دومین کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران
11 تا 13 مهر 1381 مشهد

رئیس همایش: دکتر محمود تمیزی
دبیر اجرایی همایش: دکتر رضا آقاسی زاده
مسئول کمیته علمی: محمد ابراهیم رحمانی
مسئول روابط بین الملل: دکتر رادور
تعداد شرکت کنندگان:  380 نفر
تعداد مقالات ارائه شده: 44 مقاله
تعداد مقالات ارائه شده به صورت پوستر: 11 مقاله
تعدادشرکتها: 12 شرکت