شانزدهمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان
 23 الی 25 آبان 1386 تهران مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار

رئیس کنگره: علی اصغر تاجر بادامچی