اولین کنگره انجمن علمی پزشکی لیزری ایران
27 تا 29 بهمن

اولین کنگره بین المللی مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی ایران توسط جهاد دانشگاهی تهران با همکاری انجمن علمی پزشکی لیزری ایران، مر کز تحقیقات کاربردی لیزر  پزشکی دانشگاه بهشتی و مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی در تالار عقیق (تالار امام) بیمارستان امام خمینی برگزارگردید.