کنگره21 جامعه دندان پزشکی ایران 

رئیس کنگره: دکتر علی عالم