کنگره15 جامعه دندان پزشکی ایران 

رئیس کنگره: دکتر ایرج شفق