کنگره13 جامعه دندان پزشکی ایران 

رئیس کنگره: دکتر ابوالحسن مسگرزاده