کنگره14 جامعه دندان پزشکی ایران 

رئیس کنگره: دکتر نیکزاد جاوید