کنگره27 جامعه دندان پزشکی ایران 

رئیس کنگره: دکتر عزت الله خامسی