سخنران هان خارجی

Dr.Alireza Ghassemi
Dr.Alireza Ghassemi
Dr.Ahu Acar
Dr.Ahu Acar
 Dr.Ashraf F.Ayoub
Dr.Ashraf F.Ayoub
Dr.Banu Cakirer
Dr.Banu Cakirer
Dr.Nejat Erverdi
Dr.Nejat Erverdi
Dr.Marcus Gerressen
Dr.Marcus Gerressen
Dr.Mostafa Mirzabagi
Dr.Mostafa Mirzabagi
Dr.Kambiz Moin
Dr.Kambiz Moin
Dr.Hessam Rahimi
Dr.Hessam Rahimi
Dr.Hans Ulrik Paulsen
Dr.Hans Ulrik Paulsen
Dr.Roberto Lima Filho
Dr.Roberto Lima Filho
Dr.Arzu Ari-Demirkaya
Dr.Arzu Ari-Demirkaya
Dr.Aliakbar Bahreman  
Dr.Aliakbar Bahreman
 Dr.Amirparviz Riazdavoody
Dr.Amirparviz Riazdavoody
Dr.Bahram Ghassemi  
Dr.Bahram Ghassemi
Dr.Dhirendra Sirvastava
Dr.Dhirendra Sirvastava
Dr.Mehrangiz Ghassemi
Dr.Mehrangiz Ghassemi
Dr.Sarvraj Kohli
Dr.Sarvraj Kohli  
 

Dr.Binita Srivastava
Dr.Binita Srivastava
 

Programs | برنامه های کنگره

Workshops | برنامه کارگاه های کنگره
  Changing the face of orthodontics , Challenging the changes

دهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران 3 تا 5 آبان ۱۳۹۱
تهران، مرکز همایش های صدا و سیما.