تلگرام ایردن، پایگاه دندانپزشکی irden.ir
در کانال تلگرام ایردن عضو شوید و خبرهای دندان‌پزشکی را از نگاهی دیگر بنگرید!
جستجو  کاربرها  قانون ها 
بستن
نام کاربری::
رمز عبور::
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
ثبت نام
نام کاربری
 
Select date in calendarSelect date in calendar

صفحه: 1
کشیدن بخیه از زخم بیمار به دلیل بی پولی, ریشه خدشه در روابط درمانگر-درمانخواه چیست؟
 
کودک و بخیه

در خبرها امده بود که در یکی از شهرهای کشورمان صورت کودکی در اثر برخردی شکافی بر میدارد که او را به بیمارستان دولتی شهرمیبرند که پزشک کشیک نیاز به بخیه را تشخیص میدهد و مشغول بخیه کردن زخم صورت طفل میشود. همزمان پرستاری نیزبه مادر طفل میگوید که فلان مقداررا به صندق بیمارستان بپردازد و رسید انرا بیاورد، که مادر میگوید خانواده ما پولی برای این کارها ندارد. ما بزحمت یک نان بخور و نمیری داریم. در برابر این اعتراض و گفتگوکار بدینجا میکشد که دکتر دستور میدهد بخیه تازه زده شده را به شوند نداشتن پول بردارند!
فردای ان روزخبردر روزنامه ها و شهرها پخش میشود وهمه از تعجب دهانشان باز میماند! مگر میشود پزشکی این اندازه از اخلاق پزشکی دور باشد؟ مگرمیشود فردی در کسوت پزشکی انسان نباشد و اخلاق انسانی نداشته باشد؟ مگر او از نداری و وضع اقتصاد عمومی بی خبر است؟ مگر خودش اگرتنها در این بیمارستان کار میکند بیش از یک حقوق ناکافی پزشکی در اخر ماه چیز دیگری دریافت میکند؟ و ایا این حقوق کفاف هزینه های خودش را میدهد؟ همه بدین معنی است که خود نیز گرفتارهمین بی پولی ونداری در خرید های دیگر است و باید بداند که میشود این مادرنیز بی پول باشد. تازه کار او پزشکی است و در اینجا بخیه زدن با اوست نه داشتن ونداشتن پول بیمار وهمراهانش. دریافت پول سهم امورحسابداری بیمارستان است که دنبال ان باشد. تازه مگرچیزی از این پول به حساب دکترمیرود؟
اخلاق پزشکی اولین لباسی است که یک پزشک پیش ازپوشیدن روپوش سفید باید داشته باشد تا وارد کلنیک شخصی یا جمعی شود. در گذشته این کشور، جایگاه قاضی، معلم و پزشک روحانی بود و مورد احترام جامعه. اما امروز این عنوان جمعا از انها رخت بر بسته است . نه به شوند بدی و خلافکاری همه افراد بلکه با این برهان که درصدی از آنها در میان کل مجموعه هر یک از این سه گروه خلافکارند. تردیدی نباید داشت ، که برآیند آن نیز نگاهی است منفی ازسوی جامعه به همه این گروه ها، حتی زحمتکشان درستکار وخدمتگذاران آنها که متاسفانه ضرب العمل یکی شدن دوغ و دوشاب را بخاطر میاورد.
من به هیچ برهانی کار این پزشک را زیرنام هیچ شرطی تایید نمیکنم وانرا خلاف صد درصد و کاری غیر انسانی میدانم.اما ازسوی دیگر ماه گذشته باز در خبر ها آمد که دربیمارستان ماسال گیلان، پزشکی مورد حمله قرار گرفت. چند روزپیش نیزدر کمتراز 24 ساعت دو بارچند پزشک و پرستار در بیمارستان چمران سوسنگرد مورد حمله قرار گرفتند. پس موضوع فراتر از "بخیه نیمه کاره"
یا " ریختن و کتک زن کادر پزشکی دربیمارستان" باید باشد. با یک دید بازتر وپژهشگرانه تر باید به بررسی مسایل پیرامونی این موضوع بپردازیم!

ریشه یابی، سبب شناسی یا به عبارت پزشکی: "اتیولژی" این داستان و مانندهای آن نشان میدهد که ممکن است این پزشک خود از رفتار صاحبان شغلهای دیگرخشمگین بوده و به همین علت ناخواسته دست به چنین عملی زده که نباید استدلال درستی باشد. زیرا نمیتوان انسانیت و اخلاق پزشکی را زیرهر موقعیتی فراموش کرد و تلافی ناراحتی مورد یا موارد دیگررا در جایی تازه و برسر بیمار دیگری خالی کرد. یا ممکن است ناپسند بودن شرایط کاری چون زیاد بودن ساعات کار، زیادی شمار بیماران، حقوق ناکافی، کوچکی یا چیدمان نامناسب جایگاه درمانگاه، کم یا زیاد بودن درجه حرارت محیط کار، ناکافی و بی تناسب بودن وسایل کار و مانندهای دیگر سبب این حرکت نامعقول شده باشد. بهر صورت برهان هر چه باشد چنین عملی نباید انجام میگرفت اما مدیران نیز باید و باید بدین نکات کناری توجه کنند.

پزشک نسبت به سایر رشته های دانشگاهی، هم دوران تحصیلی سخت تری را میگذراند و هم چندین سال بیش ازدانش اموختگان دیگرمشغول است. بدین سبب اوچندین سال پیرتر ودیرتر از دیگردانشگاه دیدگان، وارد چرخه زندگی شده وبه کار مشغول میشود. از سوی دیگر مانند همه، همسرو فرزندی دارد و خانه وزندگی میخواهد. نوع کار مشکل است. همیشه باید مطالعه داشته باشد وبا تازه های این دانش آشنا باشد. دریافتی پایان ماه نیز که برای چرخاندن زندکی کافی نیست. مخصوصا با افزایش بهای روزبروزهمه چیز و تورم. اکثرپزشکان نیز درآمد حد اقلی دارند. اتوموبیل های کهنه یادگاران گذشته و سایر نشانه ها برهان خوبی است که بخوبی سطح زندگی انها را نشان دهد. میوه فروش، سوپری و نانوای سر کوچه که ممکن است حتی دبیرستان را نیز تمام نکرده باشد مخصوصا از دوران هشت ساله گذشته نزدیک، تا این زمان زندگی بسیار مرفه تر و درآمد بسیار بالایی دارند و قیمتهایشان را نیز روزانه به میل خودشان افزایش میدهند ورفتارشان نیز نه تنها مودبانه نیست که برخورنده نیز هست. حالا راستی های جمع این نوشته را روی هم بریزید و ببینید برآیند آن درمغز چنین افرادی، پس از گذراندن آن دوران سخت و پرکار و کوششِ دوران فراگیری دانشگاه وخدمتگزاری امروز جامعه چه میگذرد؟ کمینه هرنوع اشتباهی میتواند - والبته نباید - ازاو سر بزند. ازسوی دیگر پزشک هزینه های اساسی زیادی چون کرایه سرسام آور مطب، دکوراسیون، همکاران و پرسنل، برق، گاز، تلفن، آب و مواد مصرفی را دارد که در سالهای اولیه، بیش از دریافتی از بیماران است. اما از همین سال اول مامور مالیات به هر برهان که باشد با چشم بسته و بی توجه به هزینه و درآمد واقعی پزشک، مالیاتی مینویسد که باید پرداخت کند و به وام ها افزوده شود. نوشتن راستین دفتر مالیاتی نیز مورد پذیرش نیست زیرا مامور مالیات وقت صرف آن نمیکند تا نگاهی بدان بیندازد وبا قضاوتی هرچه نا درست یا درست به ضرر یا به نفع پزشک، رقمی را به نام مالیات تعیین نماید. آیا اگر براستی هزینه های او بیشتراز دریافتیهای او بود مامور مالیات چه میکرد؟ او را از مالیات معاف میداشت؟ من چنین چیزی نشنیده ام و ندیده ام. مامورمالیات باید مالیاتی برای او معین کند چون بدانگونه که مشهور است مامور است و معذور، پس باید به فکر جیب دولت باشد وآینده خودش، با همین خوش خدمتی ها. تازه این مالیات تعیین شده نه با کل درآمد سالهایی که دریافتی او از هزینه هایش بیشتر شده میخواند و نه در مقایسه با مشاغل دیگر همخوانی دارد! با این راستی ها برای او بسیار مشکل است که بتواند تنها درشان یک ادم فرهیخته اجتماعی صورت زن و بچه خود را سرخ نگهدارد. در کشورهایی که به بزرگی مشهورند، هزینه دانش اموختن فرزندان، نهاری که با همکاری برای گفتگوی مطب و در خواست معرفی بیمار به اوخورده میشود، هرگونه تبلیغات، شرکت درکنگره ها، بنزین مصرفی و بیش از اینها به گونه جدی از مالیات کسر میگردد. همه اینها و انچه در اینجا فرصت نوشتنش نیست، باید از سوی یک دولت مردمی به دیدگاه گرفته شده و در قانون بیاید؛ به گونه ای که پزشک بتواند کمینه یک زندگی بی دردسر و راحت داشته باشد.

حرف های زشت و زیبای زیادی گفته شده که همه شنیدنی است و هرکدام جایگاه محکم خود را در یک برنامه ریزی بزرگ باید حتما داشته باشد و برای آن، راهکار درست پیدا کرد. از جمله گفته میشود که نظام پزشکی یا پزشکی قانونی در یایان بررسی این گونه حوادث، بیشینه او را ازشغل پزشکی برکنار میدارد، که کافی نیست. میگویند که چنین پزشکی باید برای همیشه و در همه کشور حق دست زدن بکار پزشکی رانداشته باشد! میگویند که برخی پزشکان آزمایش های لابراتواری ورادیولژی و MRI غیر لازمی را دستورمیدهند یا به مطب هایی میفرستند که پورسانتاژ میگیرند! میگویند زدوبند های این چنینی دارند وباز میگویند که برخی رادیولژی ها نیز، هم از بیمه پول میگیرند و هم از بیمار! میگویند مگر بیمارستان دولتی نیز باید پول بگیرد؟ البته گفته میشود که زندگی طبیب نیز باید تامین باشد و نمیتوان سرسری و با تکیه بر "حتما درست میشود" و"هرچه روی پیشانی نوشته، خواهد شد"، به امید آینده بود!
شانسی پیش آمد که در یک کشورغربی از یک پلی کلینیک بسیار منظم، که تمام رشته های پزشکی را داشت، دیداری داشته باشم. این درمانگاه، دولتی است، بدون آنکه بیمار حتی یک شاهی بپردازند. قدم اول اینست که بیمار باید با تلفن وقت بگیرد و سر وقت تعیین شده حضورخود را به سکرتر همان قسمتی که مشکل دارد معرفی نماید و در انتظار بنشیند. در همین زمان انتظار، پرستاری میاید وبا سوالات نام و فامیل و کار و غیره و مشکلات پرشکی که بدان سبب به دیدار دکتر آمده را به صورت پرونده این بیمارتهیه و روی لپ تاپ دکتر که متعلق به درمانگاه است و تنها در اختیار این دکتر میباشد مینویسد. هر دکتری یک لپ تاپ درمانگاهی ولی خاص خود دارد. همه پرسش های خود از بیماررا همراه با پاسخ های او و ساین و سمپتوم های بیمار (علایم و نشانه ها) در این لپ تاپ یادداشت میکند. پس از نوشتن آنچه دیده و فهمیده، در پایان، نظریه و تشخیص نهایی خود را نیز درپرونده لپ تاپی او مینویسد. اگر بخواهد بیمار را مثلا به لابراتوار یا رادیولژی معرفی کند یا نسخه ای بدهد، توضیحات کافی را دراین موارد به بیمار میدهد بدون آنکه برگه ای به او بدهد. کافی است بیمار، خود را به هر یک از سه محل معرفی کند تا کارمندان، از روی کامپیوتر، دستور دکتر را خوانده و اجرا کنند. دارورا نیز داروخانه بنا بردستور دکتر درمانگاه که برروی کمپیوتر به ایشان داده یا درصورت خواست بیمار به داروخانه نزدیک منزل او ایمیل میکند که به او بدهند. این پرونده کامپیوتری، همیشه باز و محفوظ است. اگر این دکتر نیزعوض شود، لاپتاپ و یادداشت های روی آن برای ادامه کار دکتر جدید در اختیار اوقرار میگیرد تا کار پزشکی همچنان ادامه داشته باشد. معاینه، راهکار و تشخیص – احیانا درست یا نادرست – و پی آمد درمانی انجام یافته، همه بر روی این کامپیوتر برای همیشه باقی میماند و بنا به گفته یکی از پزشکان، خود بخود طرز کار پزشک، دانش او، نیاز و اندازه داروهایی که دستور داده، همه و همه ثبت شده و برای دیگران آشکار است . البته همه این کارها، حتی اعمال جراحی که در بیمارستان وابسته ای انجام میشود، همه مجانی است. دقیقا انسان میبیند وحس میکند نظم و دقت کار سکرتر، نرس و دکترها و کارمندان را بر پایه یک برنامه علمی بدون عیب و به آسانی میتوان کنترل هر چیزی را برای بهتر ساختن، از برآیند مطالب آن لپ تاپ ها گرفت. در کشورثروتمند ما، پول هست و فراوان هم هست، بدون آنکه برای بهداشت یا آموزش وپرورش مردم، به اندازه کافی بودجه ای گذاشته شده باشد. درمقابل در همین بودجه دیگر ارقامی را خواهیم یافت که به مواردی کاملا بیمورد و بیهوده وناکارآمد، آنهم بیش ازاندازه ای که لازم باشد تخصیص یافته است.
واقعا چرا بیمارستان های دولتی باید ازبیماران پول بگیرند؟ چرا نباید یک برنامه کامپیوتری پیشرفته و کلان – مانند آنچه برای پلیس و اداره دارایی تهیه شده - برای بیمارستانها وجود داشته باشد تا بتوان کلیه اعمال هر بیمارستانی را برای خود بیمارستان زیر نظر داشت و با درمان بخشی مفید، کوشش پرسنل، کنترل هزینه ها ومصرف دارو، مخصوصا در نظر داشتن کیفیت درمان، از دیدگاه علم پزشکی بتوان سطح درمان را با کمترین هزینه ممکن و مجانی برای همه هموطنان بکار گرفت. جالب اینجاست که در میان بودجه ناکافی دولت ها، آنچه برای بهداشت و درمان خانواده در نظر گرفته شده، نسبت به ردیف های دیگر بودجه، قابل قیاس نبوده و کمترین است.
پیام نوروز ۱۳۹٢ایردن- پایگاه دندان پزشکی, ماهنامه شماره ۴٧
 

فرا رسیدن نوروز،
این یاد بود روز های دیرین
و نماد یک همبستگی طبیعی ملی همه مردمان این سرزمین را
که فارغ از هر مرام و اندیشه ای قلبا کنار هم قرار می گیرند
به ایردن شادباش می گویم

وآرزو دارم که سال اینده نیز با بهروزی همه ثانیه ها و پیروزی همه کارهاهمراه باشید
اولتیماتوم ناجا به بیمارستان های خصوصی درباره کراوات
 
این روز ها که بحث کراوات یکی از سخنان نقل مجلس مردم شده است ، خالی از لطف نیست که سروده ی ذیل را هم از نظر بگذرانیم.
ابوالقاسم حالت در سال 1369 در مجله گل آقا سروده ای درباره کراوات و نقش آن در تعاملات اجتماعی داشته که در ذیل می آید.

مدعی دید کراواتم و غرید چو شیر
گفت این چیست که بر گردن توست ای اکبیر؟
گفتمش چاکرتم، نوکرتم، سخت مگیر!
می‌کنم پیش تو اقرار که دارم تقصیر
کانچه اسباب گرفتاری هر مرد و زن است
همه تقصیر کراوات من است!
لکه غرب به دامان شما اصلا نیست
نام دختر کتی و مرسده و ژیلا نیست
کت خوش فرم شما طرح فرنگی‌ها نیست
جین آن تازه جوان تحفه آمریکا نیست
این کراوات فقط کار سوئیس و وین است
همه تقصیر کراوات من است!
گر که سیمرغ نشسته است سر قله قاف
کند از یاری مرغان دگر استنکاف
گر که اصناف ندارند اثری از انصاف
گر کند بخش خصوصی به خلایق اجحاف
گر فلان گردنه در دست فلان راهزن است
همه تقصیر کراوات من است!
آن سخن‌های غم‌انگیز که مردم گویند
آنچه از شدت بحران تورم گویند
آنچه از روی تأسف به تألم گویند
یا که از راه تمسخر به تبسم گویند
و آنچه نشخوار زن و مرد به هر انجمن است
همه تقصیر کراوات من است!
گر به هر کوچه زباله است چو خرمن توده
گر در این شهر ز بس گشته هوا آلوده
دم به دم دود به حلق تو رود یا دوده
کارها گر همه پیچیده به هم چون روده
جوی‌ها گر همه آکنده ز لای و لجن است
همه تقصیر کراوات من است!
خیط، گر وضع اتوبوس بود داخل خط
یا اگر مثل غریقی تو گرانی است چو شط
گر خر کل حسن از گرسنگی گشته سقط
اگر آن لامپ که روزی سه تومن بود فقط
این زمان قیمت او بیش او بیش‌تر از صد تومن است،
همه تقصیر کراوات من است!
انتخابات هیأت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران
 

پنج شنبه روز انتخابات بود؛ انتخابات جامعه دندانپزشکی ایران. شور و حالی داشت! در تمام مدت من به یاد سالهای اولیه و پیدایش آن میافتادم. همه با حد اکثر توان خود میکوشیدند تا جامعه ای از دندانپزشکی به وجود آید. امروز نیز هز کس که در این جمع چشمگیر شرکت کرده بود تنها برای انتخاب مسئولینی برای دوره جدید اداره جامعه و ادامه خدمات دوره قبلی بود. لیست های جمعی و معرفی نامه شخصی بود که پخش میشد. همه گفتگوی انتخاب و انتخابات جامعه بود و آنجه در دوره قبل انجام یافته بود. مخصوصا به شکلی مشخص از گردش مالی دوره قبل و اینکه هیئت مدیره برای اولین بار شاید در میان همه این چنین جوامع درکشور، عملکرد مالی دوره خود را به یک شرکت حسابرسی رسمی کشور داده بود تا آنرا حسابرسی و آماده برای در دیدگاه همه همکاران گذاشتن کنند.
چه نیکو، چه پاک، چه خارج از هر گونه تردید.
به هر حال انتخابات انجام شد. نتیجه نشان داد که همکاران درست مینگرند، آنطور که شایسته است ارزشیابی میکنند و بهترین ها را برای خدمت به جامعه دندانپزشکی ، دندانپزشکان و خود انتخاب میکنند. به عنوان عضو کوچکی که در سالهای اولیه، آنزمان که جامه نهال کوچکی بود و تازه کاشته میشد و سالها شب و روز در ساختن و پرداختن آن سهمی دارد به همه همکاران عزیز شادباش میگوید.

ملاک تعیین و معرفی پیشگامان, چگونه افرادی به عنوان «پیشگام» معرفی شوند؟
 
درود بر ایردنی که کاری تازه، بزرگ و عاشقانه را آغاز و پایه گراری کرده.
آنچه را که همکاران عزیز نوشته بودند خواندم. تبریک به آنها که در این نظرخواهی شرکت کرده اند. دیدگاه من اینست که پیش از پیدا کردن پیشگامان و بردن نام آنها باید بر صفت پیشگامی انگشت نهاد. "نام" و هر نامی گویای چیزی است و برای همین اشاره کردن هم در گرامر آمده است.
آقای دکتر فاضل شرایطی را نام برده اند که بسیار راهنماست و باید به همین شکل با راهنمائی سایر همکاران بدانها اضافه شود و همزمان، با در اختیار گذاشتن این پیشنهادات به همه همکاران و گرفتن دیدگاه ها و باور های آنها، آن صفاتی را که اکثرا پسندیده و پذیرفته اند پایه کار گزینش پیشگامان قرار داد.
راه فزونی دیگر اینست که همکاران خود خدمات انجام داده خود "در زمینه دندانپزشکی" را نوشته و بفرستند. شک نیست که این نوشته را افراد زیادی به یاد دارند و از نتایج آنها نیز با خبر هستند. این کار دو بهره دارد اول اینکه در میان این نوشته های خدماتی، مطالب از قلم افتاده ای به لیست اولی اضافه میگردد ودوم اینکه همین نوشته را میتوان با چهارچوبی که راهنما قرار داده شده بررسی کرد.
به هر حال خدمات پیشگامان در همه جا در زمان خود به چاپ رسیده و چون خدمت بوده همکاران بسیاری نیز همه را یک به یک به یاد دارند. آشکار و عریان است که پیشگامان کسانی هستند که به دانش دندانپزشکی، به گرد آوری داندانپزشکان به زیر یک چتر صنفی و آموزش اجتماع مردم از راه های آموزش های گروهی - صنفی اقدام کرده اند.
بر عکس جمله ای را که خواندم بله باید نام خدمتگزاران قبلی باشد و بماند باید از تجربه و فکر آنها استفاده کرد و خادمین امروز هم فردا و فردا ها نامشان باشداما نیروی جوان را شایسته دست اندر کار شدن است.
نکته ای دیگر آیا میدانیم که اکثریت همکاران عزیز حتی در مجامع عمومی تعاونی یا جامعه نیز دیده نمیشوند؟
کار گروهی از خود گذشتگی میخواهد و از وقت گذشتن و وقت گذاشتن
صدرعاملی
ملاک تعیین و معرفی پیشگامان, چگونه افرادی به عنوان «پیشگام» معرفی شوند؟
 


مدیر محترم ارزنده مبتکر خادم و کوشای ایردن،

بگذارید پیش از هر نکته ای بگویم که انچه در ایردن دیده میشود بر پایه کوشش، علاقمندی و کار بسیار زیاد و زمانگزاری بیش از معمول است. زمانهائی فکر میکنم راه انداز ومدیر این وبسایت ایردن خواب ندارد؟ پیروز باشی.

اما در مورد سوال. ساختمانی خوب و زیباو بدون عیب، سلامت کامل یافتن یک بیمار پس از عمل جراحی حکایت از کامل بودن آن مهندس یا جراح دارد. لازم نیست در آن باره بنویسیم یا بگوئیم.از کوزه همان برون تراود که در اوست. در همه کار های دیگر نیز چنین است. نتیجه کار اداره یک کشور،وزارتخانه،دفترشخصی یا هر جای دیگری راتنها با دیدن نتیجه کار میتوان به خوبی از نیرو،مدیریت،خوشفکری،دقت و شایستکی مدیر آن با خبر شد.

درتاریخ دندانپزشکی کشور نیز که فعالیت دندانپزشکی/اجتماعی آن بدون شک از 1342 آغاز شده عده ای خدمت کرده اند و گروهی سنگ اندازی. نوشته های روز بروز برهانی است بر انچه گذشته و اینکه خدمتگزاران چه کسانی بوده اند. خوشبختانه هنوز از خادمین و آنها که حوادث را به یاد دارند گروه بیشماری زنده اند تا تاریخ این چند سال را بازگو کنند.

منظورم این است که از هیاهو ها باید بیرون شد و تنها آنچه کرده اند و نتیجه ای را که گرفته شده ملاک قرار داد. طبیعی است که کوشش های همه نیز یکسان نبوده و از دیدگاه کیفیت وکمییت با هم تفاوت دارد. بر این نکته هم باید دقت کرد که گروهی این شایستگی را دارند که خود را بیش از انچه هست عرضه کنند. شاید این هم گوشه ای از مدیریت باشد.

اما زمان به دیدگاه من به جائی رسیده است که هر کاندیدی در هر جائی چه چامعه دندانپزشکی و چه هر کجای دیگر کشور برای معرفی خود برنامه کاری خود را که میخواهد پس از انتخاب شدن به اجرا در آورد بگوید یا بنویسد. تا در کمترین شانس بتوان در مورد او ارزیابی کرد
صدرعاملی

بازبودن بایت Open bite, ترس از عمل جراحی
 
سرکار خانم محترم
در حقبقت ننوشته اید که مشگلتان چیست. اما اگر اورتودونتیست شما عمل را توصیه کرده باید انجام دهید. اعمال جراحی مک نسبتا مشکل ولی این روز ها کاری است روتین. نترسید مشکلی ندارد.
شهر مهم نیست عمل کننده مناسبی پیدا کنید.
هر عملی اگر خوب انجام شود بتیجه خوبی دارد.
اگر مشروحتر بنویسید راهنمائی بیشتری میتوان کرد.
درد فک
 
خانم حسینی
از انجا که گفته های شما احتیاج به معینات کلینیکی دارد که برای ما مقدور نیست و از طرفی شما تحت درمان همکار ارتودنتیست هستید و فکر میکنید در کوران درمان این درد اغاز شده و دکتز شما نیز نگفته اند که احتیاج به عمل دارید، به نظر من بهترین کسی که میتواند راهنمائی بسیار ارزنده ای به شما بکند ایشان باید باشند.
از ایشان سوال کنید و نتیچه گفتگوی خود را نیز برای من بنویسید - سپاس
علت توصیه کردن دوستان به عدم انجام جراحی فک؟؟
 
امیر خان
پاسخ پرسش شما را نمی دانم ولی توجه شما را به نکات زیر جلب میکنم
از نظر جامعه شناسی یکی از خصوصیات ما اطلاع داشتن هر کداممان از همه علوم است. فرق نمیکند از معماری تا پرشکی قصابی بقالی کشورداری و... از پزشکی هم که یکی از دانش ها با شد بی بهره که البته نیستیم. پس فورا با اظهار نظر کنیم که آن چیست آسانس"نه آقا یا خانم عمل نکنید اصلا صلاح نیست" عکس ان احتیاج به توضیح دارد که اتفاقا در این لحظه نداریم!!!!
دیگر اینکه نمیدانیم که امروزه جراحی قلب هم عملی است چه رسد به جراحی استخوانی فک. نه اینکه بگویم این آسان است اما عملی است متداول هر دلایل دیگری هم وجود دارد اما با تیز هوشی شما " در خانه اگر کس است یگ حرف بس است"
علت توصیه کردن دوستان به عدم انجام جراحی فک؟؟
 
امیرخان
پاسخ پرسش شما را نمیدانم اما توجه شما را به نکات زیر جلب میکنم

از نظر جامعه شناسی یکی از خصوصیات ما اطلاع داشتن هر کدام از همه چیز است. پس از پزشکی هم اطلاع داریم. پس فورا حرفی باید بزنیم که راحت ترین آن "عمل نکنید" است. چون درباره انجام دادن آنها توضیح هم باید بدهیم که نداریم.
دیکر اینکه نمیدانیم که امروزه جراحی قلب هم عادی شده چه رسد به جراحی استخوانی فک. نه اینکه بگویم آسان است بلکه کاری است نسبتا متداول. هر چند دلایل دیگر هم هست ولی " در خانه اگر کس است یک حرف بس است!"
ناهنجاری در ساختار فک, همان کوثر قبلی
 
پرسش کننده محترم

پاسخ شما در پرسش قبلیتان که عینا همین نوشته است هم امروز دیدم و پاسخ دادم
لطفا بخوانید
ناهنجاری در ساختار فک, ادامه سوال قبل
 
سوال کننده محترم
پسخ گفتن دقیق به سوالات فنی مخصوصا پزشکی بسیار سخت است مگر انکه پاسخ دهنده خود بیمار را دیده و بررسی پزشگی کرده باشد. اما به هر حال روش ما پاسخ به مطالبی است که بیمار تشخیص دهنده انست.
انچه شما نوشته اید به نطر من تشخیصی جز بیماری لثه یا (پیوره = اسم غلط قدیم) یا پریو ندارد. اگر شما به یگ متخصص لثه یا پریودونتیست مراجعه کنید حتما پس از رادیوگرافی و معایه کلنیکی به شما همین نظر را خواهند داد. پیشنهاد ایشان را که جراحی لثه است من از قبل تائید میکنم
در مورد اینکه همه دندان شماو همیشه بی حس نمیشوند من چنین اطلاع و دانشی ندارم.

به امید سلامتی شما
جراحی فک پایین
 
ترانه خانم
برای اصلاح نا هنجاریهای فک چون پیش یا عقب بودن هر یک از فک ها روش کلی این است که ابتدا با ارتودنسی اصلاحات اولیه لازم صورت میگیرد و پس از کامل شدن ان و مورد رضایت قرار گرفتن اورتودونتیست و جراح فک اقدام به عمل خراحی میشود.
حال اگر نتیجه اورتودنسی از نظر بیمار غابل فبول بود طبعا احتیاج به عمل نیست
اما در مورد شمااینکه قاطعانه به شما بگوئیم که چه کنید حد اقل بدون در دست داشتن رادیوگرافیهای قبل و بعد از پایان یافتن درمان های ارتودونسی و احتمالا 2 عکس رخ و نیمرخ مقدور نمیباشد.
بهروز باشید
عمل فک
 
اقای کیوان
با تشکر از سوال و ارسال رادیوگرافیها
1- رادیوگرافی دوم یا نیمرخ شما به خوتی پزوکناسی فک پائین با جلو امدگی آنرا نشان میدهد.
2- اینکه تورم دقیقا کجای فک باشد و چه اندازه ای داشته باشد پاسخی متفاوت دارد
3- شنیدن صدای کلیک در هنگام باز و بسته کردن دندانها مربوط است به مشکلی در کندیل های فکی. مه بیشتر درمان ورزشی در ابتدا و اگر طول ابتلا بیشتر باشد دارو و زمانهای دورتز اگر دهان باز نشود یا بسیار کم باز شود با چراحی کندیلکتومی درمان میشود. تصور میکنم شما در مر حله بسیار ابتداعی هستید.
سعی کنید اصلا امتحان مکنید که صدا میدهد یا درد دارد یا نه حتی برای یک بار. و برای مدتی شاید سه ماه دهان را به انداره ای که فقط یک قاشق مرباخوری در دهان برود باز کنید. این کار را نه تنها در هنگام خوردن که در زمان دهان ذرهٰ - خنده بلند- فریاد زدن و غیره باید رعایت کرد.
امید وارم این مختصرمفید باشد
جراحی فک
 
خانم زارعی

از نوشته شما به نظر میرسد که مشگلتان با ارتدنسی بر طرف میشود.اگر چنین باشد ارتودنسی صلاح شماست چود انتخاب رات نزدیک و سالمتر همیشه و در همه کار ها بهتر است اگر همان نتیجه به دست اید.

به هر حال همکاری که انتخاب میکنید با توجه به معاینه شما و بررسی رادیوگرافیهای شما نظر قاطع تری را به شما میدهد

در مورد سوال دیگر شما. 1- جراحی فک امروزه کار رایجی است 2- هزینه آن بستگی به خواست جراح شما دارد. و نیز مورد جراحی و اعمالی که باید انجام ÷دیرئ
موفق باشید
سن عمل فک
 
ملیکا خانم

رشد انسانها بستگی به نژاد، جنس، محل جغرافیائی زندگی معمولا بین 18 تا 12 کامل میشود. اعمال جراحی فک به منظور زیبائی باید پس از رشد کامل انجام پذیرد.
در غیر این صورت با ادامه رشد پس از جراحی ناهنجاری جدیدی پدیدار میگردد. که محتاج جراحی مشکل تری است.

توصیه دکتر شما بر این پایه است. در عین حال بر داشت و رای همکاران لزوما متفاوت است و لزوما باید باشد بد نیست که به دلیل گرفتن یک نظر دوم با همکار محترم جراح دیگری نیز مشورت کنید.

موفق باشید
جراحی فک در اصفهان
 
کاربر محترم خانم رها کیان، سلام

تعجب میکنم چگونه جواب شما داده نشده است. بهر حال پرسش های دیکری اگر داریدبفرستلد تا پاسخ داده شود.

متاسفانه سیاست ایردن معرفی یا ارزش یابی همکاران نیست و نمیتوانیم کسی را معرفی کنیم

اکر شما به سازمان نظام پزشکی اصفهان تلفن یا مراجعه کنید قطعا لیست همکاران را در اختیار شما میگذارند

موفق باشید
یکی جوابمو بده‌, ندارم
 
پرسش کننده محترم

جواب شما راقبلا داده ام
اما خلاصه: سوالات مربوط به جراح مورد نظرتان را باید از خودشان سوال کنید. سیاست ما بر شناخت و معرفی همکاران نیست.
اما عمل چندان مشکل نیست. یکی دو هفته درد دارد. یک ماه فکین بی حرکت بسته است. نتیجه معمولا عالی است

موفق باشید
سن جراحی فک
 
سرکار خانم 19 ساله
معمولا در سن 19 سالکی رشد بدن کامل شده است با این وجود یکی دو سال تاخیر در جراحی اگر از نظر ظاهری ناراحت نباشید مشگلی ندارد. اما به هر خال شما قاعدتا احتیاج به ارتدنسی دارید که زمان میبرد. بنابراین بهتر است که ارتدنسی را پس از مشورت با جراح خود آغاز کنید تا با پایان گرفتن ارتدونسی زمان جراحی فرا رسد.
امید مه این مختصر مفید باشد. ذشز هم سوالی بود بفرستید
Central Giant
 
با درود و ارزوی سلامت شما

در حقیقت داروئی وجود ندارد که استخوان فک شما را ترمیم کند. در چنین مواردی باید:
1- منتظر ماند و هر از گاهی توسط متخصص چک کرد که پیشرفت استخوان سازی چگونه است.
2- مواداستخوانی ساختگی و مصنوعی با عمل جراحی در محل جهت استخوان سازی گذاشته شود.
به هر حال کاشتن ایمپلنت بدون وجود بستر استخوانی امکان پذیر نیست.
ناهنجاری فکی
 
آقا امید سلام

از توجه شما نسبت به ایردن سپاسگزاریم

بنظر میرسد که شمامبتلا به فلج یکی از شاخه های
اعصاب صورتی مبتلا باشید. تصور میکنم با خوردن قزص هائی
درمان شوید.
صدای حروف س و ش با چسباندن نک زبان به پشت دو دندان جلو بالا شنیده میشود تمرین کنید تا انها را با صورت بهتری
تلفظ کنید.

مطمئن باشید که پزشک متخصص میتواند مفید باشد.
ناهنجاری فکی
 
آقای رامین

میتوانم وصع شما را بفهمم. با توجه به سن شما اطمینان داشته باشید که وضعیت موجود بدون معالجه نیز بدتر نمیشود.نگران نباشید.
اما اگر به متخصص جراحی فک و صورت مراجعه کنید اطمینان دارم که بهبودی خواهید یافت.
سیاست ایردن این نیست که کسی را معرفی کند.شما خود
تحقیق کنید در مورد یک جراح فک و صورت و خود را به او
بسپارید و منتظر نتیجه باشید
صدای فک
 
اقای سعید

شما هم باید به متخصص فک و صورت مراجعه کنید ولی پاسخ داده شده به ایشان را مطالعه فرمائید

شمد باشید
صدای فک
 
خانم مهسا

بهتر بود می دانستیم سن شما چقدر است و ساعات خواب شما کافی است یا نه. وزن شما چگونه است. ساعات کار شما زیاد است یا کم و نوع کارتان چیست.
اما در مجموع شما اصلا به جراحی احتیاچ ندارید. متخصص با دانستن پاسخ های بالا دستورات لاز می به شما می دهد که نتیجه بخش است نگران نباشید.

اما تا به دکتر برسید: دهان خود را زیاد باز نکنید، حتی در زمان دهاندره کردن (خمیازه) و از غذا های نرم استفاده کنید. سعی کنید برای 3 ماه اصلاً امتحان نکنید که صدا می کند یا درد دارید یا نه

شاد باشید
عمل فک
 
سیاست ما مشاوره کلی و مجانی است بنابر این نمیتوانیم فرد بخصوصی را معرفی کنیم.
دکتر مناسب شما باید" جراح فک و صورت باشد"
اگر به بخش جراحی دانشکده های دندانپزشکی مراجعه کنید احتمالا منظور مادی میتواند مورد نظر قرار گیرد
فک پایین حدود 12 میل جلوتر
 
شما هم خسته نباشید
ارتودنسی گاهی به منظور زیبائی انچام میشود و زمانی به
خاطر درمان نا هنجاریهای فکی. بیماران نوع اول معمولا نوجوان و چوان هستند و پس از ارتودونسی چراحی لازک ندارند. در گروه دوم ارتودونسی مقدمه ایست برای جراحی.
سن شما را من نمیدانم. تشخیص به انجام عمل با دکتر جراح شماست که پس از معاینه و مطالعه رادیوگرافیهای مختلف بیمار امکان تصمیم دارد .قبل از انتخاب بیمارستان باید
جراح را انتخاب کرد و اوست که بیمارستان معرفی میکند
ریسکهای جراحی فک, عوارض یعد از جراحی فک
 
ندا خانم،

حتما قبول دارید که بدون دیدن بیمار رادیوگرافیهای و عکس های او مهصوصا یک معاینه دقیق امکان جواب دقیق وجود ندارد. از طرف دیگر قضاوت در مورد اعمل انجام شده یا تشخیص ها نمیتواند در محدوده ما باشد

اما بصورت کلی میتوان چنین گفت:
1- سیمی که گداشته اند وبرای همیشه مهمان شماست کاری است لازم روتین و صخیخ و بی ضرر.
2-تلفظ س و ش با فماس نک زبان به عقب دندانهای ثنایای بالاایجاد میشود. با تمرین میتوانید آن را اصلاح کنید. لینگوایست ها در این مورد کمک میکنند.
3-ارتدنسی حتما باید قبل از عمل باشد. مقدمه ای است لازم و مفید.بعد از ان را باید جراحتان نظر بدهد.
4-خور و ÷ف نباید در رابطه با عمل باشد. اختمالا قبلا هم داشته اید.
5-من اطمینان دارم جراح محترم شما قطعا نسبت به انچه ÷یش آمده توجه مخصوص دارند و گذشه از دادن جواب های لازم به شما آنچه را که لازم باشد انجام جواهند داد
6- به ایشان مراجعه کنیدو دستوراتشان را دقیق انجام دهید و با دلی خوش به اینده و نتیجه خوب امیدوار با شید
ریسکهای جراحی فک, عوارض یعد از جراحی فک
 
ندا خانم،

حتما قبول دارید که بدون دیدن بیمار رادیوگرافیهای و عکس های او مهصوصا یک معاینه دقیق امکان جواب دقیق وجود ندارد. از طرف دیگر قضاوت در مورد اعمل انجام شده یا تشخیص ها نمیتواند در محدوده ما باشد

اما بصورت کلی میتوان چنین گفت:
1- سیمی که گداشته اند وبرای همیشه مهمان شماست کاری است لازم روتین و صخیخ و بی ضرر.
2-تلفظ س و ش با فماس نک زبان به عقب دندانهای ثنایای بالاایجاد میشود. با تمرین میتوانید آن را اصلاح کنید. لینگوایست ها در این مورد کمک میکنند.
3-ارتدنسی حتما باید قبل از عمل باشد. مقدمه ای است لازم و مفید.بعد از ان را باید جراحتان نظر بدهد.
نتیجه عمل فک در هند
 
آقای کاظمی ،
ختما خود شما تائید میکنید که حد اقل بدون رادیوگرافی ها، دیدن بیمار، عکی قبل و بعد از عمل و غیره قضاوت مشکل است.

فعلا که عمل انجام شده است باید صبر کنید و منتظر نتیجه ای که در راه است باشید. حتما خوب خواهد بود . راضی خواهید شد.

اما بطور کلی: !- در آوردن دندانهای 4 بیشترین گزینه است. 2- جراحی باید حتما بعد از کامل شدن درمان ارتدنسی انجتم شود 3- انتخاب نوع جراحی با جراح و متناسب با وضعبت فک قبل ار عمل است.

داشبن ورم بعد از یک هفته طبیعی است و باید برای مدتی دیگر با ان سازگاری داشت. فشار دو دندان عقب کمی ( نه زیاد) احتیاج به توجه دارد و قطعا جراح شما اقدامات اساسی را انجام خواهد داد

لازم است موارد مورد نظرتان را حتما با جراحتان در میان بگذارید

باز هم اگر لازم شد در اختیار هستیم

با ارزوی سلامت شما که قطعا نیز در راه است
دکتر بیژن ایرانپور Iranpour, Bijan, تبریک برای The Excellence in Clinical Education
 
دکتر بیژن ایرانپور اخیرا موفق به دریافت جایزه The Excellence in Clinical Education گردید. این جایزه سالیانه به فردی داده می شود که عنوان پروفسور درمانگاهی داشته باشد و بیش از 20 سال در خدمت علمی دانشگاهی باشد و با رزیدنت ها در دو رشته پروستودونتیکس و AEGD کار کرده باشد.
دکتر بیژن ایرانپور دانش آموخته سال 1377 دانشگاه تهران است که در گذر سالیان دراز گذشته در دانشگاه راچستر مشغول تحقیق و آموزش است. نامبرده از نام آوران حرفه دندان‏پزشکی آمریکاست.
این موفقیت را به آن همکار نامدار فرهیخته تبریک میگویم.

دکتر محمدعلی صدرعاملی
بیمه و جراحی فک و صورت
 
با درودبر شما

بیمه ها بطور کلی موارد جراحی درمانی را باید بپزدازند. مورد شما نیز اگر درمانی باشد شامل همین نکته خواهد بود

موفق باشید
مشاوره, کمک
 
جناب یوسف نساچ

متاسفانه نوشته شما گویای مشکل شما نیست.

اگر مشگل لکنت زبان باشد به متخصصین گفتاری مراجعه کنید و قابل درمان است.

اگر مشگل در طرز قرار گرفتن دندانهاست، ناهنجاری و نامرتبی، به متخصصین ارتدنسی مراجعه کنید که باز قابل درمان می باشد.
تصور می کنم منظور شما مشگل لکنت زبان باشد. اگر چنین باشد حتما علاج دارد ولی کلید آن بدست همکاران ما نیست بلکه باید به متخصص گفتار درمانی مراجعه کنید.
با اطمینان مراجعه کنید. نتیجه خواهید گرفت.

موفق باشید
فک پایین حدود 12 میل جلوتر
 
شما هم خسته نباشید
1-بهرخال 12 میلیمتر کم نیست و میتواند عامل اساسی باشد
2- مخاذج آن با جراح و بیمارستان قاعدتا هم آهنگ است
3-اگر بتوان ثابت کرد که ضایعه بیماری است و عمل آن جنبه ذرمانی دارد نه زیبائی و ثیگیر باشید امکان دارد
4- معمولا عملیاست روتین و خطر خاصی هم نباید داشته باشد
5- از جراح و بیمارستان مربوطه باید سوال کرد
6-سیاست ایردن معرفی جراح یا بیمارستان خاصی نیست. خوشبختانه در حال حاظر جراحان فک و صورت بسیاری در ایران مشغول خدمت هستند
7- در بالا عرض شد
روش های ثابت کردن فک بعد از عمل
 
سوالات این چنین باید خاص دانشجویان باشد زیرا احتیاج به دانستن مقدمات قبلی دارد.
÷س از عمل به مدت 4 هفته فکین باید بسته نگهداشته شوند. اما نباید این بی حرکتی 100% باشد. بنابر این بستن با سیم بهترین گزینه است.
پوسیدگی دندان بعد از جراحی فک
 
ارجمندم
مطمئن باشید که جراح شما همه دستورات لازم را به شما میدهند. نگران نباشید.
بسته بودن 4 هفته ای ÷س از عمل ضروری و حتمی است.
این چند هفته انچنان تاثیری ندارد
به دستورات جراح خود عمل کنید
درد پی از جراحی دندان عقل
 
خانم محترم،
نظر همکار محترم را در مورد رادیوگرافی ÷س از عمل ننوشته اید. به هر حال گاهی این درد ها ÷س از جراحی دندان عقل ÷یش میاید. ردیو گرافی مجدد لزومی ندارد. بدستورات جراح خود عمل کنید.

اظهار نظر بیشتر احتیاج به دیدن رادیوگرافیهای فبل و بعد از عمل دارد.
مشاوره و معرفی جراح فک
 
حانم محترم،
پاسخ های شما به ترتیب عبارت خواهند بود از:

1- سیاست ایردن بر این نیست که متخصصی را معرفی کند. با پرسش از دندانپزشکان ، پزشکان و بیمارانی که می شناسید حتما به پاسخ خود می رسید.
2- هر عمل جراحی به مدتی اندک، مشکلاتی که طبیعی است دارد. این عمل شاید برای یک ماه مشکلاتی داشته باشد که کاملاً فابل تحمل است.
3- روش جراحی بسته به مورد متفاوت است. گذشته از یک هفته بستری بودن در بیمارستان دوران نقاهت بستری شدن ندارد.
4- امکان بازگشت وجود ندارد
5- جواب این سوال با جراح شماست
6- بیمه گر هزینه جراحی های درمانی را می پردازد و برای شما نیز این امکان وجود دارد.
دندانهایم روی هم چفت میشود ولی به احتیاج به عمل زیبایی فک دارم
 
درود بر شما،

مشگل شما با مراجعه به آرتودونتیست و جراح فک بدون شک حل میشود.کاری اپست که باید بوسیله ازتودونتیست آغاز و توسط جراح فک ÷ایان یابد.

اظهار نظر جدی احتیاج به رادیوگرافیهای لازم، معاینه دقیق و بررسی های مربوطه دارد. حتما به متخصصین مربوطه ای که میشناسید مراجعه نمائید

بدون شک نتیجه خواهید گرفت
فک, مشکل بزرگی قسمتی ازفک
 
÷رسش مننده محترم،
در حفیفت نسج نرم صئرت شما بزرگ نیست بلکه استخوان فسمت مورد نظرتان بزرک شده است.

این امر غیر معمولی نیست. لطفا سن و سال و جنسیت خود، ناحیه ای که بزرگ شده، از کی این بزرگی را متوجه شده اید و نیز هر اطلاعات دیگری که به نظرتان میتواند راهنمای یک متخصص باشد بنویسید تا راهنمائی لازم انجام شود.
سندرم کروزن
 
دوست عزیز،
مسلمادر اکثریت موارد قبل از اعمال جراحی بایدبه درمان ارتدنسی پرداخت. در مورد بیمار شما نیز این صادق است.
به نظر من بهترین سن این اعمال جراحی 18 تا23 سالگی است. زمانیکه رشد فکین کامل شده باشد.
طبعا نتیجه باید مثبت و خوشحال کننده باشد
در حقیقت در اکثر مواردجراحی درمانی است تا زیبائی
درد عصبی فک
 
دوست عزیز،
سوال شما باید بیشتر شکافته شود. مثلا بنویسید که در طول درمان همکار ارجمندمان چه توضیهاتی به شما دادند و برای طول درمان 10 ساله چه صجبتی کردند؟.-چه توضیحی برای آغاز درمان دوم داده شد؟ - نتایج آن در زمان چگونه بود؟-دردچه مواقعی آغاز میشود؟- شدید است یا خفیف؟ دقیقا از کجا آغاز و در چه سوئی حرکت میکند؟همیشه همان محل آغاز و مسیر جرکت را داردیا تفاوت کیکند؟
از شنیدن هر توضیح بیشتری نیز خوشحال میشویم
دندان کانین نهفته:خدیجه مینا
 
دوست عزیز
کانین دندانهای نیش است. این دندانها رل بزرگی در زیبائی خمع دندانهاوصورت دارد.
کشیدن آنها بهر دلیل از زیبائی بشدت میکاهد.
که کشیدن آنهاعمل عیر ضروری و اشتباهی است.

تصور میکنم سوال شما در باره دندانهای کانین نهفته باشد. این دندانهادیده نمیشود و در میان استخوانخارج نشده قفل شده است. قسمتی از استخوانهاو شایدبعضی از دندانهاجلودر آمدن آنرا گرفته است. کشیدن آنها حزاز راه جراحی و بر داشتن قسمتی از استخوان امکان پذیر نیست.
در این صورت هم حتی از کشیدن آنها باید خودداری کرد. بلکه باید به کمک جراح و ارتودنتوسیت راه خروجی آن باز و با کاربرد
کشش به محل طبیعی آن هدایت و در خای خود قرار داده شود.
عمل فک
 
دوست عزیزٰ
انچه نوشته اید باید صحیح باشد. بطور روتین قبل از جراحی های فک حتما باید با درمانهای ارتدنسی محیظ را اماده برای عمل کرد که برای شمادر نظر گرفته شده است. به نظر من پس از عمل معمولا فکین بمدت چهار هفته بسته خواهند بود.
توصیه خاصی ندارم با این عنایت که جراحان انتخابی شماحتما بهترین کوشش را خواهند کرد.
فراموش نکنید که بدون دیدن رادیوگرافی ها و معاینه بیمار جواب اختصاصی موردی ممکن نیست.
ویرایش: دکترعلی صدرعاملی - 17/12/2008 07:53:45
صورت کشیده و لاغر وبا عرض کمو پیشانی بلند
 
درود بر شما
چه کار خوبی کرده اید که عکس خود را فرستاده اید.هر چند که بدون دیدن رادیوگرافی های لازم و معاینات دقیق امکان اظهار نظر جدی ممکن نیست، با این وجود تصور میکنم که در مورد پیشانی شما نتوان کاری کرد. از طرف دیگر عکس شما نشان میدهد که شاخه صعودی فک پائئن شما بلندتر از معمول است و میتوان در باره آن عملی انجام داد اگر معاینات کلینیکی این نظریه را تائید کند.
یکی از جراحان بسیار معروف و استثنائی با دستانی طلائی و مورد قبول تمام جراحان فک و صورت دنیا پروفسور تسیه فرانسوی است که جراحی های بیش از خد پیچیده را انجام میدهند. مدتی است از ایشان خبر ندارم که هنوز کار میکنند یا خیر.
به هر حال مراکز بسیار بی شماری در دنیای این علم وجود دارد.
موفق باشید
پوسیدگی دندان ها بعد از جراحی فک
 
کاربر عزیز
مهم اینست که اگر عمل لازم است باید بدان فکر کرد. همه کار های زندگی در صد ریسکی دارد. یکماه بسته بودن دندانها پس از عمل آنچنان تاثیری ندارد هر چند که بالاخره بی تاثیر نیست. دستورات لازم نیز توسط جراح به شما داده می شود که محافظت لازم را تا انجا که ممکن است انجام دهید. اگر جراحی لازم است به پوسیدگی اجتمالی فکر نکنید.
موفق باشید.
مشکلات احتمالی در صورت عدم انجام جراحی
 
مهمان عزیز
اگر جراحی فک پائین بدلیل زیبائی و یا اشکال در خوردن وجود دارد باید این عمل انجام گیرد. در حقیقت اکنون این جراحی جزو اعمال روتین است برای عده ای از جراحان با سابقه.

اینکه عمل بکنید یا نه در درجه اول تصمیم با شماست و مشکلی که از آن رنج می برید. نگاه کنید واقعا چقدر مشکل دارید.

در زمان عمل دو دندان از دست می دهید که جراح قبل از عمل به شما می گوید. اما پس از عمل و بهبودی بدلیل عمل نه لقی دندان پیدا می کنید و نه مشکل لثه

موفق باشید
بی حسی پس از جراحی
 
کاربر گرامی سلام
در حقیقت جراحی ترمیمی فک ثائین بسته به کورد یا با عملیات در قسمت استخوان زیر مفصل انجام می شود یا در تنه فک زیر قسمت دندانها. در نوع اول به ندرت بی حسی پیش میاد. ولی در نوع دوم امکان پذیر است. با این وجود حتما جراح شما بهترین کوشش خودش را می کند که پیش نیاد و اگر آمد با شش ماه و حد اکثر بیحسی پیش آمده در لبها از بین میرود.
اگر جراحی شما ضرورت دارد در عمل تردید نکنید
شاد باشید
درد بعد از عمل
 
با تشکر. عمل زمانی پیش میاید که لزومی داشته باشد. گاهی بدلیل بیماری و زمانی به سبب پالستیک. مورد شما درمانی است ولی در دامنه پلاستیک. خوب اگر میخواهید زیبا تر شوید و بخوبی غذا بخورید باید عمل کنید و اگر باید عمل کنید دیگر ترس بی مورد است. کار لازم باید انجام گردد.

لزوم عمل شما را من نمیدانم چون نه شما و نه رادیوگرافی های شما را دیده ام. مطمئن هستم که راهنمائب جراح و ارتودونتیستی که انتخاب کرده اید صحیح است. زمانی میشود جراحی انجام شود که درمان ارتودونسی پایان یافته باشد

انجام عمل ریز بیهوشی است و برس و درد و درکی ندارد.
پس از عمل درد قابل تحملی دارد که با مسکن ها از بین میرود.

عمل کنید . نگران نباشید
سردرگمی درموردجراحی فک
 
سرکار خانم نگار فرهادی
پزوگناسی یا پیش آمدگی فک بالای شما و نیز بزرگی لثه این فک هر دو با عمل جراحی ترمیم میگردد. این عمل روتین شده و چون عمل بینی عملی است رایج.
برای این عمل خطری نمیشناسم هر چند که جراح شما قبل از عمل همه مطالب را به شما گفته و از همه مسائل پس از عمل اگاهتان خواهد کرد.
هزینه به مورد جراحی و جراح ارتباط دارد

روزتان خوش
صفحه: 1