کنگره20 جامعه دندان پزشکی ایران 
شهریور ماه 1361

رئیس کنگره: دکتر بهرام ملکوتی