کنگره28 جامعه دندان پزشکی ایران 

رئیس کنگره: دکتر کاظم مرشدی