سیزدهمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان
6 الی 9 آذر 1383 تهران مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار

رئیس کنگره: حمید جامه در