همایش سرامیک های دندانی و رستوریشن های تمام سرامیک
17 تا 19 مهرماه 1392، دانشکده دندان پزشکی اصفهان


محورهای همایش:
معرفی و پیشرفت های اخیر در زمینه سرامیک های دندانی
ارائه مواد و تکنیک های نوین ساخت رستوریشن های تمام سرامیک
نقش CAD/CAM در ساخت رستوریشن های تمام سرامیک
پیشرفت های اخیر در زیمنه باندینگ رستوریشن های تمام سرامیک
میزان موقعیت و شکست انواع رستوریشن های تمام سرامیک
رستوریشن های تمام سرامیک متکی بر ایمپلنت

همایش سراسری سرامیک های دندانی و رستوریشن های تمام سرامیک | اصفهان مهر 1392