کنگره45 انجمن دندان پزشکی ایران در دوره تغییر نام و تشکیلات جامعه، با این نام خوانده شد:
چهل و پنجمین کنگره علمی سالانه و دوازدهمین کنگره بین المللی انجمن دندان پزشکی ایران
سالن اجلاس سران
21 الی 24 تیر ماه 1384

با رویکرد دندان پزشکی عملی

شورای برگزاری
رئیس کنگره: دکتر غلامرضا غزنوی
کمیته علمی: دکتراحمدرضاطلائی پور
مدیر اجرایی: دکتر باقر شهنی زاده
امور مالی: دکتر محمدرضا طاهریان
کمیته روابط بین الملل: دکترمجتبی وحیدگلپایگانی
کمیته نظارت و پیگیری:دکترعباس هنردوست
کمیته تحقیقات و نوآوری: دکتر علی کوثری
کمیته نمایشگاه: دکتر علی یزدانی- دکتر رضا میرمعصومی
کمیته آموزش عملی: دکترکاوه سیدان - دکترمجیدناصرخاکی
کمیته آموزش دورمیز: دکتراسماعیل یاسینی
برنامه تکنیسین ها: دکتر عباس منزوی- دکتر دشتی
برنامه بهداشتکاران دهان: ژاله بحرینی
دبیر اجرایی: دکتر بیتا کریمی
کمیته ثبت نام: دکتر فریبا احمدیه
کمیته انتشارات و تبلیغات: دکتر ندا علی محمدی
کمیته اجرایی: دکتر فرشاد فریدونی
کمیته روابط عمومی: دکتر همایون فراست
کمیته سمعی و بصری: دکتر آرش زاهدی
کمیته اطلاع رسانی: دکتر اسماعیل ضابطی
کمیته بازرسی ویژه: دکتر محمرضا تدین