سمپوزیوم چالش های مدیریت دندان پزشکی ایران - کنگره 49 انجمن دندان پزشکی ایران

سمینار بازنگری اساسنامه انجمن دندان پزشکی ایران 
سخنان برخی صاحب نظران دندان‏پزشکی، در مورد چالش های مدیریت دندان‏پزشکی کشور

سمینار بازنگری اساسنامه انجمن دندان پزشکی ایران
جمع بندی نهایی دکتر علی تاجرنیا
دبیر کمیته بازنگری اساسنامه انجمن دندان پزشکی ایران
در حال بارگذاری برای پخش
پنج شنبه 13 اسفند 1388

                                    
                           
عزیزانی که مایل به داشتن سی دی صوتی هستند لطفا با ایردن مکاتبه کنند

اخبار