برای ثبت نام در بازآموزی کنگره دهم انجمن ارتدنتیست های ایران
لطفا مبلغ بیست هزار تومان بابت هر برنامه
پرداخت نمایید و فرم ثبت نام را نیز تکمیل کنبد.

شرکت در کنگره دارای 12 امتیاز بازآموزی است.
دو برنامه بازآموزی «یک» و «دو» هرکدام دارای 5 امتیاز بازآموزی است.
هر كارگاه داراى ٣ امتياز مدون مي باشد.
 


برنامه بازآموزی کنگره 10 انجمن ارتودنتیست های ایران
ثبت نام کنگره 10 ارتو
برنامه بازآموزی کنگره 10 انجمن ارتودنتیست های ایران