کنگره12 جامعه دندان پزشکی ایران 

رئیس کنگره: دکتر فیروز عطری زاده