کنگره23 جامعه دندان پزشکی ایران 

تاریخ برگزاری: 18-23 آبان 1364
هتل هما تهران

رئیس کنگره: دکتر علی یزدانی

دکتر موسا باکی هاشمی، کنگره 23 جامعه دندان پزشکی ایران، آبان 1364

تقدیر از دکتر موسا باکی هاشمی در کنگره 23 جامعه دندان پزشکی ایران