مصاحبه ایردن با مدیران کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایراندر حال بارگذاری برای پخش

دکتر حمید عادلی نجفی - رئیس کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایران


در حال بارگذاری برای پخش

دکتر عبدالجواد رحیم پور
عضو هیات مدیره انجمن دندان پزشکی ایران، عضو شورایعالی انجمن و مدیر تشریفات دهمین کنگره انجمن ارتدنتیست های ایران


در حال بارگذاری برای پخش

دکتر رحمان شوکت بخش - دبیر علمی کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایران


در حال بارگذاری برای پخش

دکتر حسین ارباب زاده - دبیر اجرایی کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایران


در حال بارگذاری برای پخش

دکتر مهتاب نوری- مسوول کمیته آی تی و روابط بین الملل کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایران  


در حال بارگذاری برای پخش

دکتر محمد سیف - عضو کمیته اجرایی و مسوول کمیته ثبت نام کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایران