کنگره 20 جامعه دندانسازان ایران
اخبار کنگره

بیستمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان
4 الی 6 آبان 1390 تهران مجتمع فرهنگی ورزشی تلاش

دبیر علمی کنگره: منوچهر رشوند