کنگره17 جامعه دندان پزشکی ایران 

رئیس کنگره: دکتر جمشید تیموریان