کنگره 12 انچمن پریودنتیست های ایران

Album.jpg خبر کنگره

دوازدهمین کنگره انجمن پریودنتولوژی ایران
12 و 13 بهمن 1391 - یزد

پیام رئیس کنگره

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
علوم پریودنتولوژی و ایمپلنتولوژی، نیز چون سایر علوم در مسیر رشد و بالندگی است؛ این رشد و توسعه حاصل تحقیقات مستمر و بی وقفه ای است که در مراکز علمی سراسر دنیا طراحی و اجرا می شود.
بعد از رنسانس و ظهور علوم تجربی به شیوه جدید، کنگره ها به عنوان یکی از راه های عرضه دست آوردهای جدید علوم و نیز محلی برای تبادل تجربیات محققین، از ملزومات علوم جدید تلقی شده اند. در کشور ما نیز، از یک دهه قبل، انجمن علمی پریودنتولوژی ایران اقدام به برگزاری کنگره های مربوط به رشته نموده که البته مقالات مربوط به ایمپلنت نیز در این همایش ها به تعداد قابل توجه ارائه گردیده است.
اینجانب بنا به خواست هیئت مدیره محترم انجمن کنگره های مزبور را به لحاظ کمی و کیفی ارزیابی نموده و حاصل آن را در کنگره نهم ارائه دادم. نتایج آن ارزیابی نکات مهم و درخور تاملی در بر داشت. از این نکات وجود جای خالی بعضی مباحث در کنگره ها و از جمله پرداختن به مقوله آموزش و روش های نوین آموزش بود. خصوصا اینکه ظهور و در دسترس بودن روز افزون اینترنت به منزله محلی برای ذخیره و نشر و انتقال علم از یک طرف و لزوم ایجاد توانایی استنباط و استفاده کاربردی از منابع و همچنین ضرورت Lifelong Learning از طرف دیگر، اعضا محترم شورایعالی و هیئت مدیره انجمن علمی پریودنتولوژی ایران را بر آن داشت تا موضوع اصلی دوازدهمین همایش (دومین سمپوزیوم) انجمن به مبحث Evidence Based Periodontal Practice and Implant Dentistry تعلق گیرد.
اینجانب، امیدوارم بتوانم این خواسته را به نحو شایسته به منصه ظهور رسانده، ، به نحوی که زمینه های پرداختن به امر مهم تدوین  Evidence Based Clinical Guidelines  توسط انجمن علمی پریودنتولوژی ایران و گروه های پریودنتولوژی دانشکده های دندانپزشکی فراهم آمده، رضایت یکایک اعضا محترم انجمن و سایر شرکت کنندگان عزیز کسب گردد.

دکتر احمد حائریان
رییس همایش

lectures