کنگره18 جامعه دندان پزشکی ایران 

رئیس کنگره: دکتر علی حدادیان

هجدهمین کنگره سالانه جامعه دندان پزشکی ایران   26شهریور1359    هتل هایت مشهد

Dr.Mohammadali Eftekhari محمدعلی دکترافتخاری- دندانپزشک