‌توانست هر سه سال یک بار، در مجمع عمومی ظاهر شده و با جمله ای از پیش آماده بگوید: «گزارش هیئت مدیره را تایید می‌کنم». گاهی نیز بازرس پس از 3 سال می‌آمد و چند انتقاد کوچک مطرح می‌کرد و تمام.
بازرس را مجمع عمومی به عنوان چشم و گوش و امین خود برای تضمین اجرای ‌اساس‌نامه و سالم زیستی انجمن انتخاب می‌کند. بنابراین از همان روز نخست انتخاب، بازرس وظیفه دارد یا در جلسه‌ها حضور مستقیم داشته باشد یا با بررسی سند‌ها و مدرک‌ها به ویژه صورت جلسه‌های نشست هیئت مدیره، هر جا خطای ‌اساس‌نامه‌ای روی داد به هیئت مدیره برای اصلاح آن کمک کند.
در شرکتی‌ تجاری که بر اساس ایجاد درآمد برای سهام‌داران کار می‌کند، یکی از اساسی‌ترین وظیفه‌های بازرس، بررسی و حساب‌رسی دقیق اسناد مالی است تا از هرگونه سوء استفاده مالی پیش‌گیری کند یا آن را کشف نماید.
در انجمن‌های علمی دندان‌پزشکی که غیر انتفاعی است و سرچشمه و شیوه در آمدهای آن در اساس‌نامه مشخص شده است، تلاش بازرس، کنترل منبع درآمد است تا فعالیت مالی انجمن نیز بر مبنای ‌اساس‌نامه پیش برود.
ماده 22 ‌اساس‌نامه، منبع درآمد مالی انجمن علمی را «حق عضویت اعضاء» و «از محل هدایا و کمک مالی» می‌داند.
در یک انجمن، این احتمال وجود دارد که هیئت مدیره ای بنا به منافعی که برای خود تعریف کرده است، مانع کار بازرس شده و در حساب‌رسی از درآمدهای انجمن مانع ایجاد کند که در این صورت بازرس می‌تواند مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تشکیل دهد و با گزارش فعالیت خود و ایراداتی که به کار هیئت مدیره دارد، نظر اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی را جویا و تصمیم گیری اش را بر اساس خرد جمعی تنظیم کند.
با توجه به حدود یک صد نامه ای که برای هیئت مدیره نوشته ام و کارشکنی‌هائی که برای بازرسی و حساب رسی از کار و درآمد انجمن علمی می‌شود، بنا به وظیفه ای که در مجمع عمومی 30 تیر 1390 به عهده ام نهاده شد و حقوق و وظایفی که اساس نامه انجمن علمی دندان پزشکی ایران برای بازرس معین کرده است، در ساعت 10 صبح روز پنج‌شنبه 8 آبان 1393مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را بر اساس اختیارات قانونی تشکیل خواهم داد. تا آن زمان، باز هم با شما همکاران گرامی که با رای خود مسئولیت بازرسی انجمن را به من سپرده اید در تماس خواهم بود.
امید دارم بار دیگر با شرکت خود در مجمع عمومی 8 آبان پشتیبان بازرس انجمن خود باشید.

با احترام. بازرس انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران
دکتر میترا میرمحمدی


اطلاعیه انجمن علمی دندان پزشکی ایران
برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
(نوبت دوم)

در ساعت 11 صبح روز 7 مهر 1393 نوبت اول مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در محل انجمن تشکیل و به علت به حد نصاب نرسیدن اعضای شرکت کننده، رسمیت نیافت.
از اعضای انجمن برای شرکت در نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت 10 صبح روز پنج‌شنبه 8 آبان 1393 در محل: سالن همایش شهید غرضی بیمارستان میلاد تهران تشکیل خواهد شد، دعوت به عمل می آید.
دستور جلسه: «گزارش بازرس از عملکرد کاری و مالی هیئت مدیره و تصمیم گیری پیرامون آن و تعیین تکلیف وضعیت هیئت مدیره بر اساس ماده های13 و 19 اساس‌نامه

بازرس انجمن علمی دندان پزشکی ایران
دکتر میترا میرمحمدی

 
به نام خدا


اطلاعیه شماره 2
بازرس انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران

همکاران گرامی
مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده بنا به دعوت بازرس در ساعت 10 روز پنجشنبه 8 آبان 93 در سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد برگزار خواهد شد. چون این نخستین باری است که در تاریخ 90 ساله فعالیت انجمن‌های دندان‌پزشکی، بازرس انجمن، اعضای انجمن را به مجمع عمومی ‌فرا می‌خواند، نحوه کار این مجمع و دستورهای آن برای همکاران چندان روشن نیست و پاره ای توضیحات می‌تواند مفید باشد.
بازرس امین و چشم و گوش اعضای انجمن است تا فعالیت کاری و مالی هیئت مدیره در چارچوب اساس‌نامه انجام شود. تا زمانی که درآمد انجمن از راه جمع آوری حق عضویت و کمک‌ها و هدایا بود، ابهام مالی نمی‌توانست وجود داشته باشد. زیرا اعضای انجمن و کسانی که حق عضویت یا هدیه پرداخت کرده بودند مشخص بود و درآمدها به دشواری می‌توانست پاسخ‌گوی هزینه باشد. چالش از زمانی شروع شد که نمایشگاه تجهیزات کالای دندان پزشکی در جوار کنگره‌ها پررونق شد و درآمدهای بالای آن دقت و حسابرسی دقیق را می‌طلبید.
بعضی از انجمن‌های دندان‌پزشکان خوش‌بختانه با دقت بسیار وضعیت مالی انجمن خود را ثبت می‌کنند و اسناد را در اختیار بازرس قرار می‌دهند تا حساب‌رسی کرده و گزارش آن را در مجمع عمومی‌سالانه به عرض اعضای انجمن می‌رسانند. این شیوه کار شفاف جائی برای ابهام باقی نمی‌گذارد. حتی بعضی از انجمن‌های علمی‌ گروه پزشکی پا را از این هم فراتر گذاشته و پیش از برگزاری کنگره صورت درآمد و هزینه‌های خود را به طور دقیق منتشر و در اختیار شرکت کنندگان همان کنگره قرار می‌دهند. این نوع شفاف سازی‌های مالی موجب افزایش اعتبار انجمن در بین اعضاء شده و شان و جایگاه انجمن را در بین افراد جامعه از جمله نزد شرکت‌های تجهیزات دندان پزشکی بالاتر می‌برد.
از 17 فروردین 92 که مجوز فعالیت هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران صادر شد، انتظار این بود که هیئت مدیره نیز چنین روشی در پیش گیرد و همه اسناد روشن و درآمدهای مالی با اسناد قانونی تنظیم گردد و بازرس با چالش‌های اداری و درهم ریختگی و نادقیقی اسناد مواجه نشود.
18 ماه پس از صدور پروانه از سوی وزارت بهداشت و برگزاری دو کنگره و نمایشگاه عظیم تجهیزات دندان‌پزشکی، من به عنوان بازرس شما به شهادت ده‌ها نامه ای که به هیئت مدیره و شورای عالی مشاوران انجمن علمی ‌نوشته ام، به خاطر کارشکنی‌ها و اختلالی که در کار بازرسی به وجود می‌آورند، هنوز نتوانسته‌ام وضعیت مالی انجمن را در دوره 18 ماهه فعالیت این هیئت مدیره حساب‌رسی کنم. هیئت مدیره در این دوره سعی کرد با چرخش‌های اداری و حتی تلاش برای حذف بازرس مانع حساب‌رسی از فعالیت اقتصادی انجمن شود. گزارشی که هیئت مدیره به مجمع عمومی کم تعداد اردیبهشت 93 آورد نشان داد که تا چه حد بر ادامه روش کار خود اصرار می‌ورزد.
بازرس منتخب شما، سرانجام همان طور که اطلاع دارید راه چاره را براستفاده از اختیارات قانونی و برگزاری مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده برای نظر خواهی و تصمیم گیری اعضای انجمن با دستور کار مشخصی دانست که در اطلاعیه خوانده اید. هدف، گزارش دهی دشواری‌های کارحساب‌رسی و روشن کردن و مستند سازی تخلفات و برخورد قانونی با موضوعاتی است که در مجمع عمومی طرح خواهد شد. حضور و تصمیم گیری مسئولانه شما اعضای انجمن پیرامون این پدیده می‌تواند در سمت گیری آینده انجمن تعیین کننده باشد.
شما اعضای انجمن، صاحب انجمن و مجمع عمومی‌ مظهر و جایگاه اعمال اراده جمعی بر اساس خرد همگانی است. با چنین دیدگاهی است که فراخوان خدمتتان تقدیم شده است.
همکاران عزیز. شما در مجمع عمومی‌8 آبان گزارش بازرس و تلاش‌هایش را برای دفاع از اساس‌نامه انجمن خواهید شنید و به مانند یک عضو مسئول در باره چالش‌های موجود تصمیم گیری خواهید کرد. امید دارم با حضور خود، بر قانونمند زیستی انجمن، رعایت اساس‌نامه و حساب‌رسی و برخورد با تخلفات اساس‌نامه ای مهر تایید بزنید. حضور شما در مجمع عمومی، ‌تایید تلاشی است که بازرس شما در 18 ماه گذشته داشته است.

با احترام. بازرس انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران.
دکتر میترا میرمحمدی


اطلاعیه انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران
برگزاری مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده
(نوبت دوم)

در ساعت 11 صبح روز 7 مهر 1393 نوبت اول مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده در محل انجمن تشکیل و به علت به حد نصاب نرسیدن اعضای شرکت کننده، رسمیت نیافت.
از اعضای انجمن برای شرکت در نوبت دوم مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده که در ساعت 10 صبح روز پنج‌شنبه 8 آبان 1393 در محل: سالن همایش شهید غرضی بیمارستان میلاد تهران تشکیل خواهد شد، دعوت به عمل می‌آید.
دستور جلسه: «گزارش بازرس از عملکرد کاری و مالی هیئت مدیره و تصمیم گیری پیرامون آن و تعیین تکلیف وضعیت هیئت مدیره بر اساس ماده‌های13 و 19 اساس‌نامه.»
بازرس انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران
دکتر میترا میرمحمدی


 
به نام خدا
اطلاعیه شماره 3
بازرس انجمن علمی دندان پزشکی ایران


همکاران گرامی.
فردا پنجشنبه ساعت 10 صبح مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن علمی دندان پزشکی ایران برگزار خواهد شد. چون برای بعضی از دوستان حدود وظایف و چگونگی کار این نوع مجمع ابهام هائی دارد خواهش می کنم هنگام حضور در مجمع به نکته های زیر توجه فرمائید:

1)برای این مجمع نیز سه نفر برای هیئت رئیسه انتخاب می شوند. یک نفر رئیس و دو نفر منشی. هیئت رئیسه اداره مجمع را به عهده خواهد داشت.

2)دستور جلسه مجمع را نمی توان تغییر داد. دستور کار مجمع بنا به اطلاعیه نوبت اول و نوبت دوم، چنین خواهد بود:

الف) بازرس گزارش خود را به عرض شرکت کنندگان در مجمع خواهد رساند.

ب) به هر همکار برگه ای داده خواهد شد. هر پرسش گری سوال خود را در این برگه نوشته و بازرس به آن پاسخ خواهد داد. برای حفظ نظم جلسه، به هیچ پرسش شفاهی پاسخ داده نخواهد شد.

ج). چنان چه پیشنهادی از سوی بازرس در چارچوب دستور جلسه مطرح گردد، به دو نفر موافق و مخالف فرصت داده می شود هر یک با زمان معین و برابر از نظر خود دفاع کنند. پس از آن رای گیری شده و نتیجه ثبت خواهد شد. رای گیری ها علنی و بدون برگه خواهد بود.

د). با این که مجمع عمومی بالاترین رکن در انجمن است ولی تغییر دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده از اختیاراتش نیست. بنابراین هیئت رئیسه موظف است فقط دستور جلسه را اجرا کند. هر نوع تصمیم گیری دیگر نمی تواند وجاهت قانونی پیدا کند.

*همکاران عزیز. شما مسئولیت سخت بازرسی را به عهده من گذاشتید. سعی کردم با وفاداری به رای شما به وظیفه ام عمل کنم. در این راه رنج و عذاب بسیار کشیده ام. مجمع عمومی فردا صبح، جائی است که انتظار دارم شما حاضر شده و با شنیدن گزارش بازرستان، بر قانون مداری و فعالیت شفاف در انجمن تاکید کنید. آمدن شما به مجمع عمومی تایید دوباره رأیی است که داده اید.
همکاران من، انتظار دارم در این برهه دشوار، بازرسی را که خود انتخاب کرده اید بی پشتوانه نگذارید.


اطلاعیه انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران
برگزاری مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده
(نوبت دوم)

در ساعت 11 صبح روز 7 مهر 1393 نوبت اول مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده در محل انجمن تشکیل و به علت به حد نصاب نرسیدن اعضای شرکت کننده، رسمیت نیافت.
از اعضای انجمن برای شرکت در نوبت دوم مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده که در ساعت 10 صبح روز پنج‌شنبه 8 آبان 1393 در محل: سالن همایش شهید غرضی بیمارستان میلاد تهران تشکیل خواهد شد، دعوت به عمل می‌آید.
دستور جلسه : «گزارش بازرس از عملکرد کاری و مالی هیئت مدیره و تصمیم گیری پیرامون آن و تعیین تکلیف وضعیت هیئت مدیره بر اساس ماده‌های13 و 19 اساس‌نامه.»
بازرس انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران
دکتر میترا میرمحمدی

از همه همکاران شرکت کننده تقاضا دارم کارت عضویت انجمن یا کارت نظام پزشکی را همراه داشته باشند.
با تشکر. 
در جلسه امروز تعداد 83 دندان پزشک حضور پیدا کردند. در ابتدا از حاضرین درخواست شد که یک نفر مسئولیت ریاست جلسه را بر عهده گیرد که تنها داوطلب آقای دکتر امیررضا رکن بود و اداره جلسه به ایشان سپرده شد و آقایان دکتر مصطفی فاطمی و دکتر قاسمی نیز به عنوان نایب رئیس و منشی در کنار ایشان قرار گرفتند. دکتر رکن در آغاز جلسه اظهار داشت که از نظر قانونی وجود مجمع دوم در یکسال موضوعیت ندارد. بعد دکتر میترا میرمحمدی قصد صحبت داشت که از طرف جمع مخالفت شد. دکتر بیژن اخوان آذری به پشت تربیون رفت و از این که بازرس انجمن، دکتر میترا میرمحمدی با حضور در وزارت کشور به مدیران فعلی انجمن تهمت تقلب در انتخابات و عدم شفافیت مالی زده است شدیداً گله کرد. پس از آن دکتر میرمحمدی از این که به او اجازه حضور در ساختمان جدید انجمن نداده اند و همچنین برای انجام حسابداری انجمن، هیأت مدیره حاضر به پرداخت 5 میلیون تومان هزینه نشده است گله کرد. پس از آن سخنان زیر از سوی برخی حاضرین بیان گردید:

- دکتر محمود میران: همه حساب های ما روشن است و هیچ گونه تخلف مالی در هیأت مدیره انجمن وجود ندارد.

- دکتر بهزاد فرخ زاد: عملکرد هیأت مدیره روشن است. به چنین بحث هایی باید خاتمه داد. در مورد ثبت شرکت ها تلاش ما عقیم مانده است. زیرا ثبت شرکت ها با تعداد 7 نفر مدیران فعلی موافقت نکرد و گفتند تعداد باید 9 نفر باشد و موضوع مورد موافقت وزارت کشور قرار نگرفت. در مكاتبات و اقدامات وزارت كشور خطاهاي فراوان مانع ثبت بوده و موضوع ثبت انجمن همچنان در اداره ثبت در دست اقدام است.

- دکتر ابوالحسن مسگرزاده: از صحبت هایی که مطرح شده من بسیار منقلب شده ام. با وجود مشکلات مهمی که در حوزه های آموزشی، صنفی و مطب داری وجود دارد ورود به این شبهات برای دندان پزشکی خوب نیست.

دکتر جعفر اقبال: اگر واقعاً حق با دکتر میترا میرمحمدی است باید هیأت مدیره استعفا کند و اگر هیأت مدیره حق دارند باید بازرس عزل شوند. این درست نیست که چنین جنجال هایی باشد.

برخی حاضرین اظهار داشتند که این مجمع صلاحیت انتخابات ندارد و نمی توان کسی را عزل یا انتخاب کرد.

دکتر سعادت مشاور حقوقی انجمن: من با خیلی از انجمن ها مرتبط هستم. در هیچ انجمنی چنین بحث هایی مطرح نیست. این جلسه قانونی نیست و نمی تواند درباره چیزی تصمیم گیری کند.

دکتر محمدصادق احمدآخوندی: با داشتن 66 دانشکده دندان پزشکی و بسیاری مسائلی که با آنها مواجه هستیم طرح چنین اختلافاتی در انجمن به صلاح نیست. به قدر کافی دندان پزشکی در معرض خطر هست. خوب نیست که ما با چنین مسائلی سرمان به خودمان گرم شود.
دکتر آخوندی قصد طرح مشکلات ناشی از مدیریت انجمن دندان پزشکان عمومی را داشت که دکتر رکن (رئیس جلسه) این مطلب را خارج از موضوع جلسه دانست و اجازه صحبت نداد.

- دکتر عباس هنردوست: شدیدا با قانونی بودن جلسه مخالفت کرد و اظهار داشت وجود این تقابل درست نیست و همه باید یکپارچه باشند.

- دکتر علی تاجرنیا: با لحن محترمانه اظهار داشت این جلسه را قانونی و رسمی نمی دانم و وجود مجمع عمومی دوم در یکسال مورد قبول نیست.

- دکتر فرشته بقایی: وجود چنین اختلافات و تشنج هایی در انجمن درست نیست و نباید ادامه پیدا کند. همچنین چرا ایمیل و موبایل ما که به انجمن سپرده می شود در اختیار دیگران قرار می گیرد.

- دکتر آیرج کی پور: چرا مرتب مرا همسر بازرس خطاب می کنید، خود من اسم دارم و عضو انجمن هستم.

- دکتر میترا میرمحمدی: ما حساب های انجمن را مشخص می کنیم و گزارش آن را در جلسه دیگری به اطلاع اعضاء خواهیم رساند.

- يکی از دندان پزشکان حاضر با لحن معترضانه ای اظهار داشت مگر ما شهرستانی ها بیکار هستیم که دم و دقیقه برای چنین چیزهایی به تهران بیاییم. همین امروز هر کاری می خواهید بکنید تکلیف را یکسره کنید.

برخی از حاضرین جلسه عبارت بودند از آقایان دکتر محمدعلی افتخاری، دکتر شمس الدین تابش، دکتر عزت الله خامسی، دکتر مرتضی مصفا، دکتر جعفر دادمنش، دکتر احمد قائم مقامی، دکتر حمید عادلی نجفی، دکتر کاظم مهرداد، دکتر غلامرضا غزنوی، دکتر وحید گلپایگانی، دکتر فرامرز مجتهد زاده، دکتر خرازی، دکتر محمد سیف و خانم دکتر مهتاب نوری

جلسه از ساعت 10:30 تا 13:30 بعد از ظهر (حدود 3 ساعت) به طول انجامید و نهایتاً بدون هرگونه نتیجه گیری خاتمه یافت.
جو غالب حاکم بر جلسه با تشکیل آن و مباحث طرح شده از سوی بازرس مخالف بود.

 
سرکار خانم دکتر میرمحمدی
بازرس محترم انجمن علمی دندان پزشکی ایران

با سلام
احتراماً با عنایت به نامه شماره 106-290539 مورخ 29/6/93 در خصوص مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول) و با توجه به دستور جلسه مندرج در آگهی روزنامه اطلاعات، بدین وسیله به اطلاع می رساند که به موجب صورتجلسه مجمع عمومی انجمن مورخ 18/2/93 که در محل سالن اجلاس سران برگزار گردید، عملکرد اجرایی و ترازنامه انجمن تا پایان سال 92 به تصویب مجمع عمومی مورد اشاره رسیده است و لذا در صورتی که منظور جنابعالی از گزارش، دوره فعالیت 6 ماهه اول سال 93 می باشد. خواهشمند است اعلام فرمائید و در صورت اصرار بر تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده مقتضی است در دستور کار جلسه موارد به صورت شفاف مشخص گردد.

دکتر علیرضا استقامتی
دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی
 
هیأت رئیسه محترم مجمع عمومی عادی (بطور فوق العاده)
انجمن علمی دندان پزشکی ایران
مورخ 8/8/1393
با سلام و احترام،
همان گونه که استحضار دارید بازرس محترم انجمن، مجمع عمومی (بطور فوق العاده) را با دستور جلسه:
(گزارش بازرس از عملکرد و مالی هیأت مدیره و تصمیم گیری پیرامون آن و تعیین تکلیف وضعیت هیأت مدیره بر اساس ماده های 13 و 19 اساس نامه) دعوت نموده است. از طرف دیگر استحضار دارند که در تاریخ 18/2/93 مجمع عمومی عادی، بنا به دعوت هیأت مدیره تشکیل و مجمع مزبور، گزارش مالی عملکرد هیأت مدیره مربوط به سال مالی 1392 را تصویب نموده است.
نظر به این که به صراحت مفاد بند 1-12 اساسنامه انجمن، مجمع عمومی عادی، سالی یکبار بایستی تشکیل گردد که این مجمع یکبار تشکیل گردیده و عملکرد سال 1392 انجمن و گزارش هیأت مدیره را تصویب نموده، با اعتقاد هیأت مدیره، دعوت مجمع عمومی عادی، دوبار در طول سال برای سال مالی واحد، خلاف قانون و اساسنامه می باشد. ضمن این که موضوع توسط دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی، به بازرس محترم تذکر داده شده که مورد توجه وی قرار نگرفته است. مضافاً به این که قسمت اخیر دستور جلسه (تعیین تکلیف هیأت مدیره بر اساس ماده های 13 و 19 اساسنامه) نیز مبهم، غیر شفاف و شبهه برانگیز بوده و چنین دستور جلسه ای قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود.

با احترام، دکتر بیژن اخوان آذری
رئیس هیأت مدیره


 
گزارش چگونگی برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن دندان پزشکی ایران در تاریخ 8/8/93 که به دعوت بازرس انجام پذیرفت
برای دومین بار در سال جاری و در دو مجمع متوالی به فاصله شش ماه اعضاء گزارش و درخواست بازرس را وارد ندانستند و در نهایت عملکرد هیأت مدیره مورد تأیید قرار گرفت.
بازرس انجمن دندان پزشکی ایران علی رغم مکاتبات متعدد هیأت مدیره مبنی بر اشکال قانونی دستور آگهی مجمع درخواست شده توسط ایشان و علی رغم نامه مورخ 5/7/1393 شماره 109/503 دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت و مبنی بر لزوم شفافیت دستور آگهی و توصیه حضوری رئیس و اعضاء کمیسیون انجمن های علمی اصرار بر برگزاری مجمع نمودند.
همکاران با وجود مشغله کاری و ترافیک زیاد محل برگزاری مجمع، روز پنج شنبه از ساعت 9 صبح به تدریج در محل سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد گرد آمدند. مجمع در ساعت 10:30 با حضور همکاران و نماینده کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت رسمیت یافته و هیأت رئیسه مجمع برابر مقررات انتخاب گردید. هیأت رئیسه ضمن تشکر از حضور همکاران در ابتدا متن دستور آگهی را قرائت نمود. رئیس هیأت مدیره آقای دکتر اخوان آذری با تسلیم نامه ای به ریاست نامه ای به ریاست مجمع (فتوکپی نامه ضمیمه می باشد) نسبت به عدم وجاهت قانونی مجمع مذکور تذکر دادند. پس از دفاع بازرس از برگزاری مجمع و سخنان موافق و مخالف رئیس مجمع از حاضران نظرخواهی نمود که اکثریت تذکر هیأت مدیره را وارد و تأیید نمودند. با وجود این رئیس مجمع در جهت احترام به همکاران حاضر در مجمع از بازرس خواست گزارش خود را به سمع حاضران برای نظرخواهی برساند. بازرس محترم پس از اظهاراتی چند خواستار تعیین تاریخ برگزاری مجمع عمومی در چند ماه آینده برای تهیه گزارش از عملکرد هیأت مدیره گردید. پس از اظهارنظر رئیس و چند نفر از اعضاء هیأت مدیره در رد اظهارات بازرس، ریاست مجمع مجدداً از بازرس خواست تا با حضور در پشت تربیون درخواست خود را مجدداً و شفاف مطرح تا برای آن رای گیری انجام شود. از جمع حاضران که بالغ بر 92 نفر بودند فقط 2 نفر به پیشنهاد بازرس رای موافق دادند.
بنابراین درخواست بازرس مورد تأیید مجمع قرار نگرفت. ضمناً یکی از همکاران حاضر در مجمع به علت این که آدرس نامه های الکترونیکی اعضاء که برای اطلاع رسانی در اختیار انجمن قرار گرفته توسط بعضی افرار از انجمن خارج شده و برای مکاتبات شخصی استفاده می شود، انتقاد و درخواست اقدام مقتضی نمودند. مجمع در ساعت 1:30 پایان پذیرفت. هیأت مدیره وظیفه خود می داند از همکاران حاضر در مجمع تشکر و در راه بهبود وظایف محوله تلاش خود را افزون تر نماید.

هیأت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران

 


ابتدا از عزیزان پایگاه دندان‌پزشکی‌ ایردن که با رعایت بی‌طرفی امکان اطلاع رسانی وسیع‌تر را برای جامعه دندان‌پزشکی کشور فراهم کرده اند سپاسگزاری می‌کنم.

دو نامه و یک گزارش از سوی هیئت مدیره انجمن علمی‌ دندان‌پزشکی ایر‌ان در سایت خواندم که لازم است همکاران گرامی‌ در جریان واقعیتی که متاسفانه از سوی هیئت مدیره به گونه‌ای‌ دیگر عرضه شده است قرار گیرند.

1- پیش از برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی‌ عادی به طور فوق العاده که از سوی بازرس انجمن برگزار می‌شد هیئت مدیره تلاش بسیاری کرد که مانع برگزاری مجمع شود.
روز دوشنبه 5 آبان (سه روز پیش از برگزاری مجمع عمومی) در کمیسیون انجمن‌های گروه پزشکی در جلسه‌ای‌ با حضور دبیر انجمن و حقوق دان کمیسیون، دو عضو کمیسیون انجمن های علمی، سه عضو هیئت مدیره انجمن علمی ‌دندان‌پزشکی ایران و مشاور حقوقی آنان و بازرس انجمن تشکیل شد. حرف بر سر ‌این بود که یک هیئت تحقیق و تفحص با عضویت نماینده‌ای‌ از وزارت بهداشت برای رسیدگی به ابهامات کاری و مالی‌ای‌ که بازرس مطرح کرده بود تشکیل شده و بر کار بررسی اسناد و حساب رسی نظارت کند. با تشکیل ‌این کمیته تحقیق و تفحص، می‌بایست مجمع عمومی لغو شود. من موافقت نکردم. چون از همکارانم دعوت کرده بودم در‌این مجمع شرکت کنند و شایسته نبود و حتی بی احترامی ‌نسبت به همکارانم بود که مجمع عمومی ‌را ناگهان معلق کنم. در نتیجه در روز پنج شنبه 8 آبان مجمع عمومی ‌برگزار شد و با حضور نماینده وزارت بهداشت رسمیت یافت.

2- هیئت مدیره زمانی که نتوانست روند برگزاری مجمع عمومی‌ را متوقف کند، با مشاهده ترکیب جمعیتی و حضور تعداد کمی ‌از دندان پزشکان ( 102 نفر) در مجمع و داشتن اکثریت 57 نفره در مجمع با غیر قانونی اعلام کردن مجمع توسط هیئت مدیره و رای گیری غیر قانونی توسط هیئت رئیسه برای ‌این پیشنهاد برخلاف قانون، دستور جلسه را تغییر داد. باید عرض کنم که هیئت رئیسه موظف بود به دستور جلسه مجمع عمومی‌که گزارش بازرس و بحث پیرامون آن بود عمل کند که نکرد و اساس نامه را زیر پا گذاشت و ...

3- نامه‌ای‌ که از سوی دکتر استقامتی برای بازرس فرستاده شده بود مربوط به پیش از برگزاری مجمع عمومی‌ نوبت دوم است که با توضیحات من به وزارت بهداشت سرانجام نوبت دوم مجمع عمومی‌ برگزار شد.

4- در‌ این جا باید نکته‌ای‌ را به عرض برسانم که هر چند بیان آن ناخوشایند است ولی چاره‌ای‌ جز گفتن حقیقت نیست.
همکارانی که در مجمع عمومی‌30 تیر1390 شرکت داشتند شنیدند که دکتر ارگانی بازرس وقت انجمن در همان ابتدای سخنان خود گله کرد که هیئت مدیره نامه‌های خصوصی‌اش را باز کرده و خوانده است. متاسفانه ‌این فرهنگ زشت هنوز بر انجمن مسلط است و نه تنها نامه‌ای‌ که از سوی دکتر استقامتی دبیر کمیسیون انجمن های گروه پزشکی به بازرس به آدرس انجمن برایم فرستاده شده بود در انجمن باز شده بود، بلکه ‌این بار به خواندن اکتفا نکرده و قهرمانانه آن را چاپ هم کرده‌اند!!

چرا چنین اتفاقی در یک نهاد مدنی می‌افتد؟. جائی که می‌بایست از فرهنگی درخور زمان ما برخوردار باشد و هیئت مدیره اش بیش از انسان‌های عادی جامعه به حقوق انسان از جمله حفظ امانت و گریز از شنود و باز کردن نامه بازرس و امثال ‌این ها پایبند باشد. تنها جوابی که یافتم‌ این است که شاید انسان‌هائی تحصیل کنند و مدرک جمع کنند ولی تغییر فرهنگ عقب مانده می‌تواند در‌ این انسان‌ها به کندی صورت گیرد و جای به جای خود را نشان دهد.‌
این همکاران شرکت‌کننده در انتخابات هیئت مدیره انجمن هستند که نباید اسیر دسته‌بندی و احساسات شوند و بدون توجه به مدرک تحصیلی، میزان درآمد، محل مطب و محل زندگی کاندیداها به کسانی رای دهند که دنیای امروز را درک کرده و پایبندی خود را به حقوق انسان‌ها نشان داده باشند وگرنه باز هم، بر سر بازرس بعدی همان خواهد آمد که بر سر من و بازرس پیش از من.
چون به زودی گزارش کامل و نقد و بررسی مجمع عمومی‌ 8 آبان 93 منتشر خواهد شد از توضیح بیش‌تر خودداری و همکاران را به مطالعه آن گزارش دعوت می‌کنم.
دکتر میترا میرمحمدی
بازرس انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران

 
در خبر ایردن مربوط به مجمع خواننده غیرمطلع تصور می کند که درآن جلسه حقی از بازرس برای بیان مطالبش تضییع شده است در حالی که بازرس چند مرتبه پشت تریبون آمد و حرفهایش را زد و این در حالی بود که در شروع جلسه اصل ادعای بازرس از طرف مجمع رد شده بود. نکته دیگر که در شرح جلسه ازطرف ابردن منعکس نشده موضوع پیشنهاد بازرس در اواخر جلسه بود که می خواست تاریخی برای تجدید دعوت برای مجمع فوق العاده دیگری بشود و این پیشنهاد فقط دو رای موافق داشت و رد شد

افتخاری
 
پدر بزرگوار، جناب آقای دکتر افتخاری،

همان طور که مطلع هستید، ایردن خبرنگاری در محل مجمع عمومی نداشت. خبر مجمع عمومی به نقل از دندان پزشکی که نخواسته اند نامشان منعکس شود در ایردن گذاشته شده است. در عین حال همواره از شما پدر بزرگوار و پرافتخار دندان پزشکی و سرور خود تقاضا داشته و داریم که با مطالب مکتوب و روشنگرانه خود این افتخار را به ایردن بدهید تا نشردهنده فرمایشات شما و سایر عزیران صاحب نظر باشد. مطمئن باشید که تاکنون سابقه ندارد هیچ مطلب مرتبط با دندان پزشکی به ایردن فرستاده شده و از سوی این پایگاه نادیده گرفته شده باشد.

منتظر نظرات مدیران محترم جامعه دندان پزشکی، دست اندرکاران بخش های مختلف صنفی و علمی و همچنین ارشادات خود جنابعالی که حق پدری بر گردن دندان پزشکان دارید هستیم.

با نهایت ارادت و سپاس،
ایردن
 
سلام
من می خواستم بپرسم که در صورتی که دوره تعیین شده برای هیئت مدیره به پایان برسد و هیئت مدیره جدید انتخاب نشده باشد، هیئت مدیره می تواند به صورت قانونی به فعالیت خود ادامه بدهد؟

لطفا ماده قانون آن را قید نمائید.
باتشکر

 
نامه بازرس انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران به اعضای انجمن

21 اردیبهشت 1394

همکاران گرامی

با سلام. این روزها مرتب از من پرسیده می‌شود که آیا هنوز هم بازرس انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران هستم یا خیر. زمانی که من پاسخ مثبت می‌دهم می‌گویند پس چرا به وظیفه قانونی‌ات عمل نمی‌کنی.
اجازه می‌خواهم فرایندی را که طی شده به عرض برسانم و گزارش کارم را همان طور که در اساس نامه آمده است در مجمع عمومی ‌ارائه دهم.

1)پروسه به انزوا کشاندن و حذف بازرس زمانی شروع شد که من خواهان حساب‌رسی عمل کرد مالی هیئت مدیره و روشن شدن وضعیت ساختمان سازی آن و به ویژه برگزاری نمایشگاه و بازار فروش کالا در جنب کنگره شدم. کارشکنی در کارِ بازرسی و پنهان کردن اسناد و چالش‌های دیگر را پیش‌تر در گزارش مجمع عمومی‌ آورده ام و همکاران بسیاری از آن اطلاع یافته اند.
2)برای مشورت و شنیدن راهنمائی‌ها و نظرات همکاران و حل مسئله حساب‌رسی و ممانعت‌های هیئت مدیره انجمن، در تاریخ 8/8/93 فراخوان برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دادم که متاسفانه این مجمع عمومی‌توسط تعداد اندکی از همکاران از مسیر قانونی خود خارج شد. بلافاصله پس از اتمام مجمع عمومی، اطلاعیه ای خدمتتان فرستادم که در آن آمده بود:


اطلاعیه بازرس انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران
غیر قانونی اعلام کردن یک مجمع عمومی رسمی، بر اساس کدام قانون؟

همکاران عزیز دندان ‌پزشک
صبح روز پنج‌شنبه 8/8/93 نوبت دوم مجمع عمومی ‌برگزار گردید. 85 نفر به فراخوان بازرس پاسخ مثبت دادند.
با این که مجمع عمومی، در یک روز کاری و بیرون از کنگره علمی ‌برگزار می‌شد و در عمل شهرستانی‌ها امکان حضور نداشتند، این مجمع عمومی، ‌پرشماره‌ترین مجمعی بود که در زمان فعالیت 19 ماهه این هیئت مدیره برگزار شد. از تک تک بزرگواران شرکت کننده که به فراخوان بازرس پاسخ مثبت دادند، جدای از این که موافق یا مخالف نظر بازرس بودند، از کادر اداری انجمن که با نظم و احساس مسئولیت کار کردند و از سایت هائی که با رعایت بی طرفی سهم بزرگی در اطلاع رسانی داشتند، صمیمانه سپاس‌گزاری می‌کنم.
در مجمع عمومی رأی اکثریت حاضران به عنوان رأی مصوب پذیرفته می شود، ولی نه مصوبه‌ای خلاف قانون و اساس‌نامه.
نکته ای منفی در مجمع عمومی ‌انجمن علمی ‌پیش آمد که ناچارم در همین اطلاعیه به آن اشاره کنم. مجمع عمومی ‌اعلام شده دستور جلسه معینی داشت و می‌بایست توسط هیئت رئیسه اجرا می‌شد. پس از رأی گیری برای هیئت رئیسه مشخص شد یک جمع 57 نفری وجود دارد که اکثریت حاضران در جلسه را شامل می‌شود. هیئت رئیسه برای تامین نظر این جمع که خود منتخب آنان بود، در عمل به تغییر دستور کار دست زد و با این که جلسه با حضور نماینده وزارت بهداشت رسمیت یافته بود، قانونی بودن مجمع عمومی را در ابتدای جلسه به رای گذاشت و سپس جلسه را غیر رسمی کرد ولی چون می دانستند با ترک جلسه، اعضای باقی مانده به لحاظ قانونی می‌توانند جلسه را ادامه داده و مصوبات آنان قانونی خواهد بود، از ترک جلسه خودداری کردند و از تریبون هیئت رئیسه چند بار اعلام کردند که این جلسه گپی دوستانه است!!. این نخستین باری بود که در مجمع عمومی یک سازمان مردم نهاد چنین روشی ابداع شد. چنین بدعت گذاری ای قانونی بودن صلاحیت هیئت رئیسه و مصوبات مجمع را زیر علامت سوال می‌برد.
اگر جمعی 57 نفره در مجمع عمومی ‌اکثریت داشت نمی‌تواند «استبداد اکثریت» به وجود آورد و همه مرزهای قانونی تعیین شده را زیر پا بگذارد.
در چنین زمینه ای بود که یکی از اعضای هیئت مدیره، در برابر شرکت کنندگان در مجمع عمومی،‌ معیارهای اخلاقی را در برخورد با همکاران رعایت نکرد و با ایراد اتهام به بازرس، تلاشش را برای شفاف سازی وضعیت مالی انجمن مستوجب زندان دانست!! من چنین سخنانی را نوعی ارعاب برای ترساندن بازرس توسط کسانی می‌بینم که از محاسبه باک دارند.
همکاران عزیز. متاسفم که به جای حل معضلات اساسی انجمن، چنین روشی در مجمع عمومی‌ توسط همکارانی که اکثریت داشتند در پیش گرفته شد. با این حال این اعمال نمی‌تواند مشکلات جدی انجمن را پرده پوشی کند و یا ایجاد سدی در برابر بازرسی شود که به انجام وظیفه اش متعهد است. به شما اطمینان می‌دهم تا زمانی که بازرس انجمن هستم، به پیمانی که با رأی دهندگانم داشته ام وفادار خواهم ماند. بزودی با تشکیل هیئت تحقیق و تفحص، کار را برای روشن کردن وضعیت و شفاف سازی فعالیت مالی و کاری هیئت مدیره، بر اساس آن چه که در اساس نامه آمده است، آغاز خواهم کرد.

هیئت مدیره مجمعی مهندسی شده غیرقانونی با شرکت68 نفر تشکیل داد و با 53 رای، بازرس منتخب 420 عضو انجمن را عزل کرد. چنین کاری همان طور که در نامه ام به کمیسیون انجمن‌های پزشکی نوشتم غیر قانونی بود. متن نامه چنین است.

شماره: 118-190993
موضوع: ابطال
مجمع عمومی13 آذر 93

بنام خدا
ریاست محترم هیئت مدیره انجمن علمی دندان پزشکی ایران
احتراماً در ساعت 20/10 روز دوشنبه 17/ 9/ 93 جهت بررسی اسناد مربوط به مجمع عمومی 13/ 9/ 93 به مسئول امور اداری انجمن ( آقای صداقت پور ) مراجعه کردم.
ایشان اظهار کردند که از طرف هیئت مدیره به ایشان متذکر شدند که برای بررسی اسناد الزاماً به هیئت مدیره درخواست بنویسم. در صورت موافقت ایشان می توانم این اسناد را بررسی کنم.
در همین حال آقای دکتر عبدالجواد رحیم پور خزانه دار انجمن در آنجا حضور یافتند و من این سؤال را از ایشان پرسیدم، ایشان گفتند که این تصمیم مجمع عمومی است.
من اعلام می کنم که در اختیار قرار ندادن اسناد و مدارک در اختیار بازرس قانونی انجمن جرم است و من پیگیر برخورد قانونی مقتضی با این امر خواهم شد. با تشکر

تاریخ: 22فروردین 1394

به: دکتر بیژن اخوان آذری
ریاست محترم هیئت مدیره انجمن علمی دندان پزشکی ایران
موضوع: اسناد نمایشگاه کنگره سال 94

با احترام. لطفاً همه اسناد و قراردادهای مربوط به نمایشگاه حداکثر تا دو هفته پیش از برگزاری کنگره و نمایشگاه برای بررسی آماده و در دسترس این جانب قرار گیرد.

پاسخ نامه چنین بود:

تاریخ:31/1/94
شماره: 162664/94
همکار محترم سرکار خانم دکتر میترا میرمحمدی
بازگشت به نامه‌ی شماره ی123- 22.194 مورخ 22/1/94 به اطلاع می رساند، برابر صورت جلسه مجمع عمومی به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری انجمن دندان پزشکی ایران در تاریخ 13/9/1393 که به تایید نماینده محترم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسیده است، مجمع مذکور بجای شما آقای دکتر جعفری( شفیع جعفری) را انتخاب نموده اند و ایشان از آن تاریخ تاکنون عهده دار وظایف مربوطه بوده اند و تایید می فرمائید که هیئت مدیره نمی تواند بر خلاف نظر مجمع عمل نماید.
دکتر غلام رضا غزنوی
رئیس هیئت مدیره


تاریخ: 16/2/1394
به: دکتر غلام‌رضا غزنوی
ریاست محترم هیئت مدیره انجمن علمی دندان پزشکی ایران

موضوع: پاسخ به نامه 162664/94 مورخ 31/1/94

با سلام. نامه ای در تاریخ 22 فروردین 1394 به شماره 123-220194 با عنوان رئیس هیئت مدیره آقای دکتر بیژن اخوان آذری نوشتم. در پاسخی که شما فرستاده اید ( نامه شماره 162664/94مورخ 31/1/94 ) متوجه شدم رئیس هیئت مدیره تغییر کرده است. متاسفانه تا آن زمان تغییر رئیس هیئت مدیره در سایت انجمن و منابع رسمی اطلاع رسانی نشده بود . کادر اداری انجمن نیز بنا به دستور هیئت مدیره برابر نامه ای که در تاریخ 17/9/93 به هیئت مدیره نوشتم از مطالعه اسناد و دفاتر انجمن توسط من جلوگیری کرد و طبیعی بود که ندانم رئیس هیئت مدیره کیست.
2- در نامه ای که فرستاده اید خطای جدی اساس‌نامه ای وجود دارد که نشان می‌دهد می‌خواهید به گونه ای وانمود کنید که انگار پس از این همه سال در سمت رئیس هیئت مدیره بودن، هنوز هم اساس‌نامه را نمی دانید. ولی از نظر من به عنوان بازرس، این عذر پذیرفتنی نیست. بیش‌ترین خطاهای عمدی اساس‌نامه ای و ابهام‌های مالی ای که بررسی کردم در دوره ای اتفاق افتاده است که شما مسئولیت انجمن را به عهده داشتید.
3- بنا به اساس‌نامه انجمن علمی، پس از انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس، تا زمانی که صلاحیت برگزیدگان در انتخابات از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی تایید نشده و رسماً به انجمن ابلاغ نشده باشد، مسئولان قبلی به وظیفه خود ادامه می‌دهند. از تاریخ 30 تیر 1390 تا 17 فروردین 1391 یعنی نزدیک به دو سال چون هنوز هیئت مدیره جدید تایید صلاحیت نشده بود، هیئت مدیره سابق با مسئولیت جناب‌عالی به کار خود ادامه داد.
با این که نیازی به تایید مجدد وزارت بهداشت نداشتم برای گریز از دردسرهای اضافی، نامه ای به وزارت بهداشت نوشتم که پاسخ آن را پیوست کرده ام. همان طور که در نامه‌های پیشین نوشتم انتظار دارم دست از کارشکنی‌ها برداشته و در راه بررسی وضعیت مالی انجمن مانع تراشی نکنید و همه اسناد و قراردادهای مربوط به نمایشگاه و فعالیت این دوره از هیئت مدیره را در اختیارم قرار دهید.

شماره: 124-90294

جناب آقای دکتر علی‌رضا استقامتی
دبیر محترم کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی
با سلام. در تاریخ 22-25 اردیبهشت 94 کنگره انجمن علمی دندان پزشکی ایران همراه با بازار فروش کالای دندان‌پزشکی ( نمایشگاه) برگزار می‌شود. قراردادهای منعقده بین هیئت مدیره انجمن و شرکت‌های تجاری می‌بایست توسط بازرس پیش از شروع نمایشگاه بررسی شود و کنترل آن در حین و پس از برگزاری نمایشگاه امکان پذیر نخواهد بود، خواهشمند است با توجه به چالش‌های موجود و با استناد به نامه شماره 203/503 مورخ 19/بهمن/ 1393 جناب عالی، محبت فرموده کتباً مشخص فرمائید که آیا این‌جانب می‌بایست به‌عنوان بازرس قانونی انجمن علمی، به وظایف خود ادامه دهم یا خیر .


جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی

سرکار خانم دکتر میر محمدی
بازرس محترم انجمن علمی دندان پزشکی ایران
با سلام
در پاسخ به نامه شماره 124-90294 مورخ 9/2/94 به اطلاع می رساند که در خصوص مصوبه عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم مورخ 13/9/93 مبنی بر عزل بازرس انجمن علمی دندان پزشکی ایران استعلام حقوقی انجام گرفته و به زودی رای کمیسیون انجمن های علمی ارسال می گردد و لذا تا زمان تعیین تکلیف قطعی این کمیسیون سرکار عالی به عنوان بازرس انجمن علمی دندان پزشکی ایران به وظایف قانونی خود عمل نمائید.
دکتر علی رضا استقامتی
دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

همان طور که مطالعه فرمودید من هنوز هم بازرس قانونی انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران هستم وهنوز هم هیئت مدیره مانع کار بازرسی و حساب‌رسی از فعالیت مالی آن می‌شود. جنب کنگره 55 یک نمایشگاه برای فروش کالا برگزار شده است. اسناد این نمایشگاه مانند همه اسناد دیگر در زمان خود می‌بایست بررسی و مشخصات آن اعلام شود که امکان آن را به من ندادند.
همکاران عزیز. در بررسی‌های خودم دریافتم در ایران برای اعمال اساس‌نامه یک نهاد غیر دولتی مانند انجمن علمی، ‌خلاء‌های قانونی چندی است که کارهای نکوهیده با استفاده از این خلا‌ها انجام می‌شود . من به عنوان بازرس قانونی شما با تجربه ای که اندوخته ام طرحی تهیه کرده ام که به مجلس شورای اسلامی ‌تقدیم خواهم کرد. نتیجه آن را پس از به سرانجام رسیدن به اطلاع شما سروران گرامی‌خواهم رساند تا پاسخی باشد به رای اعتمادی که در مجمع عمومی‌30/4/90 به من دادید و راه روشنی باشد برای بازرسانی که در انجمن‌های علمی و صنفی به رای دهندگان خود وفادار می‌مانند.
 
همکاران محترم
با سلام و آرزوی موفقیت


به دنبال نامه نگاری های چند ساله خانم دکتر میترا میرمحمدی بازرس سابق انجمن علمی دندان پزشکی ایران، اخیرا نامه دیگری از طرف ایشان به عده زیادی از همکاران و از جمله برای اینجانب دکتر شفیع جعفری بازرس انجمن ارسال گردیده است. دوستان و همکارانی که بااینجانب آشنایی دارند می دانند که بنده همواره سعی کرده ام بدون حاشیه سازی مسئولیت های خود را تا حد توان به انجام رسانم و در مورد بازرسی انجمن نیز همین خط مشی را دنبال نموده ام. لیکن طرح مطالب غیر واقعی و بعضا با هدف ایجاد شبهه در ذهن همکاران، بنده را مجاب به نگارش این نامه نمود. در همین راستا مطالبی چند جهت استحضار شما عزیزان به آگاهی می رسد:
بازرس شخص مورد اعتماد مجمع عمومی برای نظارت بر روند اجرایی ومالی هیات مدیره است و برطبق اساسنامه موظف به بررسی عملکرد آنان و ارائه گزارش به مجمع عمومی است. نامه نگاری در فضای مجازی و ارسال گروهی مطالب مربوط به انجمن به هیچ عنوان در اساسنامه قید نشده و فراتر از اختیارات بازرس است. به همان نسبت که اعضای انجمن درآگاهی نسبت به اتفاقات انجمن صاحب حق هستند ، طرح مطالب برای افراد غیر عضو انجمن با اصول اساسنامه مطابقت ندارد. متاسفانه بازرس سابق که خود باید ناظر بر عملکرد قانونی هیئت مدیره می بود، این امر بدیهی را رعایت ننموده و بارها به افراد غیر عضو انجمن ایمیل های گروهی ارسال نموده است. لازم به ذکر است که برخی از افرادی که این نامه ها را دریافت می کنند نه تنها عضو انجمن که دندانپزشک هم نیستند.
مجمع عمومی عالی ترین رکن تصمیم گیری انجمن علمی دندانپزشکی ایران و با رعایت تشریفاتی قانونی، صاحب حقوق مندرج در اساسنامه است از این جهت تفاوتی بین مجمع عمومی جهت برگزاری انتخابات و سایر مجامع عمومی نیست. به طور طبیعی در تمامی نهادها، شرکت ها و انجمن ها، مجامع عمومی انتخابات با حضور گسترده اعضاء تشکیل می گردد. اهمیت انتخابات هیئت مدیره برای اعضاء و تعیین مدیرانی که قرار است سه سال اداره انجمن را به عهده بگیرند به طور طبیعی اهمیت این انتخابات را بیشتر می کند. بازرس سابق که به خوبی این نکات را می دانند با طرح تعداد شرکت کنندگان درصدد تضعیف تصمیمات مجمع عمومی انجمن هستند. برای یادآوری ایشان و اعضای محترم انجمن عرض می کنم که در مجمع عمومی سی ام تیر 1391 اینجانب فقط با یک رای کمتر به عنوان بازرس علی البدل انجمن علمی انتخاب شدم و در انجمن صنفی نیز به عنوان یکی از دو بازرس قانونی به وظایف خود عمل نموده ودرموارد لازم تذکرات خود را داده ام. همچنین بالاترین رای منتخب هیئت مدیره در همان انتخابات 510 رای بوده یعنی بیش از یکصد رای از رای بازرسان. لازم به یادآوری است مجمع عمومی مورخ 08/08/93 که با سروصدا و فضا سازی های انجام گرفته توسط ایشان برگزار گردید، درخواست بازرس محترم برای تشکیل کمیته بررسی (بخوانید مچ گیری) فقط 2 رای آورد (ایشان و همسرشان)
دوره بازرسی در تمامی نهادها و انجمن ها و شرکت ها یکساله است و فلسفه آن نیز مشخص است. مجمع عمومی بازرس را برای یک دوره یکساله انتخاب می کند تا در مجمع عمومی یکساله بعدی گزارش دهد. و برای پرهیز از احتمال تبانی و یا امکان عدم عمل به وظیفه خود، مجددا وی یا فرد دیگری را هر ساله جایگزین می کند. حتی قانون تجارت که بارها و بارها مورد تاکید بازرس سابق قرار گرفته است بر این امر مهم تاکید دارد. ولی از آنجا که ایشان از ذکر نکاتی که به ضررشان است خودداری می کنند در هیچ یک از نامه هایشان به این نص صریح قانونی اشاره ای نکرده اند. همچنین در اساسنامه انجمن علمی دندانپزشکی ایران و کلیه انجمن های علمی که تا قبل از 1390 مجوز اخذ کرده اند، دوره بازرس یکساله تعریف شده است. از آنجا که بسیاری از مجامع عمومی انجمن ها هر سه سال و فقط در زمان انتخابات برگزار می شد و یا به طور عرفی بازرس به صورت سه ساله انتخاب می شد، کمیسیون انجمن ها برای رفع این مشکل (یعنی تاکید برتشکیل مجامع عمومی به صورت سالی یکبار ) صورت مسئله را پاک نموده و طی نامه ای دوره بازرس را سه ساله اعلام نمود. بازرس سابق بهتر از همه می داند که تغییر و اصلاح اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی است و کمیسیون پس از تصویب در مجمع عمومی در مورد آن اظهار نظر می کند. عملکرد وارونه و دستوری از طرف کمیسیون که یک نهاد دولتی است به انجمن که یک نهاد غیر دولتی است نه تنها لازم الااجرا نیست بلکه یک عمل غیرقانونی است. بر اساس آنچه گفته شد دوره بازرسی یکساله پس از تایید انتخابات، خودبه خود تمام شده و بازرس اصلی (دکتر میترا میرمحمدی) و بازرس علی البدل(اینجانب دکتر شفیع جعفری) خودبه خود معزول شده و فاقد اختیارات لازم هستیم. ضمنا در قوانین و آیین نامه های اجرایی کمیسیون، اصل انتخابات و صلاحیت اعضای هیئت مدیره احراز می شود و برابر اساسنامه، بازرس به عنوان معتمد مجمع عمومی نیازمند تایید کمیسیون یا هر مرجع صالح دیگری نیست.
بر طبق اصول حقوقی و ماده 144 قانون تجارت مرجع نصب کننده، قادر به عزل هم میباشد. این مسئله یک امرعقلی و منطقی نیز هست وقتی مجمع عمومی فردی را به عنوان معتمد خود جهت نظارت بر عملکرد هیئت مدیره تعیین می کند، چنانچه او را در انجام وظایف خود مناسب نبیند، قطعا می تواند او را عزل کرده و فرد معتمد دیگری را جایگزین نماید. متاسفانه عدم اشراف اعضای کمیسیون به موارد قانونی و حقوقی، برای بازرس سابق فرصتی فراهم کرده تا بتواند به مانع تراشی بر سر راه هیئت مدیره انجمن ادامه دهد. اگر قرار باشد کمیسیون هر کجا که بخواهد بخشنامه صادر کند و چیزی را به انجمن تکلیف نماید و هر کجا که بخواهد از تصمیم عالیترین رکن انجمن جلوگیری کند دیگر چه استقلالی برا ی انجمن ها باقی می ماند و دیگر نهادن نام "نهاد غیردولتی" برای انجمن های علمی چه وجهی پیدا می کند؟
درپایان جهت استحضار اعضای محترم انجمن اعلام می کنم هیئت مدیره انجمن متشکل از جمعی از اساتید دانشگاه و همکاران دندانپزشک است که مانند من و شما به کار حرفه ای خود مشغولند و به دلیل احساس مسئولیت اجتماعی، در اداره یک نهاد علمی خود را موظف ساخته اند. به طور طبیعی ممکن است ایرادات شکلی در نحوه عملکرد هر هیئت مدیره ای بروز کند وظیفه بازرس ارتباط مداوم با هیئت مدیره و تذکر خطاهای شکلی و اساسنامه ای است تا همه ما به مرور، فعالیت کاری و اداری را آموزش ببینیم. بدیهی است چنانچه هیئت مدیره در انجام وظایف خود کوتاهی کند، وظیفه بازرس به عنوان امین مجمع عمومی ارائه گزارش به ایشان است. مطرح کردن برخی موارد در قالب کلمات بریده و جملات کوتاه که ضمن نداشتن بار حقوقی در اذهان عمومی همکاران شبهه افکنی کند روش نخ نمایی است که قانون به آن اهمیت نمی دهد. بنده اگر جای ایشان بودم به جای ادامه روش های غلط گذشته و پس از مشاهده رای مجمع عمومی که مجمع بزرگان وپیش کسوتان انجمن بود، به عنوان عضوی از اعضای این خانواده بزرگ، انجمن را در کوران مشکلات علمی، حرفه ای و صنفی یاری داده و پیش از این خاطر همکاران را با این گونه نامه نگاری ها آزرده نمی کردم.
بنده به عنوان بازرس قانونی انجمن علمی دندان پزشکی ایران منتخب مجمع عمومی مورخه 13/09/93 از زمان انتخاب خود، همواره سعی کرده ام بدون حاشیه سازی به وظیفه ای که اساسنامه و مجمع عمومی در اختیار اینجانب قرار داده عمل نمایم و پس از این نیز با قدرت و پشتوانه آرای همکاران به این مسیر ادامه خواهم داد.


دکتر شفیع جعفری
بازرس انجمن علمی و صنفی دندانپزشکی ایران
 
تلاش هیئت مدیره انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران برای حذف بازرس قانونی ناکام ماند.

*جلسه مجمع عمومی غیر رسمی‌اعلام شد ولی به کارش ادامه داد!
*در مجمع گفته نشد چرا اخوان آذری از هیئت مدیره انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران استعفا داد.
*بازرس قانونی انجمن کیست و بازرس قانونی چه می‌گوید؟
*غلام‌رضا غزنوی: ما با بازرس جدید کارهایمان را انجام می‌دهیم.
*چکیده ماجرای درگیری بازرس قانونی و هیئت مدیره این است: بازرس می‌خواهد فعالیت مالی هیئت مدیره را حساب‌رسی کند، هیئت مدیره نمی‌گذارد و به هزار در می‌زند که بازرس را حذف کند.
*برای آن که بازرس قانونی فعالیت مالی انجمن را حساب‌رسی نکند ده‌ها ترفند به کار می‌بریم، مجمع عمومی‌مهندسی شده برگزار می‌کنیم، در گزارش خود به اعضا راست نمی‌گوئیم، ابتدائی‌ترین اصول اخلاق حرفه‌ای را در یک سازمان مردم نهاد زیر پا می‌گذاریم و آن وقت می‌گوئیم چرا مهران مدیری حرفه ما را به طنز می‌کشد؟.

امروز پنج شنبه 24 اردی‌بهشت 1394 در ساعت 16:30 مجمع عمومی‌سالانه انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران در VIP سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد. با این که مجمع عمومی‌ هم‌زمان با کنگره تشکیل شده بود ولی تعداد اندکی از همکاران در مجمع عمومی ‌شرکت کردند. چون برگزاری مجمع عمومی هم‌زمان با جشن‌واره هدایت و گردهم آئی سالانه ICD برگزار می شد اکثریت شرکت کنندگان در مجمع عمومی از اعضای این دو نهاد بودند.

دستورجلسه مجمع عمومی‌سالانه

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس و تراز مالی سال 1393
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارش هیئت مدیره و تصویب ترازنامه
3- اتخاذ تصمیم در مورد میزان حق عضویت اعضاء
4- انتخاب یک نفراز اعضا به عنوان بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل
5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های انجمن
6- رسیدگی به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی‌عادی می‌باشد.
با توجه به این که انجمن یک بازرس قانونی دارد ، بند 4 این دستور جلسه خلاف اساس نامه است . در مجمع عمومی ‌قبلی، هیئت مدیره عزل بازرس را در دستور کار خود قرار داده بود که تا امروز وزارت بهداشت با تکیه بر اساس‌نامه با آن موافقت نکرده است. هیئت مدیره در تقابل با وزارت بهداشت، شفیع جعفری را بازرس می‌داند. در حقیقت بند 4 همان مفهوم عزل بازرس قانونی را دارد منتها به زبانی دیگر که بتوان کسانی را که به مسائل حقوقی احاطه ندارند سردرگم کرد.
در ابتدای جلسه، هیئت رئیسه انتخاب شد: امیر رضا رکن، جعفر اقبال و ناظر نازیلا شهبازیان ( شیراز).
پس از انتخاب هیئت رئیسه، امیررضا رکن اعلام کرد که نماینده وزارت بهداشت نیامده است. بنا به تبصره بند 6 ماده 13 اساس نامه جلسه مجمع عمومی‌زمانی رسمیت می‌یابد که نماینده وزارت بهداشت در جلسه حضور یافته باشد. برخی از همکاران با این بند مخالفند و باوردارند که انجمن‌های علمی ‌می‌بایست آزادی عمل بیش‌تری داشته باشند. موافقان هم دلیل‌های خود را دارند ولی چه موافق چه مخالف، تا زمانی که ماده ای از اساس‌نامه از راه قانونی آن تغییر نکرده است هیئت مدیره و اعضای انجمن ملزم به رعایت آن هستند و بازرس وظیفه دارد از رعایت بند بند اساس‌نامه دفاع کند.
جلسه غیر رسمی ‌اعلام شد ولی در ادامه امیررضا رکن اشاره کرد که به باور وی می‌توان جلسه را ادامه داد و از هیئت مدیره خواست گزارشش را قرائت کند. چنین روشی توسط یک گروه کوچک، قانون ستیزی است و انجمن را وارد درگیری‌های ناخواسته ای می‌کند که دود آن به چشم اعضای انجمن می‌رود.
گزارش کار هیئت مدیره را غلام‌رضا غزنوی خواند. انتظار این بود که در مجمع عمومی‌ در باره علت استعفای بیژن اخوان آذری از هیئت مدیره، به اعضای شرکت کننده توضیح داده شود. ولی غلام‌رضا غزنوی سکوت کرد و بیژن اخوان آذری که در جلسه حضور داشت علاقه ای به صحبت نشان نداد.
متن کامل گزارش در آینده منتشر می‌شود. در این‌جا بخشی را که در باره بازرس است آورده ام

بخشی از سخنان غلام‌رضا غزنوی در این نشست غیر رسمی‌

در آذرماه، به درخواست انجمن دندان‌پزشکی دوباره مجمع عمومی‌فوق العاده انجام شد و آن جا بازرس عزل شد و مجمع عمومی‌رای به تعیین و گزینش بازرس جدید داد. در آن زمان نماینده دبیر کمیسیون‌ها حضور داشتند و صورت جلسه با تایید ریاست جلسه و خود ایشون به وزارت خانه ارسال شد. بعد از گذشت چند ماه، ما هیچ خبری نداشتیم. طبیعتن پرسیده میشه که چرا مجمع عمومی‌شخصی را عزل می‌کند یا ابقا می‌کند؟ چرا این مسائل پیش آمد.؟من اینو بحث نمی‌کنم. به خاطر بی حرمتی ‌هائی که به هیئت مدیره به مجمع مان که عالی ترین رکن ...حتی در آن جلسه عنوان شده بود که ما نه مجمع عمومی‌ را قبول داریم نه دبیر کمیسیون‌ها و وزارت بهداشت انجمن‌های علمی‌ را و نه هیئت مدیره را بنابراین ما با بازرس جدید کارمان را انجام می‌دهیم.
در این گزارش غلام‌رضا غزنوی به شرکت کنندگان در نشست غیر رسمی‌بارها راست نمی‌گوید. به نمونه‌هائی اشاره می‌کنم، کاملِ آن باشد برای بعد.
1:« در آذرماه، انجمن دندان‌پزشکی دوباره مجمع عمومی‌فوق العاده انجام شد و آن جا بازرس عزل شد و مجمع عمومی‌رای به تعیین بازرس جدید داد»
( توضیح: مجمع عمومی ‌رای به تعیین بازرس جدید نداد. عزل بازرس توسط هیئت مدیره در دستور کار مجمع قرار داده شده بود که این عمل غیر قانونی است.)
2- «چرا این مسائل پیش آمد.؟ ...به خاطر بی حرمتی‌هائی که به هیئت مدیره شد.»
( توضیح: واقعن مسئله این بود که بازرس به هیئت مدیره توهین کرده و گفته بود شما را قبول ندارم؟بازرس در آن جا اعلام کرد که هیئت مدیره در کار بازرسی اش سنگ اندازی می‌کند و اسناد مالی را برای بررسی به وی نمی‌دهد و فعالیت مالی و ساختمان سازی هیئت مدیره را دارای ابهام مالی دانست.
بازرس قانونی انجمن کیست؟ شفیع جعفری خود را بازرس انجمن می‌داند. هیئت مدیره نیز بر این ادعا مهر تایید می‌زند. جان مایه این اصرار به بازرس بودن شفیع جعفری و بازرس نبودن میترا میرمحمدی در کجا است.؟

کمیسیون ماده 4 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی)

پس از انتخابات در مجمع عمومی‌صلاحیت بازرس تایید شده و موضوع طی نامه ای به هیئت مدیره اطلاع داده می‌شود. تا زمان تایید صلاحیت، بازرس سابق به وظیفه خود ادامه می‌دهد.

هیئت مدیره انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران و شفیع جعفری عضو انجمن
شفیع جعفری: کمیسیون به موارد قانونی و حقوقی اشراف ندارد
غلام‌رضا غزنوی: ما با بازرس جدید کارمان را انجام می‌دهیم.

یک روز پیش از برگزاری مجمع عمومی‌ سالانه، از سایت انجمن ای‌میلی برای اعضای انجمن فرستاده شده بود. چون امروز فرصت تایپ آن نیست بخش‌هائی از این ای‌میل را در این جا آورده ام. متن نامه را در گزارش بعدی به طور کامل منتشر خواهم کرد.

به دنبال نامه نگاری‌های چند ساله خانم دکتر میترا میرمحمدی بازرسسابق انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران، اخیراً از طرف ایشان به عده ای از همکاران و از جمله برای این جانب دکتر شفیع جعفری بازرس انجمن ارسال گردیده است...
لازم به یاد آوری است، مجمع عمومی‌مورخ 8/8/93 که با سروصدا و فضا سازی انجام گرفته توسط ایشان برگزار گردید، در خواست بازرس محترم برای تشکیل کمیته بررسی (بخوانید مچ گیری) فقط 2 رای آورد (ایشان و همسرشان)...
عمل‌کرد وارونه و دستوری از طرف کمیسیون که یک نهاد دولتی است به انجمن که یک نهاد غیردولتی است نه تنها لازم الاجرا نیست بل‌که یک عمل غیر قانونی است...
متاسفانه عدم اشراف اعضای کمیسیون به موارد قانونی و حقوقی، برای بازرس سابق _ میترا میرمحمدی – فرصتی فراهم کرده تا بتواند به مانع تراشی بر سر راه هیئت مدیره انجمن ادامه دهد...
بازرس انجمن علمی‌و صنفی دندان‌پزشکی ایران


نامه بالا پس از نامه ای که از سوی دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی به میترا میرمحمدی بازرس قانونی انجمن، نوشته شده است منتشر شده است و در حقیقت پاسخی است به این نامه:

جمهوری اسلامی‌ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-معاونت آموزشی

سرکار خانم دکتر میر محمدی
بازرس محترم انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران
با سلام
در پاسخ به نامه شماره 124-90294 مورخ 9/2/94 به اطلاع می‌رساند که در خصوص مصوبه مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده نوبت دوم مورخ 13/9/93 مبنی بر عزل بازرس انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران استعلام حقوقی انجام گرفته و به زودی رای کمیسیون انجمن‌های علمی‌ارسال می‌گردد و لذا تا زمان تعیین تکلیف قطعی این کمیسیون سرکار عالی به عنوان بازرس انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران به وظایف قانونی خود عمل نمائید.
دکتر علی رضا استقامتی
دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکیچرا بازرسی ‌به چالشی بزرگ در انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران تبدیل شده است؟
ریشه را باید در تصمیم گیری مجمع عمومی‌30 تیر 1390 یافت. در آن مجمع گزارش مالی هیئت مدیره که توسط غلام‌رضا غزنوی رئیس هیئت مدیره آن زمان خوانده شده بود توسط مجمع عمومی‌رد شد (گزارش کامل آن را خدمت همکاران فرستاده ام). پس از آن حدود 2 سال تایید صلاحیت هیئت مدیره و بازرس به درازا کشید. در این مدت 2 کنگره برگزار شد که وضعیت مالی آن بدون کنترل و بررسی ماند. در 17 فروردین 1392 کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی عضویت دو نفر از منتخبان ( علی تاجرنیا و امیر رضا رکن) را نپذیرفت و بقیه منتخبان هیئت مدیره ریاست انجمن را به بیژن اخوان آذری سپردند. بازرس قانونی انجمن علمی ‌میترا میرمحمدی، با اشرافی که به وضعیت مالی انجمن به دست آورده بود بلافاصله پس از تایید صلاحیت، از هیئت مدیره خواست اسناد مالی را برای شفاف سازی وضعیت مالی انجمن آماده حساب‌رسی کند. از همین جا ناگهان اختلافی بین هیئت مدیره و بازرس بروز کرد. بازرس بر حساب‌رسی در انجمن اصرار کرد و هیئت مدیره با روش‌های گوناگون راه گریز و کارشکنی را در پیش گرفت. سرانجام بازرس انجمن فراخوان مجمع عمومی‌ای را داد که متاسفانه با پشت کردن اعضای انجمن به کار مسئولان آن، هیئت مدیره به کمک تعدادی اندک توانست مانع برگزاری مجمع عمومی با روال عادی شود و پس از آن هیئت مدیره عزل بازرس را در دستور کار مجمعی کوچک مهندسی شده قرار داد و در آن بازرس را عزل کرد. کاری که تا امروز کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی قانونی بودن آن را تایید نکرده و به بازرس قانونی انجمن ( میترا میرمحمدی)اعلام کرده است که می‌بایست به وظیفه قانونی خود ( و بنا به گفته بازرس حساب‌رسی در انجمن) ادامه دهد.
شاید زیباترین جمله را شفیع جعفری فرمول بندی کرده باشد که کار حساب‌رسی را چنین می‌نامد(بخوان مچ گیری). خوب اگر مچی نباشد مچ‌گیری هم در کار نیست! هیئت مدیره به شکل‌های گوناگون کار به ثبت رسیدن تغییرات در هیئت مدیره را به تاخیر انداخت. برآمد این کار، ناروشنی در وضعیت امضای اسناد و موقعیت حقوقی بیژن اخوان آذری بود. چون دلیل استفعای بیژن اخوان آذری به رای دهندگان اعلام نشده است نمی‌توان به شایعات استناد کرد ولی انتظار این است: همان طور که اعضای انجمن به بیژن اخوان آذری اعتماد کردند و به وی رای دادند اکنون اخلاقی است اگر بیژن اخوان آذری چرائی استعفایش را به روشنی بازگو و اطلاع رسانی کند.

گزارش مالی را عباس دلورانی ( خزانه‌دار انجمن) خواند. عباس دلورانی آمار و ارقام و تراز مالی را به سرعت خواند و پس از پایان گزارشش اعلام کرد که تراز مالی سال 93 در سایت و نشریه قرار خواهد گرفت. پس از خزانه دار آقای صمغ آبادی مشاور مالی انجمن توضیحاتی داد و بعد، از شفیع جعفری (بازرسی که هیئت مدیره قبول دارد!) خواسته شد گزارشش را ارائه کند که وی گفت: «بر اساس اساس نامه بنده هیچ مشکلی را در این تراز یا در روند کارهای هیئت مدیره ندیدم... مورد تایید بنده هستش»
دو نفر برای پرسش وقت گرفتند. سید حسین مرتضوی و محمد علی افتخاری
سید حسین مرتضوی: گفت که گزارش مالی کنگره 54 به وی داده نشده است و از آنان خواست مقدار دریافتی، هزینه و مانده به وی اعلام شود تا در کتاب « دکتر نواب» آورده شود.
محمد علی افتخاری خواهان شفاف بودن وضعیت مالی شد و تقاضا کرد اسناد مالی دو هفته پیش از مجمع عمومی ‌منتشر شود.
آقای صمغ آبادی میزان درآمد کنگره 54 را 28 میلیارد ریال و هزینه‌های آن را 17 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت که سود کلی حدود 800 میلیون تومان بوده است.
پیشنهاد هیئت مدیره تعیین حق عضویت 200 هزارتومانی بود که فقط 11 رای آورد.
بند 4 دستور کار جلسه توسط امیررضا رکن حذف شد و هیچ یک از حاضران علت آن را نپرسید.

متن نامه ای که در نشست غیر رسمی‌برای وزیر بهداشت فرستاد

جناب آقای دکتر حسن قاضی زاده‌هاشمی‌
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با تقدیم احترام و ادب به استحضار می‌رساند. انجمن دندان‌پزشکی ایران در تاریخ 30/1/94 طی نامه ای به شماره ... موضوع تشکیل مجمع عمومی‌عادی سالانه را به دبیرخانه محترم کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی اعلام و نماینده آن کمیسیون دعوت به عمل آمد.
از آن جائی که این مجمع با حضور نماینده مذکور بر اساس اساس نامه رسمیت می‌یابد متاسفانه علی رغم حضور تعدادی از محترمین و اعضای انجمن کسی از طرف وزارت بهداشت و دبیر خانه کمیسیون حاضر نشد. این موضوع باعث ناراحتی و شکایت اعضای حاضر در جلسه شد نهایتن مقرر گردید طی نامه ای جهت پی گیری به محضر شما اعلام گردد. تقاضا دارد با توجه به برنامه اعلامی‌جناب عالی در ابتدای وزارت مبنی بر توجه به تقویت انجمن‌های تخصصی دستور فرمائید موضوع بررسی و نتیجه را به انجمن اعلام فرمایند.

نامه ای تایپ شده نیز با امضای غلام‌رضا غزنوی رئیس هیئت مدیره در مجمع عمومی‌پخش شد.

جناب آقای دکتر سید حسن قاضی‌زاده‌هاشمی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام و آرزوی توفیق
تشکیل دولت تدبیر و امید و تاکیدات رئیس جمهور مبنی بر تقویت جایگاه و نقش انجمن‌های علمی‌و نهادهای صنفی بارقه‌ی امیدی در دل همکاران شما ایجاد کرد. همچنین حضور جنابعالی که خود سالهای متمادی سابقه عضویت و مسئولیت در یکی از انجمن‌های علمی‌داشته‌اید، در مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعامل مناسب و رو به پیشرفت بین انجمن‌ها و دولت را نوید داد. انجمن دندان‌پزشکی ایران به عنوان یکی از بزرگترین و مؤثرترین نهادهای علمی‌در راستای سیاست‌های وزارت متبوع تلاش کرده و سهم مهمی‌در توسعه و ترویج دانش دندان‌پزشکی به عهده داشته است.
متأسفانه در ماههای اخیر بازرس انجمن بدون توجه به اختیارات مندرج در اساسنامه و با طرح خواسته‌هایی فراتر موانع جدی بر سر راه هیئت مدیره ایجاد کرده و با حمایت کمیسیون انجمن‌های علمی، مجمع عمومی‌فوق‌العاده نیز برگزار نمود. خوشبختانه اعضای مجمع پس از استماع گزارشات هیئت مدیره و بازرس رأی مجدد به حمایت از هیئت مدیره و نفی ادعاهای بازرس محترم را دادند. پس از آن نیز هیئت مدیره با هماهنگی کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی با برگزاری مجمع عمومی، بازرس را عزل و یکی دیگر از اعضاء را به سمت فرد مورد اعتماد مجمع عمومی‌برای امر بازرسی انتخاب نمود.
متأسفانه دبیرخانه کمیسیون با عدم اشراف به مستندات قانونی و عدم توجه به جایگاه و نقش مجمع عمومی، در اقدامی‌غیر منتظره هنوز بازرس معزول را دارای اختیارات قانونی فرض نموده و مکتوبی را نیز در اختیار ایشان قرار داده است.
با توجه به مطالب گفته شده و نیز مستندات فراوان موجود که ذکر آن موجب تصدیع وقت شریف جنابعالی است، خواهشمندیم، دستور عاجل جهت توجه به تصمیم مجمع عمومی‌و تمکین به موارد قانونی مندرج در اساسنامه را به کمیسیون مربوطه صادر فرمایند.
دکتر غلامرضا غزنوی


چون در این نامه چندین جا واقعیت واژگونه بیان شده است، توضیح پیرامون چنین روشی را به بعد موکول می‌کنم. ولی برای راستی آزمائی می‌توان به گزارش مفصلی که از این مجمع‌های عمومی ‌وجود دارد مراجعه کرد.
صفحه: 1
پاسخ
کاربرهایی که این سخن را مرور می کنند (2 مهمان ها)
فرم پاسخ
 
مطلب خود را وارد کنید*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
آپلود تصویر
Send Cancel