کنگره26 جامعه دندان پزشکی ایران 

رئیس کنگره: دکتر فرامرز علایی