ortho2.jpg

دومین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران
1تا 3 مرداد1382- سالن همایش های هتل پردیسان مشهد
باهمکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و گروه ارتودونسی دانشکده دندان پزشکی مشهد

ortho2.jpg

خلاصه مقالات کنگره


كميته برگزاری:
سرپرست: دکترعباسعلی صحافیان
دبیر: دکترطاهره جلالي
سرپرست کمیته علمی: دکترمحمد باصفا
سرپرست کمیته اجرایی: دکترمهری زرین قلم
سرپرست کمیته روابط عمومی و نمایشگاه ها: دکترمجیدقنبرزاده
سرپرست امور ثبت نام: دکتر براتعلی رمضان زاده
سرپرست کمیته تبلیغات و انتشارات: دکتر حسین پزشکی راد
سرپرست امور مالی و تدارکات: دکتر مصطفی شهابی
سرپرست کمیته روابط بین الملل: دکتر مریم سلیم
سرپرست کمیته پوستر و آموزش دورمیز : دکتر فرزین هروی
امور رایانه و سمعی بصری: دکتر مریم پوستی
سرپرست کمیته پیگیری و امور اجرایی: دکتر
مشاور روابط عمومی و بین الملل: دکتر عبدالرحمان شوکت بخش
مشاور در امور انجمن اردتنتیست ها: دکتر حسین روانمهر
کمیته آموزشی مداوم و امتحان جامع: دکتر آرزو جهان بین

 اعضای کمیته علمی:
سرپرست: دکترمحمد باصفا
دکتر اسفندیار اخوان نیاکی
دکتر مرتضی اردو بازاری
دکتر لادن اسلامیان
دکتر محمد باصفا
دکتر علی اکبر بهرمان
دکتر حمیدرضا پاکشیر
دکتر حسین پزشکی راد
دکتر مریم پوستی
دکترطاهره جلالی
دکتر آرزو جهان بین
دکتر مریم خوردی مودی
دکتر محسن شیرازی
دکتر علی محمد کلانتر معتمد
دکتر براتعلی رمضان زاده
دکتر حسین روانمهر
دکتر پرویز ریاض داودی
دکتر مهری زرین قلم
دکتر بهرام ساعدی
دکتر برات اله شبان
دکتر مصطفی شهابی
دکتر اسماعیل شریفی
دکتر عبدالرحمان شوکت بخش
دکتر مجید قنبرزاده
دکتر عباسعلی صحافیان
دکتر عباس مکارم
دکتر مصطفی معظمی
دکتر حمید عادل نجفی
دکتر فرزین هروی