کنگره19 جامعه دندان پزشکی ایران 

رئیس کنگره: دکتر مصطفی میرزابیگی