کنگره25 جامعه دندان پزشکی ایران 
5 شهریور 1366

رئیس هیات مدیره و مدیر اجرایی: دکتر حمید عادلی نجفی
سرپرست کنگره: دکتر سید رسول رسولی


ida25.jpg
مدیران و برگزار کنندگان کنگره 25 جامعه دندان پزشکی ایران

کنگره 25 جامعه دندان پزشکی ایران | شهریور 1366