کنگره29 جامعه دندان پزشکی ایران 

رئیس کنگره: دکتر عبدالجواد رحیم پور