کنگره32 جامعه دندان پزشکی ایران

رئیس کنگره: دکتر عبدالحمید ارفعی