چهاردهمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان
9 الی 11 آذر 1384 تهران مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار

رئیس کنگره: فریبا خیاطی